مجاز یا با مجوز – خیلی و بیشتر

دو زوج کلمات که شامل اسامی و صفت و کلمات تعیین کننده تعداد و کمیت میباشند در عنوان این مقاله نوشته شده اند که قصد داریم درباره آنها کمی توضیح داده و تعدادی مثال ذکر کنیم که کاربرد آنها قدری روشن شود. گرچه این زوج کلمات را میتوان به عنوان مترادفهای با مفهوم نزدیک تلقی کرد, ولی همانگونه که توضیح خواهیم داد, از منظر گرامری میتوان تفاوتهائی بین آنها یافت و ذکر کرد. مثلا میتوان در برخی متون عنوان کرد که یک فعالیت مجاز یا همراه با مجوز میباشد و از نظر لغت شناسی هم این کلمات دقیقا مانند هم نیستند. از آنطرف خیلی و بیشتر و زیاد را میشود تقریبا عین هم نامید ولی در گفتارها و نوشته های روزمره هم گویشوران بومی در هر فرهنگی از دیدگاه رسمی و غیر رسمی بین این انتخابها فرق قائل هستند.

Let’s start our today’s article with comparison between the words Certified which is a past-tense verb meaning having said officially that something is valid, true and accurate with the synonym Certificated بیائید به اتفاق هم در ابتدای مقاله امروز به بررسی مقایسه بین کلمات Certified مجاز که حالت گذشته فعل میباشد و به مفهوم اعلان رسمی چیزی مبتنی بر حقیقت و درستی میباشد و کلمه مترادف آن Certificated بپردازیم For instance the customs department is going to certify release of some imported cargoes به عنوان مثال, اداره گمرک اعلام میکند به مجوز دادن به ترخیص چند محموله کالای وارداتی Certified can also function as an adjective like in the sentence: He is a certified experienced dentist

کلمه Certified مجاز همچنین میتواند به عنوان صفت عمل کند مانند جمله: او یک دندانپزشک با مجوز و مجرب میباشد So the dentist possesses professional qualifications in order to practice dentistry بنابراین آن دندانپزشک واجد شرایط حرفه ای جهت انجام حرفه دندانپزشکی میباشد The word Certificate is actually the noun form of the verb Certify and usually it reminds us of an official piece of paper that enables people to carry out a legal/official action or proves they have successfully completed an educational course کلمه Certificate جواز برای ما یادآور یک برگه کاغذ رسمی میباشد که توسط آن مردم قادر به انجام کاری حقوقی/اداری میباشند یا ثابت کننده پایان یک دوره آموزشی موفقیت آمیز آنها میباشد He is a certificated teacher, meaning that he possesses the requited educational backgrounds and knowledge او یک معلم مجاز میباشد, یعنی واجد سابقه آموزشی و علمی مورد نیاز است.

Let’s take a glimpse at the words More and Many too which appear to have similar meanings, with both being adjectives, and former sometimes functioning as an adverb بیائید نگاهی هم بیندازیم به کلمات بیشتر و زیاد که به نظر معانی شبیه به هم دارند و هر دو صفت میباشند و گاهی اوقات کلمه اول کاربرد قید دارد Many is used with something countable in sentences کلمه زیاد با چیزهای قابل شمارش در جملات استفاده میشود there were many students at the auditorium دانشجویان زیادی در سالن همایش بودند So Many appears to be an adjective describing a large number of people بنابراین صفت زیاد Many توصیف کننده تعداد زیادی از افراد میباشد More on the other hand is primarily used with non-count nouns and questions in sentences

از طرف دیگر, کلمه بیشتر عموما همراه با اسامی غیر قابل شمارش و سوالات در جملات کاربرد دارد Would you like more water with your lunch آیا به همراه ناهار مقدار آب بیشتری هم میل دارید؟ As stated earlier, the word More can act as an adverb and in this context it is often used to compare two things and sometimes the word Than follows it in sentences همانگونه که قبلا ذکر شد, کلمه بیشتر میتواند کارکرد قید در جملات داشته باشد جهت مقایسه بین دو چیز و عموما در این متون کلمه تا/از Than هم پس از آن قرار میگیرد There were more students in the auditorium than library تعداد دانشجویان در سالن گردهمائی از آنهائیکه در کتابخانه بودند بیشتر بود I play video games more than my brother من بیشتر از برادرم بازی رایانه ای انجام میدهم So as you see, via using Than in sentences, a comparison is made between two nouns or pronouns همانگونه که ملاحظه میکنید, با کاربرد کلمه Than مقایسه ای بین دو اسم یا ضمیر در جملات انجام میشود.