جایگزین و معادل

جایگزین و معادل هم به نوعی مترادف یکدیگر میباشند و هم اینکه میتوان از هر دوی این کلمات در تعاریف گوناگون و متنوعی در متن به عنوان راه حل جهت رفع مشکلات استفاده کرد. مثلا همه ما بارها این عبارت را شنیده ایم که در مواردی که مشکلات روی میدهند بایستی تا به دنبال جایگزین ها باشیم و راههای جدید که شاید مستقیم یا غیر مستقیم ما را به هدف که رفع اشکال میباشد برسانند. قصد داریم تا در این نوشته به طور مفصل به این دو کلمه مترادف و در عین حال پرکاربرد بپردازیم و از شما نیز دعوت میکنیم ما را تا پایان بخش همراهی کنید. کلمات جایگزین و معادل و راه حل را همانگونه که توضیح خواهیم داد از منظر گرامری که همانا اسم و صفت میباشند نیز مورد ارزیابی همراه با ارائه مثال قرار خواهیم داد.

It sure has happened to us all that once we run into problems, we would then look for alternatives and a plan B قطعا برای همه ما پیش آمده است که در هنگام مواجه شدن با مشکلات به دنبال راه حلهای جایگزین و به اصطلاح برنامه شماره دو میگردیم So let’s have a thorough look at the term Alternative here to better figure out its meaning پس به اتفاق یکدیگر به بررسی دقیق مفهوم کلمه جایگزین Alternative خواهیم پرداخت This term, in general, and according to dictionary definition, would be equal to describing a choice between more than one thing and option این کلمه, بطور کلی, و از منظر توضیح لغتنامه به عنوان توصیف داشتن انتخاب بین دو یا چند چیز و گزینه میباشد.

In general, in such cases, when the term Alternative is used as a noun in sentences, we may not know for sure which choice is better or worse than the other بطور کلی, در چنین مواردی که کلمه گزینه Alternative به عنوان یک اسم در جملات استفاده میشود, ممکن است ما از میزان بهتر یا بدتر بودن انتخابها نسبت به یکدیگر چندان آگاه نباشیم In the world of fast food, clients are offered a lot of alternatives to pick در جهان فست فود / غذاهای آماده, مشتریان با تنوع زیادی برای انتخاب مواجه هستند But is is possible to choose Alternative to express preference, meaning that one option seems to be better and more favorable than another اما این امکان وجود دارد تا با استفاده از گزینه Alternative به بیان ترجیح خود به مفهوم بهتر بودن یک انتخاب در قیاس با دیگر گزینه ها بپردازیم.

Car manufacturers are looking for alternative engines than traditional auto parts to cut down on gas emissions شرکتهای خودروساز به دنبال یافتن جایگزین برای موتورهای سنتی خودروها جهت کاهش آلاینده های گازهای خروجی میباشند Here, the term Alternative is functioning as an adjective which modifies the noun Engines در اینجه کلمه جایگزین Alternative به عنوان صفت توضیح دهنده اسم موتورها Engines عمل کرده است Even in the world of medicine the word Alternative is being used extensively حتی در جهان پزشکی هم از کلمه جایگزین Alternative بسیار استفاده میشود Have you heard of the expression that some patients are looking for alternative treatments آیا این عبارت را تاکنون شنیده اید که برخی بیماران در جستجوی راههای جایگزین درمان هستند؟

It means that they are pursuing alternative forms of treatment outside of the realm of conventional medicine, including surgeries and tablets to take این به آن مفهوم است که آنها به دنبال راههای دیگری علاوه بر پزشکی و درمان سنتی و متعارف از قبیل جراحی و مصرف قرص میباشند Some people with obesity or the ones who smoke have turned to alternative therapies like meditation and herbal medicines برخی از افراد که دچار چاقی مفرط میباشند یا دخانیات مصرف میکنند روی آورده اند به درمانهای جایگزین از قبیل تمرکز ذهنی و گیاهان داروئی So from now on, whenever you would like to bring up a choice between something already accepted by many people and a new different kind of solution, you can use Alternative in your sentence پس از حالا به بعد در هنگام صحبت از روشی که بسیاری به آن اعتقاد دارند و راه حلی دیگر و متفاوت, میتوانید در جمله خود از کلمه جایگزین Alternative استفاده کنید.