دانشگاهها و کلاسهای آموزشی برخط

زندگی در قرن بیست و یکم برای بسیاری از افرادی که در شهرها و در ازدحام و شلوغی و ترافیک و همچنین مشاغل سخت و پر از برنامه های اقتصادی زندگی میکنند زمان و اوقات کمی برای مطالعه و آموزش و ادامه تحصیلات در مقاطع بالای آموزشی قرار داده است ولی تحول جدیدی که به محبوبیت و مقبولیت آن در بین افراد پر مشغله افزوده شده است دانشگاههای آنلاین و همچنین دوره های آموزشی بر خط میباشد که توسط آنها میتوان بسته به میزان اوقات فراغت و آزاد که افراد و علاقمندان به علم و آموزش در اختیار دارند در آنها ثبت نام و شرکت کنند. شاید شما هم در بین دوستان و اعضاء خانواده یا بستگان و همسایگان و همکاران افرادی را میشناسید که از این طریق لیسانس, فوق لیسانس, یا دکترا دریافت کرده اند.

When speaking with prospective international students who would like to enroll at colleges and universities and attend classes in person, about the option of doing so through online connections, it would be like a dream for them and it is equivalent of going to college from home and learning outside of the classroom هنگام صحبت با دانشجویانی که در آینده نزدیک قصد ثبت نام در دانشکده ها و دانشگاهها را دارند تا در کلاسها بصورت حضوری شرکت کنند, درباره برنامه دیگری که در آن از طریق آنلاین هم میتوانند ادامه تحصیل دهند, برایشان مانند رویا میباشد و این برابر است با رفتن به دانشگاه از طریق منزل و یادگیری خارج از محیط کلاس Even they will have the chance to meet and interact with other students from all over the world and campus آنها حتی این موقعیت برایشان فراهم است تا با دیگر دانشجویان از سراسر جهان و پردیس دانشکده در ارتباط باشند و ملاقات کنند.

But there might be some challenges associated with online learning as well, like when a module is being taught in the middle of the night when some of the international and foreign students in other countries are sleeping اما چالشهائی هم متصور میباشند در ارتباط با فراگیری برخط از آنجمله هنگامیکه یک واحد تحصیلی در نیمه شب در حال تدریس میباشد و برخی از دانشجویان بین المللی و خارجه درحال خواب هستند Nowadays almost all students of universities worldwide are taking online classes درحال حاضر, تقریبا همه دانشجویان دانشگاههای دنیا کلاسهای مجازی دارند In fact, online learning is providing learners with an opportunity to be in a virtual academic and educational setting from the comfort of their home درحقیقت, یادگیری آنلاین برای فراگیران این موقعیت را فراهم آورده است تا از مکان همراه با آرامش و راحتی منزل به محیط مجازی آموزشی علمی قدم بگذارند.

Despite all the advantages connected to online learning and remote education, there might be a few downsides as well علیرغم همه مزیتهائی که در ارتباط با آموزش آنلاین و فراگیری از راه دور متصور میباشد, تعدادی مشکلات هم وجود دارند For instance, for international students living in their countries, there might be the need to change their sleep cycle and stay awake all night, as they might need to take some classes very early in the morning or at midnight به عنوان مثال, دانشجویان بین المللی که در کشور خود زندگی میکنند ممکن است تا نیاز پیدا کنند به تغییر عادات و ساعات خواب و استراحت خود و همه شب را بیدار بمانند چون ممکن است در اوائل صبح و یا نیمه شب مجبور باشند تا کلاس داشته باشند Some household inconveniences too might arise as the students may need to speak louder on the microphone while doing their online presentations but the family members may ask them to speak lower in the middle of the night ممکن است در خانواده ها هم ناراحتی هائی بوجود بیاید مثلا دانشجویانی که در نیمه شب مشغول انجام تکالیف و ارائه تمرینات خود هستند نیاز داشته باشند تا بلندتر با میکروفن صحبت کنند درحالیکه دیگر اعضاء خانواده از آنها درخواست کنند که در نیمه شب آهسته تر صحبت کنند.

But it seems that the positive points about online classes way too much outweigh the negative ones اما بنظر میرسد که مزیتهای کلاسهای آنلاین تا حد زیادی بر نقاط منفی غلبه میکنند For instance, one good thing about online education is that most classes are recorded and that the students have access to them to better prepare when studying for exams به عنوان نمونه, نکته مثبتی که درباره آموزش برخط وجود دارد این است که اکثر کلاسها بصورت آنلاین ضبط میشوند و دانشجویان به آنها دسترسی دارند تا برای امتحانات بهتر مطالعه کنند In addition, compared with traditional classes, online learning sessions seem to be shorter meaning that they are less boring than the time students needed to stay and sit for hours in classes به علاوه, در قیاس با کلاسهای سنتی, جلسات آموزشی و فراگیری برخط بنظر کوتاه تر هستند که این به این معنی است که در مقایسه با کلاسهائی که در آنها دانشجویان مجبور به ساعتها نشستن و حضور در آنها را داشتند, کمتر خسته کننده هستند.