کلماتی که به معنی کوچک میباشند

با ورق زدن صفخات لغتنامه های کاغذی و همچنین از طریق برنامه های کاربردی گوشیهای همراه و همچنین آنلاین میتوان به تعداد بسیار زیادی از مترادفها و همچنین متضادها برخورد کرد که مثلا میتوان از آنها در کاربردهای گوناگونی استفاده کرد. به بررسی و ذکر مثال درباره دو کلمه پرکاربرد و ظاهرا آسان و خیلی مصطلح در گفتارهای روزمره و همچنین متونی که مینویسیم خواهیم پرداخت و پس از مطالعه مقاله امروز شما نیز مسلما دید بهتری خواهید داشت از منظر گرامری به مقوله مترادفها و واژگانی که هم معنا هستند با خرد و کوچک. لطفا در بحث امروز همراه ما باشید و در خاتمه این نوشتار شما نیز میتوانید در هنگام تمرین با دیگران به آنها نکاتی را یادآوری کنید در زمینه کاربردهای صحیح این دو کلمه و تفاوتهای آنها.

There are two adjectives which kind of have the same meaning in context and they are Little and Small but have you ever wondered they could be a bit different from each other دو صفت وجود دارند که تقریبا دارای معنای یکسان در متون میباشند و آنها عبارتند از Little و Small که هر دو به معنی کوچک میباشند اما آیا تاکنون به این اندیشیده اید که ممکن است تفاوتی بین آنها وجود داشته باشد؟ The question is, can you tell the difference between these two adjectives پرسشی که وجود دارد این است که آیا میتوانید تا به فرق بین این دو صفت اشاره کنید؟ In order to examine how similar and different they are, we need to have a look at them separately به منظور ارزیابی اینکه آنها چگونه با یکدیگر تفاوت دارند, نیاز به بررسی آنها بطور جداگانه داریم.

When it comes to referring to something which is small or unimportant and insignificant in context, using the adjective Little makes sense هنگامیکه نوبت میرسد به اشاره به چیزی که بی اهمیت و کوچک و بی ارزش در متن میباشد میتوانیم از صفت Little استفاده کنیم I was downstairs in the basement and found something little on the floor من طبقه پائین در زیرزمین بودم و متوجه چیزی کوچک بر روی زمین شدم On the other hand, Little can also be used when addressing someone who is fairly young like in the example below از طرف دیگر, صفت Little در زمانیکه فردی را که بسیار جوان و خردسال میباشد مورد خطاب قرار میدهیم استفاده میشود The little children are playing and running in the kindergarten yard کودکان خردسال در حیاط مهد کودک مشغول بازی و دویدن هستند.

Note that using the article A before the adjective Little can show us that there is some amount of a thing دقت کنید که استفاده از حرف تعریف A قبل از صفت Little به این معنا میباشد که مقداری از یک چیز وجود دارد He has a little experience working with image-processing software programs در زمینه کارکردن با نرم افزارهای پردازش تصاویر او مقداری تجربه دارد But if the article is missing in the sentence, using the adjective Little can be interpreted that something is lacking or missing اما چنانچه حرف تعریف در جمله وجود نداشته باشد, استفاده از صفت Little اینگونه تفسیر میشود که فقدان و کمبود چیزی وجود دارد At present, there is little need for imported goods in food industries در حال حاضر, نیاز کمی به واردات مواد در صنایع غذائی وجود دارد.

So we learned that when describing an amount, we choose Little, but using Small in sentences means that we are describing the size of someone or something پس یادگرفتیم که هنگام صحبت درباره مقدار چیزی از صفت Little استفاده میکنیم ولی در هنگام توصیف سایز و اندازه چیزی و یا فردی صفت Small به کار برده میشود Here is an example در ذیل به مثالی اشاره میشود The theme park games seats are small enough for younger people and kids صندلیهای دستگاههای شهر بازی کوچک بوده و برای کودکان و خردسالان مناسب هستند When making a comparison between two things, using Small is also recommended هنگام مقایسه بین دو چیز باز هم استفاده از Small توصیه میگردد My new cell phone is smaller than yours گوشی تلفن همراه جدید من از مال شما کوچکتر است In spoken and informal speech, we hear the term Littlest used by people talking about something very tiny در صحبت و گفتگوهای غیر رسمی ما کلمه کوچکترین Littlest را از خیلی از مردم میشنویم That is the littlest magnifying glass I have ever seen آن کوچکترین ذره بینی است که من تابحال دیده ام.