کلمات پرسشی و سؤالی

کلمات پرسشی و سؤالی تقریبا برای همه ما کاملا آشنا میباشند چون با استفاده از آنها در صحبتهای روزمره و همچنین هنگام نوشتن متنهای بلند و کوتاه میتوانیم از طرف مقابل سؤالاتی را مطرح سازیم که برای برخی از آنها پاسخهای آری یا خیر و برای بعضی دیگر نیاز است تا جوابهای بلندتری ارائه شود تا مفهوم روشن گردد. این دسته از کلمات را میتوان جزو پرکاربردترین اقلام در سلسله مباحث آموزشی پژوهشی در زمینه گرامر و فراگیری آن دانست که تقریبا همه انواع ساختارهای جمله سازی را در بر میگیرد – از سطوح بسیار ساده و مقدماتی تا متوسط به بالا و کاملا پیشرفته. ترکیب کلمات پرسشی در کنار افعال کمکی هم به کاربرد آنها جزئیات جدیدی اضافه میکند که میتوان با استفاده از ضمائر, قیدها, صفتها, و افعال مناسب جمله ساخت.

We are going to make the discussion short and explain how questions are formed in sentences and what grammatical aspects should be considered to make sure error-free structures will be shaped in speech and writing قصد داریم تا بحث را خلاصه کرده و به توضیح روش ساختن سوالات در جملات و به جنبه های گرامری بپردازیم که مهم هستند از جنبه ایجاد ساختارهای بدون اشتباه در گفتار و نوشتار Nearly all of us are already familiar with two question structures: Yes/No Questions and Wh-Questions تقریبا همه ما از قبل با دو ساختار پرسشی آشنا هستیم: سوالات آری/خیر و پرسشهائی که با Wh شروع میشوند The former is easy because as the name implies, such questions can be answered simply with a yes or a no اولین دسته از پرسشها آسان هستند و همانگونه که اسم آن دلالت دارد, در پاسخ به اینگونه پرسشها به بله و یا خیر اکتفا میکنیم.

Are you a doctor آیا شما یک پزشک هستید؟ The answer can be either; Yes, I am or No, I’m not پاسخ میتواند یا این باشد که بله, هستم و یا خیر, نیستم In answer to the Wh-Questions we need to be more specific and elaborate a bit more as answering to these questions needs details در پاسخ به پرسشهای Wh بایستی بیشتر دقیق و با جزئیات و مفصل تر توضیح دهیم Please tell me when and how we are going to get to the museum لطفا به من بگوئید که چگونه و چه وقت قصد داریم تا به موزه برویم Please look at When in the sample sentence and you can guess why W-Questions are so called since they literally begin with Wh لطفا به کلمه When در جمله نمونه نگاهی بیندازید تا متوجه شوید که چرا به این دسته از سوالات همراه با Wh اطلاق میشود چون این کلمات در حقیقت با Wh شروع میشوند.

Notice that using Wh-Questions follows a pattern as the question word comes first, followed by the subject and the main verb or there is a helping and auxiliary verb after that like Do, Have, or Can between the actual question word and the subject دقت کنید که کاربرد سوالات Wh تابع یک الگو میباشد که در ابتدا کلمه پرسشی قرار داده شده و بعد از آن فاعل و فعل اصلی می آیند ولی در برخی اوقات بعد از کلمه سوالی از فعل کمکی و سپس فعل اصلی استفاده میکنیم و بعد هم فاعل قرار دارد Checking out the following pattern can help you memorize the format and arrangement of the common Wh-Questions با بررسی الگوی زیر میتوانید تا ساختارهای کاربردی سوالات Wh را حفظ کرده و فرابگیرید Wh-Question Word + Helping Verb + Subject + Main Verb لطفا به دو مثال زیر توجه کنید Please pay attention to the following two examples

Where do you live شما کجا زندگی میکنید؟ What did you write on the screen بر روی صفحه چه چیزی نوشتید؟ As it is clear, we are not just bound or limited to a particular time and tense, as Wh-Questions can appear in present and past tenses همانگونه که واضح میباشد, در استفاده از سوالات Wh ما محدود به زمان و حالت جمله ویژه ای نیستیم و در زمانهای حال و گذشته مورد استفاده قرار میگیرند It is necessary to mention that Wh-Question words can also be used when answering ضروری است تا ذکر کنیم که کلمات سوالات پرسشی Wh در هنگام جواب دادن هم میتوانند استفاده شوند I have no idea where he lives من هیچ نظری درباره محل سکونت وی ندارم It is worth mentioning that in this example, where he lives is a noun phrase شایان ذکر است که در این مثال بخش کجا زندگی میکند یک عبارت اسمی میباشد Just a small tip to help you notice Wh application in speech, usually using word stress and rising and falling intonation can altogether help indicate Wh questions have been used به عنوان یک راهنمائی کوچک, در هنگام صحبت کردن با دقت بر روی تکیه کلام و بالا بردن و پائین آوردن قدرت و لحن صوت و صدا میتوان متوجه استفاده از کلمات پرسشی Wh-Questions شد.