سه اصطلاح جدید و مفید

یکی از بهترین روشهای یادگیری و به خاطر سپردن عبارات و اصطلاحات روزمره از طریق مطالعه و صحبت و دقت به نمونه ها و مثالهائی میباشد که در روزنامه ها و داستانها و فیلمها و اخبار روزمره برای همه ما آشنا میباشند و با آنها برخورد داریم. با این روش بدون اینکه صرفا به دنبال تهیه لیستی از چنین عبارات و اصطلاحاتی باشیم میتوانیم این عبارات کلیدی را تک تک به خاطر سپرده و در حافظه بلند مدت نگاه داریم و در هنگام مقاله نویسی و همچنین پاسخ دادن و صحبت کردن روان و بدون اشکال از آنها استفاده کنیم. عباراتی که با استفاده از یک فعل و حرف اضافه یا صفت تشکیل میشوند تنها با اندک تغییراتی در ساختار آنها میتوانند کاملا حاوی و منعکس کننده مفاهیم و معانی متفاوتی باشند و در محتواهای مختلفی استفاده شوند.

When encountering some unfamiliar and new phrasal verbs, even if you do not know its exact definition and impression, there are some techniques helping you make intelligent and good guesses در مواجهه با برخی افعال عبارتی که در نگاه اول ناشناخته و جدید بنظر میرسند, حتی چنانچه شما درباره معنا و برداشت از آنها نظری ندارید, روشهائی وجود دارند که با استفاده از آنها میتوانید تا حدسهای هوشمندانه و خوب بزنید Phrasal verbs as you know consist of a group of words that have a verb plus other short words and as they are combined, the overall meaning would become sort of idiomatic and sometimes a bit tricky to figure out at first glance افعال عبارتی, همانگونه که مطلع هستید از گروهی از کلمات تشکیل میشوند شامل فعل و دیگر کلمات کوتاه که ترکیب کلی آنها معنائی اصطلاحی راتشکیل میدهد که در نگاه اول شاید درک مفهوم آن کمی دشوار بنظر برسد.

In some cases, phrasal verbs meanings can be completely opposite to what you expect or the shaping single words would mean در برخی موارد, معانی افعال عبارتی ممکن است با انتظارات شما بطور کلی متفاوت باشد یا با معانی کلمات تشکیل دهنده بطور مستقل For example, consider the phrasal verb Take Out which apparently means removing something from a place as in the example I am going to take out a coin from my pocket or drawer به عنوان مثال به عبارت فعلی Take Out توجه کنید که ظاهرا به مفهوم خارج کردن چیزی از یک محل میباشد مثلا من قصد دارم تا از کشو و یا جیبم یک سکه خارج کنم But the same phrasal verb can have another meaning associated with requesting and receiving financial help اما همین عبارت فعلی میتواند معنای دیگری هم داشته باشد در ارتباط با درخواست و دریافت مساعدت مالی Here is an example در اینجا به مثالی اشاره میشود Last year I took out a bank loan پارسال من یک وام بانکی دریافت کردم.

Suppose you are having a long-distance phone call with a client of yours but you frequently experience interruptions by the operators and then the client decides to hang up the phone تصور کنید که شما با یکی از مشتریانتان مشغول مکالمه تلفنی راه دور هستید و اپراتورها هم اختلال خط دارند و مشتری تصمیم میگیرد که تماس تلفنی زا قطع کند So whenever someone uses the phrasal verb Hang Up it means they have disconnected the phone call بنابراین هنگامیکه فردی از عبارت فعلی Hang Up استفاد میکند به این معنی است که ارتباط تلفنی را قطع کرده است In the second example, imagine after an earthquake, the paramedics and ambulances rush to the scene to help the injured people and encourage them to hang on در مثال دوم, تصور کنید که پس از یک زمین لرزه نیروهای امدادی و آمبولانسها به محل حادثه شتافته و به مجروحین رسیدگی کرده و آنها را تشویق میکنند تا حالشان خوب شود و خودشان را حفظ کنند.

So the expression to Hang On means to be patient and strong and not to give up in a situation بنابراین عبارت To Hang On به این معنی است که صبور و قوی بوده و در شرایط تسلیم نشویم Some of the elderly are living in nursing homes and apart from providing them with essentials to live full and well, they need spacious halls and entertainment in order to hang out with their peers برخی از افراد مسن در خانه های سالمندان زندگی میکنند و در کنار فراهم آوردن ضروریات برای آنها تا زندگی خوب و پرباری داشته باشند, ضروری است تا برایشان سالنهای بزرگ و تفریحات مناسب در نظر گرفته شود تا در کنار دوستان خود اوقات را سپری کنند So the phrase Hang Out with someone means to spend time with family members and friends پس عبارت To Hang Out With Someone به معنای سپری کردن وقت و زمان با دوستان میباشد As you can observe it would be like impossible to separate phrasal verbs particles and find their separate meanings and then have a total interpretation همانگونه که ملاحظه میکنید, تقریبا غیر ممکن است که اجزاء افعال عبارتی را از یکدیگر جدا کرده و به دنبال معانی تک تک آنها پرداخته و سپس به دنبال یافتن مفهوم و برداشت کلی آنها باشیم.