تقسیم کردن و جدا سازی

تقسیم به دو کردن و چیزی را نیم یا نصف کردن و جدا سازی در بین دو یا چند شیء از جمله کلمات و افعالی هستند که همه ما بارها از آنها در هنگام آشپزی یا بازی کردن با دیگران و یا مرتب کردن لوازم و وسایل منزل استفاده کرده ایم. درست است که همه این افعال تقریبا معنا و مفهوم مشابهی را به ذهن متبادر میسازند, اما از نقطه نظر گرامری میتوان قطعا تفاوتهای ریز و درشتی را بین آنها آشکار ساخت و مربیان آموزشی با تجربه از این نکته در کلاسهای خود غافل نیستند. آیا جداسازی حتما به مفهوم تقسیم بر دو کردن و داشتن دو چیز برابر و مساوی میباشد؟ آیا یکی یا همه این کلمات را میتوان به هر دو صورت فعل و اسم هم در جملات و پاراگرافها به کار برد؟ لطفا در بخش ساختار کلمات امروز با ما همراه باشید.

Let’s mention a few examples to illustrate the differences and similarities between the verbs Divide and Separate به اتفاق هم مثالهائی ذکر میکنیم درباره شباهتها و تفاوتهای فعلهای تقسیم کردن و جدا کردن Depending on how each verb is used, we can notice some details براساس اینکه چگونه هر فعلی به کار برده شده است میتوانیم به برخی جزئیات برسیم Divide can be used as a verb or noun تقسیم کردن را میتوان هم به عنوان فعل و هم اسم استفاده کرد When looking up its definition in dictionary, we find the verb Divide meaning to separate something into two or more sections هنگام یافتن توصیف Divide در لغتنامه متوجه میشویم که معنای آن جداسازی چیزی به دو یا تعدادی بیشتر بخش میباشد.

It is very common to add Into after the verb Divide like the following example مانند مثال زیر, خیلی مرسوم است که پس از فعل تقسیم کردن Divide از بخش بر/به تعداد Into استفاده شود I am going to divide the cake into four slices قصد دارم تا کیک را به چهار قسمت/برش تقسیم کنم Divide can be used as a noun in scientific, geographical and social contexts as well همچنین میتوان از Divide به عنوان اسم در متون علمی/جغرافیائی/اجتماعی استفاده کرد While observing the map, you can find a clear divide between jungle and the river در هنگام مطالعه نقشه شما میتوانید خط/مرز واضحی را بین جنگل و رودخانه پیدا کنید The government should do more to address the divide between rich and the poor دولت بایستی تا بیشتر کار کند جهت برطرف نمودن خط/مرز/شکاف بین فقیر و غنی.

When used as a verb, the word Separate, from contextual aspect, is defined in a way to cause and lead to two or more people or things cease being together, joined, or connected as explained in the example below همانطور که در مثال زیر توضیح داده شده است, از لحاظ معناشناسی, فعل جداسازی Separate به مفهوم موجب شدن توقف و جدائی بین دو یا چند نفر یا چیز میباشد که دیگر با هم و در کنار هم و مرتبط با هم نباشند In the school today, two students had a quarrel with each other, and other classmates intervened and separated them امروز در مدرسه, دو دانش آموز با یکدیگر مشاجره داشتند و دیگر همکلاسیها مداخله کرده و آنها را جدا کردند.

Separate can function as an adjective as well کلمه جدا همچنین میتواند به عنوان صفت عمل کند The athletes in the club can have their own separate lockers ورزشکاران در باشگاه میتوانند از کمد دیواری فردی خود استفاده کنند There is a difference in pronunciation of the term Separate when acting as a verb and an adjective and you may like to look this up in your vocal dictionary یک تفاوت وجود دارد بین حالت فعلی و صفتی کلمه Separate و به شما توصیه میشود تا این مطلب را با استفاده از لغتنامه صوتی خود بررسی نمائید There is a common application for the adjective Separate in academic and campus-related contexts too کاربرد دیگری هم عموما در متون دانشگاهی و در ارتباط با پردیس دانشکده وجود دارد The fiction works of the author are separate from the research papers آثار تخیلی نویسنده از مقالات تحقیقاتی وی کاملا جدا و مجزا میباشند.