بهبود بخشیدن و پیشرفت و ارتقاء

گاهی اوقات در صحبتها و نوشتارهای روزانه, رسمی و غیر رسمی, ما به خوبی با مفهومی که قصد انتقال و بیان آنرا بصورت شفاهی و یا کتبی را داریم واقف و آشنا میباشیم ولی با انتخاب کلمات و افعال و حروف اضافه و امثال و حکم و ضرب المثلها و اصطلاحات پر کاربرد کمی مشکل داریم و به اصطلاح در ذهنمان علامت سوال وحود دارد. درمورد افعالی هم در که عنوان این مقاله به آنها اشاره شده است ممکن است پرسشهائی در ذهن شما وجود داشته باشند از جنبه کاربرد و بهترین استفاده از آنها که سعی در پاسخ دادن به این پرسشها و رفع اشکالات داریم. مثلا مهم است بدانیم فرق بین بهبود بخشیدن در راندمان یک شرکت و کارخانه و سلامتی یک فرد از نقطه نظر معنا شناسی و ریشه یابی لغتها چیست.

When it comes to making progress in a positive manner, the ranges of words crossing our minds would include Improve, Increase, and Enhance but there could be difference between their precise placements in sentences we make and use هنگامیکه سخن از پیشرفت به مفهوم مثبت به میان می آید, رشته کلماتی که به ذهن ما خطور میکنند شامل بهبود بخشیدن, افزایش دادن و ارتقاء بخشیدن هستند اما فرقی بین آنها از لحاظ قرارگیری در جملاتی که آنها را ساخته و استفاده میکنیم وجود دارد Out of these three terms, the least used is Enhance and it usually appears in formal contexts در بین این سه کلمه, ارتقاء و بهبود بخشیدن Enhance را میتوان به عنوان کم استفاده ترین و بیشتر به عنوان کلمه متون رسمی به حساب آورد.

Nearly all of us are more familiar with employing its synonym Improve in our regular speech and writing تقریبا همه ما بیشتر با مترادف آن Improve به معنی بهبود بخشیدن آشنا بوده و از آن در سخنان و نوشتار معمولی خود استفاده میکنیم In lexical terms, the verb Enhance means to raise and boost the quality of something in a positive manner از لحاظ معناشناسی, فعل بهبود بخشیدن enhance به مفهوم افزایش و ارتقاء کیفیت چیزی از جنبه مثبت میباشد In order to get admitted into a top-notch college, you need to enhance your reading strategies به منظور پذیرش در یک دانشکده ممتاز شما نیاز دارید به بهبود و ارتقاء روشهای مطالعه خود This means that you already are doing good, but you need to study better این به آن مفهوم است که مطالعه شما مناسب است ولی نیاز به بهتر شدن دارد.

In order to make something better and more perfect in sentences, something which needs improvement and may not seem that good at the beginning, we can make use of the verb Improve and usually the application of this verb in contexts would be equal to an addition to something to make it finer and more satisfactory به منظور بهتر ساختن و کامل تر کردن چیزی در جملات, چیزی که به ارتقاء نیازمند است و ممکن است در ابتدا خیلی مناسب نبوده باشد, میتوانیم از فعل بهبود یافتن Improve استفاده کنیم و عموما کاربرد این فعل در متون معادل افزودن به چیزی برای بهتر و رضایتمندتر ساختن آن میباشد The new tablets screen development will improve their functions طراحی صفحات جدید تبلتها به بهتر ساختن کارائی آنها منجر خواهد شد.

Finally, we get to the verb Increase which is kind of different from the other two and it equals adding to an amount or figure or making something larger and greater in quantity, size, and the like در انتها به سراغ فعل افزودن Increase میرویم که قدری با دو فعل دیگر متفاوت میباشد و تعبیر آن افزودن به چیزی و افزایش کمیت و تعداد و شماره و رقم و مانند آن میباشد If you spend less, you will increase your savings which will be useful for the rainy day چنانچه شما خرج خود را کاهش دهید خواهید توانست تا به پس انداز خود بیفزائید که برای روز مبادا مفید خواهد بود So to wrap up, using the verb Enhance applies to turning something good to even finer and Improve relates to making something not-so-good better in context whereas the verb Increase is defined as adding to the amounts or numbers به منظور پایان بحث, استفاده از فعل ارتقاء دادن Enhance کاربرد دارد در موارد بهبود بخشیدن چیز خوبی برای بهتر شدن و بهبود بخشیدن Improve مرتبط است با بهتر کردن چیزی که شاید خیلی عالی نباشد و فعل افزودن در مورد ازدیاد تعداد و مقادیر توصیف میشود.