معلمین و آموزش از راه دور

با گسترش فن آوریهای نوین ارتباطی که مبتنی بر بستر اینترنت پر سرعت میباشند قضیه آموزش و روشهای جدید ارائه خدمات علمی و پوشش کتابهای دبیرستان و همچنین دانشگاهها با استفاده از کلاسهای فضای مجازی به سرعت در حال گسترش میباشد و امروزه حتی در اقصی نقاط جهان میتوان دانش آموزان و فراگیرانی را پیدا کرد که با معلمین و مربیان خود از طریق نرم افزارهای نصب شده بر روی رایانه ها و تلفنهای همراه هوشمند در ارتباط هستند و تکالیف خود را هم بصورت برخط انجام میدهند و حتی از طریق ویدیو کنفرانسهای آنلاین به ارائه پایان نامه و مقالات آکادمیک خود پرداخته و نمره کسب کرده و رفع اشکال میکنند. نقش معلمین و آموزش آنها و دسترسی به برنامه های پژوهشی هم در این میان تاثیر دارد.

Online classes and education are gaining popularity all over the world and even some online colleges can be found with plenty of students worldwide but some traditional professors and teachers might consider this revolution in education as a crisis in their careers and they find no reason to abandon their brick-and-mortar classes کلاسها و آموزش مجازی در سرتاسر جهان در حال کسب محبوبیت میباشد و حتی برخی دانشگاههای آنلاین را هم میتوان یافت همراه با تعداد زیادی از دانشجویان ولی تعدادی از معلمین و اساتید سنتی از این تحول آموزشی ناخرسند بوده و آنرا به عنوان بحرانی در حرفه خود قلمداد میکنند و هیچ دلیلی نمیبینند تا کلاسهای سنتی و حقیقی خود را رها کنند They may actually dislike instructing their students from home درحقیقت آنها ممکن است تا از آموزش دانشجویان خود از منزل خوششان نیاید.

These groups of teachers and associate professors still prefer seeing their students on campus and face to face این گروه از معلمین و استاد یارها هنوز هم ترجیح میدهند تا دانشجویان خود را بصورت حضوری و در پردیس دانشگاه ببینند Some of the trainers and teachers have already retired or might have taken a paid or unpaid leave due to the difficulties of distance, remote learning as well as the health hazards associated with in-person education in classes برخی از مربیان و معلمین ممکن است بازنشسته شده باشند و یا مرخصی باحقوق یا بی حقوق درخواست کرده باشند به جهت دشواریهای فراگیری از راه دور و همچنین به دلیل خطراتی که در زمینه بهداشت و سلامت در ارتباط با آموزش از نزدیک و در کلاسها وجود دارند With only a few exceptions, most classes can be held online تنها با کمی استثناء, اکثر کلاسها را میتوان از طریق برخط برگزار کرد.

During the Coronavirus pandemic worldwide, many educational centers are providing student with exclusive distance learning and classes در زمان بیماری همه گیر ویروس کرونا, بسیاری از مراکز آموزشی منحصرا برای دانشجویان خود دوره های فراگیری و کلاسهای آنلاین ارائه میدهند Of course, this has in turn, saved many teachers from dealing with the risks of being in classrooms with students and catching or transmitting the disease البته, این به نوبه خود, منجر شده است به حفظ سلامت معلمین در برابر اینکه در کلاسها و با دانشجویان باشند و اینکه بیمار شوند و یا آنرا به دیگران انتقال دهند In fact, universities and vocational course departments are making the health and public hygiene the priority number one and remote learning has led to low-contact or no-contact education درحقیقت, دانشگاهها و مراکز فنی حرفه ای سلامت و بهداشت عموی را اولویت شماره یک قلمداد میکنند و فراگیری از راه دور منجر به برگزاری آموزش با تماسهای اندک و یا غیر حضوری شده است.

Some teachers may need assistance with remote learning duties such as preparing and putting lesson plans online and setting up video conferencing برخی از معلمین ممکن است نیاز داشته باشند به کمک در زمینه آموزش از راه دور و همچنین تدارک دیدن و قرار دادن برنامه درسها در فضای مجازی و برپائی ویدئو کنفرانس It is also estimated that some teachers and students could be going through some emotional things in the wake of staying home for long, until things get back to normal همچنین این نظر وجود دارد که تعدادی از دانش آموزان و همچنین معلمین در نتیجه ماندن در منزل به مذت زیاد از لحاظ عاطفی دچار مسائلی شده باشند و این دوران را هم پشت سر میگذارند تا اوضاع به وضعیت طبیعی باز گردد Some educational experts point out that a transition has been formed moving from chalk and whiteboard to email and online education برخی از متخصصین آموزشی هم مطرح کرده اند که یک دوران گذار از گچ و تخته سفید به رایانامه و آموزش مجازی روی داده است.