تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها

در بحثهای عبارات و اصطلاحات و ضرب المثلهای روزمره که مورد استفاده و کاربرد زیادی توسط گویشوران و همچنین در متون مختلف رسمی و غیر رسمی و دوستانه قرار میگیرند حالتی وجود دارد که در مورد نتیجه گیری از آثار ظاهری چیزی میباشد و به اصطلاح گفته میشود که تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها و تقریبا همه ما از این ضرب المثل در گفتگوهای روزمره با دوستان و اقوام و در محیطهای خانوادگی استفاده کرده ایم و در نوشته امروز به بررسی تحلیلی این عبارت پرکاربرد خواهیم پرداخت و با ذکر چندین مثال طریق استفاده آنرا روشن تر خواهیم کرد. مباحثی همچون شایعه که در سطح جامعه راجع به یک موضوع میباشد هم در تفسیر و نتیجه گیری این مورد مهم هستند و میتوانند در درک و فهم بهتر آن کمک کنند.

One very interesting and exciting part of learning how words are shaped is through checking their roots and stories بخشی جذاب و جالب از یادگیری اینکه چگونه کلمات تشکیل شده اند از طریق بررسی ریشه ها و داستانهای آنها میباشد There are a lot of proverbs in every single culture which demonstrate a lot about people and indigenous tribes and folks there and make the conversations very beautiful تعداد زیادی ضرب المثل در هر فرهنگی وجود دارند با ارتباطاتی با قبایل و افراد بومی و محلی در آنجا و استفاده از این عبارات در گفتگوها میتوانند بسیار زیبا باشد The proverb we are going to dig a bit deeper today is related to Fire and smoke and it can be any kind of fire or smoke like campfire along with a lit match which naturally would give off some smoke ضرب المثلی که قصد تحلیل عمیق آنرا داریم در ارتباط با آتش و دود میباشد, حال از هر نوعی از قبیل آتش بزرگ در پیک نیک و یا آتش کبریت که طبیعتا از آن قدری دود بلند میشود.

This proverb also reveals some connections with the concept of rumor and gossip in society این ضرب المثل همچنین بازگو کننده مفاهیمی همچون غیبت کردن و شایعه در جامعه میباشد There is no smoke without fire تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها When interacting with others in society and community, one would recognize that gossips and rumors are some stories and bits and pieces of news and information which are passed from one person or group to another but the point is that they usually have not been proved to be true and could be fake news and they usually cover some unpleasant topics در هنگام ارتباط و تبادل نظر با دیگران به این نتیجه میرسیم که پشت سر دیگران حرف زدن و همچنین شایعات در بین افراد و گروهها ممکن است منتقل شود و شامل تکه هائی ار داستانها و اخبار و اطلاعات باشند که قطعی نبوده و صحت آنها به اثبات نرسیده است و ممکن است اخبار غیر صحیح و جعلی باشند و عموما هم درباره وقایع ناخوشایند هستند.

When this proverb is used by people, the impression is that there might be some truth and certainty behind what they are talking about but they just are not sure about the source of the news هنگامیکه این ضرب المثل مورد استفاده مردم قرار میگیرد, مراد و مقصود این است که قدری اطمینان و حقیقت درباره خبری که درباره آن صحبت میکنند وجود دارد ولی آنها راجع به منبع خبر مطمئن نیستند For instance, if the word on the street is that some goods prices are going up, they might be or if everybody says something unpleasant about someone or a company, in particular, if people from different walks of life talk about the same issue, there might be some truth about the rumors به عنوان مثال, چنانچه نقل کلام هر جلسه و در بین مردم این است که قیمت برخی کالاها در حال افزایش میباشد و یا اینکه مطلب ناخوشایندی درباره یک فرد و یا شرکت بیان میکنند, و اینکه به ویژه افراد و مردم از هر قشر و صنفی این نظر و عقیده را بیان میکنند, ممکن است که شایعات درست باشند.

Some staff at this company are looking for better jobs elsewhere since everyone in the business is talking about it laying off many workers in the future. As the famous saying goes, there’s no smoke without fire برخی از کارکنان این شرکت به دنبال یافتن شغلهای بهتر در جاهای دیگر هستند از آنجائیکه همه در بازار درباره این صحبت میکنند که شرکت در آینده قصد تعدیل نیروهای زیادی را دارد. به قول معروف تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها When it comes to using this proverb, the logic is that since many people are saying that something bad is happening, at least it could be partly true درواقع هنگامیکه سخن از کاربرد این ضرب المثل به میان می آید, منطق این است که چون افراد زیادی درباره یک چیز بد و ناخوشایند که ممکن است اتفاق بیفتد صحبت میکنند, حداقل ممکن است تا حدی خبر صحیح باشد Another version of this proverb is also used that says: Where there’s smoke, there’s fire گونه دیگری هم از این ضرب المثل وجود دارد تحت عنوان, حتما یک خبری بوده که همه راجع به آن حرف میزنند.