بیان چیزی و به کسی چیزی گفتن

افعالی وجود دارند در گرامر که در هنگام جمله سازی و دقت به اجزاء آنها از قبیل فعل, فاعل, صفت و متمم میتوانند در چندین حالت ظاهر شوند و کاربردهای جالبی داشته باشند از لحاظ مفهوم و معنا که شاید ظاهرا مترادف به نظر برسند ولی دقت در اجزاء جملات و پاراگرافها تبیین کننده کاربرد آنها هستند. مثلا چیزی را بیان کردن ممکن است توسط فردی به تنهائی صورت پذیرد و یا به عنوان بخشی از سخنان و رد و بدل سلام و احوالپرسی های روزمره با دیگران. در برخی جملات فرق است بین چیزی را گفتن به فردی که مستلزم درک مطلب از سوی شنونده میباشد و همچنین چیزی را کلا و به تنهائی بیان کردن که شاید در لحطه ایراد سخن فردی در آنجا حضور داشته باشد یا نه به عنوان مفعول در جمله و متن.

When communicating with others, we make use of two verbs To Tell and To Say and in order to fully figure out their meaning and application in sentences, we need to pay attention to the words following them در هنگام صحبت با دیگران, ما از دو فعل گفتن و حرف زدن استفاده میکنیم و به منظور درک کامل معانی آنها در جملات, نیاز داریم به بررسی کلماتی که پس از آنها می آیند Generally speaking, the words coming after the verb Say describe what the speaker and narrator is actually saying whereas what comes after the verb Tell describes the person with whom we are talking بطور کلی, کلماتی که پس از فعل Say می آیند توصیف کننده آنچه گوینده و راوی درباره آنها صحبت میکند میباشند درحالیکه آنچه پس از فعل Tell قرار میگیرد بیان کننده فردی میباشد که با وی در حال سخن گفتن هستیم.

In other words, after the verb Tell we place a noun or pronoun in sentences به عبارت دیگر پس از فعل Tell در جملات یک اسم یا ضمیر قرار میگیرد We are always advised to tell our parents truth همیشه به ما توصیه شده است که با والدین خود صادقانه سخن بگوئیم In this sample sentence, Parents are the listeners of what we tell them در این جمله نمونه, والدین شنوندگان چیزی هستند که به آنها میگوئیم Naturally, it would be grammatically wrong to replace Tell with Say in such cases طبیعتا در چنین مواردی از نظر گرامری اشتباه است تا Tell را با Say جایگزین کنیم The appropriate way to add the verb Say to sentences is to write correctly the information and details the speaker is actually communicating with others and make use of the preposition To in most cases

روش مناسب افزودن فعل Say به جملات نوشتن اطلاعات و جزئیات بیان شده توسط گوینده به دیگران میباشد و اینکه از حرف اضافه To در بیشتر موارد استفاده میشود I want to speak to you about an important issue من مایل هستم با شما درباره موضوع مهمی صحبت کنم Other words that appear next to the verb Say include That, Anything, Where, When, Something دیگر کلماتی که در کنار فعل Say قرار میگیرند عبارتند از که, هر چیزی, کجا, چه وقت, چیزی As far as movies, lectures, plays, and theaters are concerned, after the verb Say in these events, usually lines of expressions and dialogues would follow تا آنجائیکه به فیلمها, سخنرانیها, نمایشها و تئاتر مربوط میشود, پس از فعل Say بیان کردن, خطوط عبارات و دیالوگها و سخنان در ادامه قرار میگیرند This verb also appears a lot in narrations and quotations از این فعل همچنین در خیلی از روایتها و نقل قولها استفاده میگردد.

My friend says to me, that he lives across the street and wants to relocate to another place به گفته دوستم, او در آنطرف خیابان زندگی میکند و قصد نقل مکان به محل جدیدی را دارد Please say how/where I can find a good library in this neighborhood لطفا بگوئید که چگونه/کجا میتوانم در این محله یک کتابخانه خوب پیدا کنم He told me the address and I noted it down او به من آدرس را گفت و من هم آنرا یادداشت کردم As you can follow the pattern in these communication lines, the verb Tell is normally followed by the listener, noun, or pronoun whereas its synonym Say precedes the actual words and messages of the speaker in contexts همانگونه که در این خطوط ارتباطی مشاهده میکنید, پس از فعل گفتن Tell عموما اسم, نام گوینده یا ضمیر قرار میگیرد درحالیکه مترادف آن Say بیان کردن در واقع قبل از کلمات و پیامهای گوینده در متن قرار دارد.