بیان تاسف و ناراحتی

در ساختار جملات میتوان برخی اوقات به مواردی اشاره کرد که در آنها نیاز است تا به نوعی ابراز نارضایتی و ناخرسندی و تاسف و ناراحتی درباره یک موضوع یا خبر و یا تجربه را به نحوی آسان و قابل درک بیان کرد. مثلا شاید یکی از کارهائی که اخیرا انجام داده اید با حالت ایده آل و مد نظر شما قدری تفاوت داشته باشد و در جستجوی بهترین عبارات و کلمات هستید تا به مخاطب خود این موضوع را القا و منتقل نمائید. در چنین مواری مهم است تا سریعا به ارزیابی موقعیت پرداخته, از نظر نوشتاری و گفتاری و همچنین رسمی یا غیر رسمی بودن آن, و سپس با انتخاب واژگان صحیح به بیان دیدگاهها پرداخت. در کتابهای آموزشی گرامری شاید با این نوع مثالها برخورد داشته باشید که مثلا نویسنده تاسف خود را از چیزی عنوان میکند.

Expression of regret can be part of some correspondence and in many contexts various phrases are being used to do so بیان و اظهار تاسف میتواند به عنوان بخشی از مکاتبات تلقی گردد و در بسیاری از متون, عبارات متعددی برای این کار استفاده میگردد It could happen to every one of us that we express frustration and sadness over something we have recently done but now wish we had done it in a different way میتواند برای هر کدام از ما اتفاق بیفتد که در گذشته کاری انجام داده ایم که الان آرزو میکنیم که ای کاش طور دیگری انجام میدادیم In other words, sometimes we regret why we have done something without giving it further thought and consideration به عبارت دیگر برخی اوقات تاسف میخوریم که چرا کاری را انجام داده ایم بدون اینکه راجع به آن بیشتر فکر کنیم.

On the other hand, we may feel disappointed why we have not done something either از طرف دیگر ممکن است احساس ناراحتی کنیم که چرا کاری را انجام نداده ایم The first phrase we are going to examine today is I Regret and usually is followed by a form of noun like a gerund, noun phrase, or noun clause اولین عبارتی که قصد تحلیل آنرا داریم عبارتست از I Regret من متاسفم که … و پس از آن معمولا ساختار اسم مانند اسم مصدر, عبارت اسمی و یا جمله واره می آید The combination of I Regret plus a gerund is pretty common among speakers and writers ترکیب ساختار من متاسفم با ترکیب اسم مصدر در بین گویشوران بسیار مصطلح میباشد I regret coming to the meeting late. Actually, I was stuck in traffic من متاسف هستم که دیر به جلسه رسیدم. در ترافیک گیر کردم I regret the decision to buy a new laptop من ناراحت هستم از تصمیمم که لپتاپ جدیدی خریدم Here a noun phrase has been used در اینجا از یک عبارت اسمی استفاده شده است.

Combining the phrase I Regret and a noun clause also is pretty common like the following example ترکیب عبارت من متاسفم I Regret و جمله واره اسمی هم بسیار پرکاربرد میباشد مانند مثال ذیل I regret what I did the other day. It was a mistake من متاسفم از کاری که چند روز پیش آنرا انجام دادم. آن یک اشتباه بود The next phrase we are going to observe is I Wish مثال بعدی که قصد بررسی آنرا داریم I Wish ای کاش میباشد This structure is used when we are expressing sadness about something happening in the past and that we feel sorry something was not different prior از این ساختار زمانی استفاده میشود که قصد بیان ناراحتی و تاسف از آنچه روی داده است در گذشته را داریم و اینکه چرا اتفاق تغییر نکرده و طور دیگری روی نداده است I wish I had not jumped to conclusion ایکاش اینقدر زود قضاوت نکرده بودم As you can observe, after I Wish it is correct to use past perfect tense همانگونه که مشاهده میکنید, پس از ایکاش معمولا صحیح است که از زمان ماضی بعید استفاده شود.

But in spoken and informal style, using simple past is very common اما در ساختار غیر رسمی و گفتاری استفاده از گذشته ساده کاملا مصطلح میباشد Finally, we get to the phrase I Should Have/Shouldn’t Have سرانجام به ساختار من بایستی یا من نبایستی میرسیم When being used, the formation means that something did not happen but we wish it had occurred before هنگامیکه این ساختار مورد استفاده قرار میگیرد, مراد این است که چیزی در گذشته روی نداده است ولی آرزو میکنیم که ای کاش اتفاق افتاده بود I should have bought the laptop on sale من باید لپتاپ را که در تخفیف بود میخریدم Should in this way is a modal verb باید در اینجا یک فعل کمکی وجهی میباشد I missed the train today. I shouldn’t have left so late من امروز به قطار نرسیدم. نباید اینقدر دیر حرکت میکردم.