ضمائر متقابل یا دو سویه

شاید در وهله اول نیازی به توضیح کاربردهای ضمائر در جملات نباشد و اینکه آنها به عنوان جایگزین اسامی مورد استفاده قرار میگیرند ولی به دلیل تنوع بالای تعداد و کاربردهای ضمائر هم در گفتارهای رسمی و غیر رسمی و همچنین در متون نوشتاری و مقالات علمی و همچنین نامه های اداری و دوستانه مهم است تا با نوع جدیدی از این دسته از کلمات آشنا شویم که به عنوان ضمائر دو سویه یا متقابل از آنها نام برده میشود و نحوه ساختن و قرارگیری آنها در عبارات و جملات تقریبا برای همه ما کاملا آشنا میباشد. شاید بتوان گفت که در کنار ضمائر ملکی از ضمائر متقابل یا دو سویه میشود به عنوان یکی از پرکاربرترین انواع ضمیر در گرامر نام برد که به نوعی ارتباط و شباهت بین اسامی را در جملات توضیح میدهد.

Today, as part of our everyday grammar practice, we are going to explore a new type of pronoun called reciprocal pronoun which is familiar to all of us امروز در ادامه بحث نکات گرامری روزمره به بررسی نوعی جدید از ضمیر میپردازیم به عنوان ضمیر متقابل یا دوسویه For instance, when you hear someone using the phrase Each Other you can guess it is a reciprocal pronoun being used in the speech مثلا هنگامیکه شما از فردی میشنوید که هر یک یا هر کدام میتوانید حدس بزنید که یک ضمیر دوسویه در گفتار استفاده شده است But before delving into this discussion, do you remember the definition of pronouns اما قبل از اینکه به بررسی و کنکاش این قضیه بپردازیم, آیا بخاطر دارید که توصیف ضمیر چیست؟ Pronouns are actually words that are substitutes of nouns  and the ones like I, Me, My are called personal pronouns ضمائر درواقع کلمات جایگزین اسامی هستند و انواع فردی شامل من و به من و مال من است.

How pronouns are shaped and used in sentences depends on their roles. As an example, personal pronouns can act as the subject or object or if they display possession and ownership in sentences, they are known as possessive pronouns and with this grammatical function اینکه ضمائر چگونه ساخته و در جملات استفاده میشوند مربوط است به نقش و کاربرد گرامری آنها. مثلا ضمائر فردی شامل انواع فاعلی یا مفعولی هستند و چنانچه مالکیت را نشان دهند, کاربردشان ضمائر ملکی است Generally speaking possessive adjectives and pronouns are the same from a grammatical perspective بطور کلی, از لحاظ گرامری صفات و ضمائر ملکی یکسان هستند Reciprocal pronouns on the other hand are words which describe a relationship in which people or groups do something similar as shown in the following example ضمائر متقابل یا دو سویه کلماتی هستند که توصیف کننده روابطی هستند بین افراد یا گروهها یا چیزها که شبیه به یکدیگر میباشند که در مثال زیر نیز میتوان این نکته را دریافت.

Michael and Alex helped each other finish the office report on time مایکل و الکس به یکدیگر در اتمام به موقع گزارش اداری کمک کردند Via using reciprocal pronouns, it is displayed in sentences that someone or something has done something for someone or something else and in exchange, that person or thing does something for that person or thing با استفاده از ضمائر متقابل نشان داده میشود در جمله که فردی یا چیزی برای فردی یا چیز دیگری کاری انجام داده است و آن فرد یا چیز نیز متقابلا برای آنها کاری کرده So in some cases, these pronouns refer to a previously named noun و در برخی اوقات این دسته از ضمائر اشاره و ارجاع دارند به اسمی که قبلا از آن نام برده شده است Fortunately, the only two existing reciprocal pronouns are Each Other and One Another خوشبختانه تنها دو مورد از ضمائر دو سویه وجود دارند که عبارتند از یکدیگر و دیگری.

So each reciprocal pronoun refers to two people or things بنابراین هر ضمیر متقابل به دو نفر یا چیز دلالت دارد But you may wonder why we choose to use them and what are the applications of such reciprocal pronouns اما شما ممکن است این سوال را مطرح کنید که چرا تصمیم به انتخاب اینها میگیریم و اصولا کاربردهای ضمائر متقابل چیستند؟ There are two common uses associated with reciprocal pronouns در ارتباط با ضمائر دو سویه و متقابل میتوان به دو کاربرد اشاره داشت First off, they can act as objects referring to the names previously mentioned in sentences در ابتدا اینکه آنها میتوانند به عنوان مفعول در جملات ظاهر شوند درحالیکه اشاره و ارجاع دارند به اسامی که قبلا از آنها نام برده شده Secondly they act as determiners – words which mark nouns – usually in possessive case دوما آنها به عنوان معرف اسم کاربرد دارند – کلماتی که به توصیف و معرفی اسامی میپردازند – و عموما به حالت ملکی هستند Good colleagues can sometimes help do each other’s assignments همکاران خوب میتوانند برخی اوقات به هم کمک کنند در انجام دادن وظایف و کارها Last but not least, the only difference between Each Other and One Another is that the former refers to two nouns whereas the latter can refer to three or more nouns نکته مهم پایانی این است که تنها فرقی که بین یکدیگر و دیگری وجود دارد این است که اولی به دو اسم اشاره دارد درحالیکه دومی به بیش از سه اسم هم میتواند اشاره داشته باشد.