چند اصطلاح پرکاربرد و روزمره

از اصطلاحات و عبارات روزمره بسیاری میتوان نام برد که همه ما با آنها آشنا بوده و یا برایمان مقداری جدید و عجیب بنظر میرسند و در این راستا میتوان از دو الگو و دسته بندی عمده نام برد که همانا کاربردهای رسمی و غیر رسمی میباشند چون در متونها و موقعیتهای اجتماعی و ادبی و روزنامه نگاری و نگارش گوناگون بایستی تا از بهترین و پرکاربردترین عبارات و جملات استفاده کرد تا مفهوم خود را به مخاطب انتقال داد. در مقاله امروز قصد داریم تا با ذکر چندین مثال از چندین عبارات و اصطلاح نسبتا کوتاه که تنها ار چند کلمه تشکیل شده اند نام ببریم و مفاهیم آنها را را روشن سازیم. یکی از نکات جالب عبارات این است که کلماتی که در آنها وجود دارند تنها به حالت مجموعه کنار هم منتقل کننده مفهوم مورد نظر میباشند.

Three useful phrasal expressions are going to be discussed today in our daily writing piece در نوشته روزانه امروز قصد داریم تا به بررسی سه عبارت اصطلاحی مفید بپردازیم While studying grammar reports, it turns out that exploring phrasal verbs can be an integral part of speaking fluently and having a good reading and listening comprehension در هنگام کاوش گزارشهای گرامری, معلوم میگردد که ارزیابی و تحلیل اصطلاحات کاربردی هم از جهت روان صحبت کردن و داشتن درک مطلب شنیداری و خواندنی خوب به عنوان بخشی اساسی در نظر گرفته میشود But what are phrasal expressions actually اما اصولا اصطلاحات عبارتی چیستند؟ They consist of a group of words which undertake a special meaning and impression in sentences and their total meaning can be completely different from what separate and individual words suggest at first glance

آنها از تعدادی از کلمات تشکیل شده اند که حاوی یک معنا و مفهوم ویژه میباشند در جملات و اینکه معنای آنها بطور کلی با مفهوم و برداشتی که در نگاه اول از کلمات بصورت جدا و انفرادی و تکی داریم متفاوت میباشد  Even when watching TED talks, or watching soap operas, you can find a lot of such expressions being used by the presenters حتی هنگام تماشای برنامه های سخنرانی های تد و یا سریالهای تلویزیونی به خیلی از این عبارات برخورد میکنیم که توسط مجریها مورد استفاده قرار میگیرند In your opinion, is it true to say that phrasal expressions have a kind of unusual meaning since when looking up each individual word in your dictionary, you still may not grasp the meaning as a group به عقیده شما, آیا صحیح است که بیان کنیم عبارات اصطلاحی حاوی معنای عجیب و غیر عادی هستند از آنجائیکه با چک کردن معنای تک کلمه های آنها در لغتنامه خود شما شاید متوجه معنا و مفهوم آنها بطور کلی و گروهی نشوید؟

Here is an example در ایجا به مثالی اشاره میشود By the way is pretty common among native speakers and it means that the person who is speaking is about to introduce and offer a new subject to a discussion راستی یکی از اصطلاحات پرکاربرد میباشد و معنای آن این است که فردی که در هنگام صحبت میباشد قصد بیان کردن و افزودن و ارائه مطلبی جدید به یک بحث را دارد Although there are literally thousands of phrasal expressions, you need not worry about how to memorize and learn them as you will naturally do so through continuous practice and reading, writing and speaking with others گرچه به مفهوم واقعی کلمه تعداد هزاران عبارت و اصطلاح وجود دارد, شما نیازی نیست تا نگرانی از جهت حفظ کردن آنها را داشته باشید چون از طریق مطالعه و نگارش و صحبت کردن با دیگران به طرز طبیعی آنها را فرا خواهید گرفت.

So that is being widely used in speaking and writing and it is used when describing a purpose or offering an explanation بطوریکه بسیار گسترده مورد استفاده قرار میگیرد هم در نوشتار و هم در گفتار و در هنگام ارائه توضیح و یا منظور و مقصود استفاده میشود Make sure to turn off the computer so that it does not overheat حتمی اطمینان حاصل کنید که رایانه را به جهت اجتناب از داغ شدن خاموش کنید At all is the second phrase we are going to discuss today and it relates to the extent of something in context in any way and we can make statements stronger using that as it acts similar to an adverb in the sentence اصلا و ابدا و تا حدی اصطلاح دومی است که قصد بررسی آنرا امروز داریم و شبیه به قید در جمله عمل کرده و میتوانیم عبارات را با استفاده از آن تقویت کنیم و درباره حد و اندازه میباشد At noon I was not hungry and could not east anything at all امروز ظهر من گرسنه نبودم و اصلا نتوانستم تا چیزی بخورم Finally, Sort of is also very broadly used and it means to some degree and extent سرانجام به سراغ تا حدی و اندازه ای و تقریبا میرسیم که آنهم خیلی گسترده استفاده شده و به معنی تا حدودی است I sort of agree with your viewpoint من با نظر شما تقریبا موافقم.