کنار هم چیدن و قراردادن و برطرف کردن

سه کلمه ای که به آنها در تیتر این مقاله اشاره شده است میتوانند برخی اوقات در جملات به نوعی کاربرد داشته باشند که شاید در نگاه اول مترادف و هم معنا و از برخی جهات نحوه استفاده از آنها علامت سوالاتی را در ذهن بوجود بیاورند. امروز قصد بررسی این سه عبارت را داریم و با طرح و ارائه مثالهائی به توضیح کافی معانی آنها خواهیم پرداخت. برخی اوقات منظور ما در جملات این است که لوازم و چیزهائی را در کنار هم بچینیم و قرار دهیم ولی در برخی دیگر از مواقع مراد این است که به نوعی پا در میانی کرده و یک کدورت و مساله ای را که بوجود آمده است برطرف نمائیم. از آنطرف حتما شنیده ید که مثلا فلان فرد به شهر یا منزل جدید دیگری کوچ و اسباب کشی کرده است و مدتی میباشد که در آن جا و سکنا گرفته است.

When examining the structure of the words Set and Settle, we would notice that although some letters appear in both of them, but their meanings are completely different در هنگام بررسی ساختار کلمات قرار دادن / چیدن Set و Settle مستقر شدن / جای گرفتن, متوجه میشویم که علاوه بر وجود داشتن چندین حرف در هر دو کلمه, معانی آنها بطور کلی با یکدیگر متفاوت میباشند Interestingly, like many other terms in dictionary, they can both function as a noun and verb نکته جالب این است که مانند بسیاری دیگر از کلمات که در لغتنامه وجود دارند, هر دوی آنها میتوانند به عنوان اسم و فعل کاربرد داشته باشند When referring to a group and collection of similar things which belong together, we can choose Set در هنگام اشاره به یک گروه و چندین چیز که متعلق به یکدیگر هستند میتوانیم از Set به معنی و مفهوم مجموعه استفاده کنیم.

As an example, a kitchen knife set which consists of a package of cutlery used for cooking مثلا سرویس و مجموعه کارد آشپزخانه که ار تعدادی چاقو تشکیل میشود و برای مصارف آشپزی مورد استفاده قرار میگیرد Set as a verb has plenty of meanings, but the good news is that you do not need to learn them all کلمه Set قرار دادن به عنوان فعل دارای معانی زیادی میباشد ولی خبر خوب این است که شما نیاز ندارید تا همه آنها را فرا گیرید In general, the word Set is like a synonym for the verb Put something in a place or position and almost always it is coupled with an adjective کلمه قرار دادن Set تقریبا هم معنای فعل Put گذاردن میباشد که به معنی قرار دادن چیزی در یک محل و موقعیت بوده و تقریبا همیشه به همراه صفت استفاده میشود Please set the TV remote control into the drawer لطفا ریموت کنترل تلویزیون را در داخل کشو بگذارید.

In literary terms or while referring to an atmosphere and location in books, picking the word Set seems right در کاربردهای ادبی و همچنین اشاره به فضا و محل در کتابها, انتخاب کلمه Set مناسب بنظر میرسد The movie scenario is set in New Zealand داستان و فضای فیلم در نیوزیلند میباشد When doing preparation and arrangement tasks, the verb Set is pretty common در هنگام مرتب کردن و کارهای چیدمان, فعل Set خیلی پرکاربرد است Please set the table before the guests arrive لطفا قبل از آمدن میهمانها میز را بچینید و مرتب کنید Set is also applicable when talking about clocks and watches تنظیم کردن همچنین در موارد صحبت از ساعت کاربرد دارد Please set the clock on the wall to make sure it shows the accurate time لطفا ساعت دیواری را تنظیم کنید تا مطمئن شوید زمان صحیح را نشان میدهد.

Finally we turn to the word Settle with myriad meanings سرانجام توجه خود را به کلمه Settle معطوف میکنیم با کلی معانی As a noun, it has an archaic and very old meaning equivalent of a bench but not used anymore به عنوان اسم به معنی نیمکت میباشد, ولی این مفهوم بسیار قدیمی و کهن بوده و دیگر استفاده نمیشود The common meaning of the verb is to reach an agreement to finish a dispute مفهوم مرسوم آن رسیدن به یک نتیجه و توافق جهت ختم مشاجره است It took the parties two hours to settle the dispute دو ساعت طول کشید که طرفین به مشاجره خود خاتمه دادند The second meaning of the word is to make payment for something معنای دوم کلمه پرداخت پول برای چیزی میباشد Have you settled the monthly bank statements آیا قبضها و اقساط ماهیانه بانک را پرداخت کرده اید The third meaning of the verb Settle is to move to a new place and begin living there معنای سوم کلمه Settle معادل حرکت به یک مکان جدید و شروع زندگی در آنجاست We settled in our new apartment last year ما پارسال در آپارتمان جدید خود مستقر شدیم.