بازگشتن و برگشتن

دو کلمه بازگشتن و برگشتن را میتوان بسیار شبیه به یکدیگر قلمداد کرد ولی با نگاه و بررسی دقیق متوجه تفاوت بین آنها میشویم که مسلما بر روی معنا و مفهوم کلی جملات و عبارات ساخته و بیان شده تاثیر خواهد داشت. هنگامیکه قصد داریم تا از یکی از این فعلها استفاده کنیم به نوع کاربرد آنها و همچنین قرارگیری و موقعیت دیگر اجزاء جمله بایستی دقت کنیم مثلا مبدا و مقصد و همچنین جهت و وسیله حرکت. در این نوشته به تحلیل این دو فعل خواهیم پرداخت و با ارائه مثالهائی به رفع ابهام و ایراد که ممکن است شما هم سوالاتی درباره آنها در ذهن خود داشته باشید همت خواهیم گمارد. نحوه ترکیب این فعلها با دیگر افعال کمکی در ساختارهای زمان حال و گذشته و آینده نیز میتوانند به ترکیب آنها در عبارات مربوط باشند.

Let’s have a glimpse at two widely used phrasal verbs of Come Back and Go Back بیائید به اتفاق یکدیگر به دو عبارت فعلی پر کاربرد نگاه بیدازیم که عبارتند از بازگشتن و برگشتن Apparently they both contain a similar ending but their overall meanings is not the same ظاهرا بخش پایانی آنها شبیه به یکدیگر میباشد ولی معنای کلی آنها مانند یکدیگر نیست Like the rest of phrasal verbs, these two seem of confusing when it comes to figuring out their application and meaning مانند عبارات فعلی دیگر, از لحاظ کاربرد و معنا, این دو قدری اشتباه برانگیز میباشند When asking native speakers about these phrases, they would say their meanings would be going back from a place or returning from somewhere

هنگام پرسش از گویشوران بومی, آنها خواهند گفت که مفهوم کلی این عبارات برگشتن یا بازگشتن از جائی میباشد usually they can appear in structures of command/order or request and pleas in sentences عموما قرارگیری آنها در ساختارهای جملات دستوری/فرمان یا خواهش/درخواست میباشد In order to have a clear understanding of their meaning, we need to examine where we are and the person with whom we are speaking to به منظور داشتن درک صحیح از معانی آنها, نیاز به بررسی این نکته داریم که ما و فردی که با وی در حال صحبت میباشیم در کجا قرار داریم For example, suppose you are at your workplace and it is early morning and then you tell your colleagues that you are leaving the office but tell them you will return within a few hours به عنوان مثال, تصور کنید شما در اوائل صبح در محل کارتان هستید و به همکاران خود میگوئید که چند ساعت اداره را ترک میکنید ولی باز خواهید گشت.

In this sample situation, your friends and co-workers may ask you: When do you think you will come back در این مورد نمونه, دوستان و همکاران شما ممکن است از شما بپرسند: فکر میکنید چه وقت باز میگردید؟ In other words, they raise the question just when you guess you would return to the place where you are at present به عبارت دیگر, آنها این پرسش را مطرح میکنند که شما حدس میزنید کی به محل کنونی خود قصد بازگشت را دارید You have several options and choices when answering like: I will come back before noon شما چندین انتخاب در هنگام پاسخ دادن دارید از قبیل: گمان میکنم تا قبل از ظهر برگردم Now suppose you are on a vacation in a foreign country and make reservation for one week and a hotel staff asks: When will you go back حالا تصور کنید که شما در تعطیلات و در یک کشور خارجه به سر میبرید و قصد اقامت به مدت یک هفته را در آنجا دارید و یکی از کارمندان هتل از شما میپرسد که چه وقت قصد بازگشت دارید.

In this case, he/she is asking you to tell them when you will go back to your home country در این مورد وی از شما درباره بازگشت شما به کشور محل سکونت تان میپرسد You may answer: I am going back within a few days شما میتوانید پاسخ دهید: ظرف چند روز بازمیگردم These contexts have been friendly, informal and neutral but the phrase Come Back can be used in commanding style too این محتواها که در آن عبارت Come Back بازگشتن استفاده شده است دوستانه, غیر رسمی و خنثی/معمولی میباشد ولی در حالتهای امری و دستوری هم میتوان از این عبارت فعلی استفاده کرد For example, a police officer is interviewing someone who is going to leave quickly and the officer shouts: Come back here مثلا یک افسر پلیس با فردی در حال صحبت میباشد که وی قصد ترک محل را دارد که افسر پلیس فریاد میزند به اینجا بازگردید Even the phrasal verb Go Back can appear in commanding format حتی عبارت برگشتن میتواند در حالت دستوری استفاده شود For instance someone has bought a low-quality appliance from a store and you tell him/her: Go back to the store and give it back and ask for refund مثلا فردی یک لوازم منزل بی کیفیت را از یک فروشگاه خریده است و شما به وی میگوئید: به فروشگاه بازگشته و کالا را پس داده و درخواست بازگرداندن پول را کنید.