نصیحت کردن دیگران

عباراتی از قبیل نصیحت کردن دیگران و دادن پند و اندرز و توصیه به مردم را میتوان از آن تعابیری در نظر گرفت که تقریبا برای همه افراد بشر در سرتاسر جهان موضوعاتی آشنا و کاربردی و مفید هستند چون نمیتوان تقریبا فردی را یافت که خود را بی نیاز از نصیحت و کسب تجربه دیگران قلمداد کند. زندگی بشر پر از حوادث تلخ و شیرینی است که مسلما برای همه کوله باری از تجربه به ارمغان می آورند پس چه بهتر که همه به یکدیگر تا حد توان از معلومات خود نکاتی را آموزش و منتقل کنیم و در مواردی که با مشکلاتی مواجه هستیم از دیگران درخواست راهنمائی نمائیم. با استفاده از عباراتی که بسیار هم مصطلح میباشند, در بحث امروز قصد بررسی الگوی جمله سازی با درخواست و ارائه نصیحت و پند و اندرز و مشاوره را داریم.

The expressions of giving or taking advice and advising and consulting others with everyday issues is very common among native speakers and mastering these structures in sentences can be a good grammar asset عباراتی که درباره درخواست یا ارائه نصیحت و مشورت دادن به دیگران هستند یکی از موارد مرسوم روزمره در بین گویشوران میباشند و فراگیری این گونه ساختارها در جملات را میتوان یک دارائی ارزشمند گرامری در نظر گرفت Regardless of spelling differences, there are two related words in this respect which are Advice and Advise علاوه بر اختلافات در مورد هجا, دو کلمه در این ارتباط وجود دارند که عبارتند از: نصیحت و نصیحت کردن The first word is a noun whereas the second one is a verb کلمه اول اسم و دومی فعل میباشد.

The verb Advise is defined as giving someone information and knowledge with regards to an issue or when it comes to making a decision فعل نصیحت کردن به این معنی است که به فردی اطلاعات و آگاهی داده شود درمورد یک مساله یا تصمیم گیری As you can guess, the word Advice is the noun and there is the letter C at the end of that همانگونه که میتوانید حدس بزنید, کلمه نصیحت اسم میباشد و در انتهای آن حرف C موجود است The verb form which is Advise, as you see has an S ending but the pronunciation is of the letter Z گونه فعلی همانگونه که مشاهده میکنید در انتهای خود S دارد که صدای حرف Z را میدهد When using the verb Advise in a sentence and when touching the throat, you can feel a little vibration در هنگام استفاده از فعل نصیحت کردن Advise چنانچه دست خود را بر روی گلو بگذارید, لرزش خفیفی را میتوانید حس کنید.

It’s a lawyer’s duty to advise his/her client وظیفه یک وکیل است که موکل خود را نصیحت کند The lawyer advised us to fill out the report and submit it وکیل به ما توصیه کرد تا گزارش را پر کرده و ارائه دهیم Lawyers usually advise against hurried legal decisions وکلا عموما توصیه میکنند تا از اقدامات حقوقی همراه با عجله پرهیز شود As stated earlier, the noun Advice means any piece of information or opinion we get from a trusted individual like a friend or counselor همانطور که قبلا ذکر شد, اسم توصیه / نصیحت Advice به مفهوم هر گونه اطلاعات یا نظر میباشد که ما از یک فرد قابل اعتماد دریافت میکنیم از قبیل یک دوست یا مشاور Read that book if you pursue good advice on marriage چنانچه در جستجوی نصیحت و راهنمائی مناسب درباره ازدواج هستید, آن کتاب را مطالعه کنید.

The pair of words Advise and Advice can be found used in plenty of books and poetry collections due to their harmonic and vocal patterns زوج کلمات نصیحت و نصیحت کردن در خیلی از کتابها و مجموعه اشعار استفاده شده اند به دلیل الگوهای صوتی و هماهنگ شبیه به هم Other words can include license and licensure which are کلمات شبیه دیگر مجوز و اخذ جواز میباشند In these cases, just make sure you pay attention to the spelling and functions of the words which sound similarly در این موارد اطمینان حاصل کنید که توجه میکنید به هجا و کاربردهای کلماتی که اصوات آنها شبیه به یکدیگر میباشند The way words are written and pronounced and whether they are nouns and verbs need to be comprehended clearly مهم است تا درک صحیحی داشته باشیم از نحوه نوشتار و تلفظ کلمات و اینکه اسم هستند یا فعل.