کلمات مترادف کار و شغل

در بخش ارزیابی و مترادف یابی در متون و همچنین هنگام نگارش و سخن گفتن روزانه به سراغ کلمات و اسامی میرویم که تقریبا همه ما با کاربرد آنها آشنائی داریم ولی شاید از این نکته غافل باشیم که در کنار معنا و مفهوم اصلی که معادل آنها در لغتنامه ها و دائره المعارفها وجود دارند میتوان به مفاهیم ثانویه و غیر مستقیم هم اشاره کرد که طبیعتا با دانستن این مفاهیم قادر خواهیم بود تا بهتر سخن بگوئیم و بنویسیم و همچنین درک مطلب قویتری هم داشته باشیم. مثلا کلماتی که مترادف یکدیگر میباشند در حوزه کار و اشتغال میتوانند با توجه به متن و همچنین جایگیری آنها در پاراگرافها حاوی معانی و مفهوم های متعدد و گاهی کاملا مختلف با یکدیگر باشند که آگاهی از آنها بسیار توصیه میگردد.

While exploring the minute differences as well as similarities between synonyms and antonyms, we get to a few words including Job, Profession, Career, and Occupation but do you assume they are completely equivalent of each other and their usage is interchangeable in sentences در هنگام بررسی دقیق شباهتها و تفاوتهای بین مترادفها و متضادها به چند کلمه میرسیم شامل کار, شغل, پیشه, و حرفه اما پرسشی وجود دارد و آن این است که به نظر شما آنها دقیقا معادل یکدیگر بوده و در جملات جایگزین یکدیگر میباشند؟ Despite apparent similarities, the terms named seem to have small differences علیرغم شباهتهای ظاهری, کلمات ذکر شده حاوی تفاوتهای کوچکی میباشند Job is the first of all we are going to bring up here and is the simplest of all در اینجا ابتدا به سراغ کلمه Job میرویم که از همه ساده تر میباشد.

In basic terms, Job is something like a work that people do in order to earn money به بیان ساده, Job کاری است که مردم برای امرار معاش انجام میدهند For instance, an office employee has a job and works for an entrepreneur or a company or employer به عنوان مثال یک کارمند برای یک شرکت و یا کارفرما و یا کارآفرین استخدام شده است The duration of holding a job tenure could be short or long مدت تصدی یک شغل ممکن است کوتاه و یا بلند باشد My job at that company lasted for three years شغل من در آن شرکت به مدت سه سال ادامه داشت When it comes to household chores and responsibilities, Job is also pretty common to use and refers to unpaid responsibilities and housework همچنین میتوان از Job به عنوان مسئولیت و وظایف بدون پرداخت مالی در رابطه با خانوار و کارهای خانواده هم استفاده کرد.

Please go and clean up your room as it is very important to be done today لطفا بروید و اتاقتان را نظافت کنید چون خیلی مهم است تا اینکار امروز به انجام برسد Now we get to the word Occupation which is more general and it means a sort of work that a person does حالا به کلمه Occupation میرسیم که عمومی تر بوده و به معنی نوعی از کار است که فردی انجام میدهد I am looking for a new occupation this year من امسال به دنبال کار و حرفه جدیدی میگردم It also has a secondary meaning indicating something such as a game or hobby that people enjoy spending a lot of time doing این کلمه همچنین به معنی و مفهوم چیزی مانند بازی و تفریح میباشد که مردم از انجام دادن آن به مدت طولانی لذت میبرند My favorite occupation is playing chess فعالیت و تفریح مورد علاقه من شطرنج بازی کردن است.

When it comes to performing an activity for a long time, Career is a good term to use for example the series and sequences of jobs over a person’s lifetime هنگامیکه سخن از انجام فعالیت در یک بازه زمانی طولانی به میان می آید, انتخاب کلمه Career مناسب است, مثلا در موارد اشاره به سلسله فعالیتها و توالی مشاغل در مدت زندگی یک فرد The word Career has myriad applications in the world of arts, military, and in school کلمه Career کاربردهای فراوانی دارد در زمینه های نظامی, دنیای هنر, و در دانشگاه Profession, on the other hand relates to the kind of occupation that requires having special training, knowledge, skills, and experience کلمه Profession از آنطرف به مفهوم داشتن دانش و آموزش ویژه, معلومات, مهارتها, و تجربه میباشد There are many websites about lots of critical professions such as law, medicine, and engineering وبسایتهای زیادی وجود دارند درباره مشاغل خیلی مهمی از قبیل حقوق, پزشکی, و مهندسی.