استفاده از تصاویر جهت یادگیری معانی لغات

آیا برای یادگیری و به خاطر سپردن معانی لغات و واژگان جدید که با آنها از طریق متون و همچنین لغتنامه ها آشنا میشویم تنها بایستی تمرکزمان بر روی کلمات و متون و حروف باشد یا اینکه بر اساس نظریات جدید و مبتنی بر اصول آموزشی نوین که با علم روانشناسی هم همسو و هماهنگ میباشند میتوان از وسایل جدید چند رسانه ای از قبیل تصاویر بهره برد؟ در بحث امروز پی خواهیم گرفت این مطلب را که تصاویر با کمک رنگ و جزئیات خطوط و عکسها میتوانند کمک بزرگی به فراگیران و دانش آموزان نمایند در بهتر بخاطر سپردن معانی عبارات و اصطلاحات روزمره و درواقع میتوانند یک نظم فکری خوب و موثری بوجود بیاورند که این خود در کلاسها بسیار مورد استفاده معلمین دلسوز و مربیان با تجربه در سرتاسر جهان قرار میگیرد.

Nearly all of us are faced with this situation that even after looking up a new phrase or word in dictionary, we tend to easily forget its definition or not remember it تقریبا همه ما با این مساله مواجه هستیم که پس از چندین بار چک کردن معنای یک کلمه و یا عبارت در لغتنامه, به راحتی مفهوم آنرا فراموش کرده و با بخاطر نمی آوریم One way to remedy this problem is to use images in order to retain vocabularies meanings in the brain یکی از راههای درمان این معضل از طریق استفاده از تصاویر میباشد به منظور حفظ و نگاه داشتن مفاهیم در ذهن Sometimes even translating one word into its equivalent is not that effective when it comes to learning vocabularies since it won’t create a strong bond in the brain which is critical to remember details برخی اوقات حتی ترجمه کردن یک کلمه و یافتن معادل آن نمیتواند در ذهن ارتباط قوی ایجاد کند که جهت بخاطر آوردن جزئیات ضروری است.

Using pictures as visual aids can be considered one of the most straightforward methods and solutions in this regard استفاده از تصاویر و کمکهای بصری و دیداری را میتوان به عنوان یکی از روشهای مستقیم و سریع در این زمینه در نظر گرفت Using pictures to learn and remember vocabularies and concepts can help us shape a sort of mental image استفاده از تصاویر جهت یادگیری و به یاد آوردن کلمات و مفاهیم میتواند در داشتن یک تصویر ذهنی به ما کمک کند We can help and train our brains to think in images since upon hearing a sentence, we would visualize the concept even unknowingly ما میتوانیم تا ذهن خود را آموزش بدهیم تا به روشی ترسیمی فکر کند چون پس از شنیدن یک جمله, ما اقدام خواهیم کرد در به تصویر در آوردن آن مفهوم حتی بدون آنکه از آن آگاه باشیم This method can be used in classes with beginning learners as well as mid-level students این روش مناسبی برای فراگیران مقدماتی و حتی دانش آموزان در سطوح متوسطه میباشد Putting a corresponding image next to the word کنار هر کلمه تصویری که به آن نزدیک است را قرار دهیم Even there can be found visual dictionaries حتی لغتنامه های تصویری را هم میتوان یافت.

Next we get to the mnemonics tools which are modern educational assets سپس به سراغ ابزارهای یادافزائی میرویم که جزو دارائیهای مدرن و جدید میباشند Using this technique we can recall information better and the majority of mnemonics tools involve creating mental imagery in order to trigger memory با استفاده از این روش قادر خواهیم بود تا بهتر اطلاعات را بخاطر بیاوریم و اینکه ابزارهای روش تقویت هوش و حافظه مستلزم خلق کردن تصاویر ذهنی به منظور تحریک کردن حافظه میباشند Many of us may have already done and used this technique without even knowing or realizing there has been a name for it بسیاری از ما ممکن است قبلا آن را انجام داده باشیم بدون اینکه متوجه باشیم یا اینکه بدانیم برای آن اسمی هم وجود دارد We can create keywords in the mind in order to tie meanings and words like when reading the word Sun in a text we think about the sun in the sky میتوانیم تا کلید واژه هائی را درست کنیم در ذهن تا با مفاهیم گره بخورند. مثلا هنگامیکه کلمه خورشید را در یک متن میبینیم در ذهن خود به فکر خورشید در آسمان بیفتیم.

Finally, we can make use of word maps or word webs or semantic maps سرانجام میتوانیم از نقشه های کلمات و یا شبکه های کلمات و یا نقشه های وابسته به معنا استفاده کنیم This technique explains that upon hearing a word, we can build some mental associations between related and similar ideas این روش توضیح میدهد که پس از شنیدن یک لغت, ما میتوانیم تا به ساختن تدائی معانی ذهنی بپردازیم بین ایده های شبیه به هم و مرتبط An example can be the word “Hot” which can bring up conceptions of bread right off the oven, or bakery or melted materials in a factory یک مثال میتواند کلمه “داغ” باشد که مفاهیم و تصویرهائی را به ذهن ما می آورد از قبیل نان تازه که از تنور خارج شده است و نانوائی و همچنین مواد مذاب در کارخانه If there are memories or similar images in our mind and life, this method works great and we can absorb the meanings easier, like when there is a bakery in our neighborhood and we find words like “Hot” and “Bread” and “Fresh” in a text چنانچه خاطرات و یا تصاویر ذهنی آشنا در زندگی ما وجود داشته باشند, مثلا اگر در محله ما یک نانوائی قرار دارد, این روش عالی جواب میدهد و به راحتی میتوانیم تا به جذب معانی کلمات و مفاهیم بپردازیم.