قیدهای دیدگاه و نقطه نظر

در ادامه بحث نسبتا مفصلی که در چندین جلسه قبل داشتیم راجع به انواع مختلف قیدها و همچنین از منظر کاربرد و قرارگرفتن آنها در نقاط مختلف جملات, جمله واره ها و عبارات, امروز به سرفصل بکارگیری این اجزاء جمله سازی از دیدگاه و نقطه نظر که میتواند بحثی جذاب و شیرین و در عین حال قابل ارزیابی در سطوح متوسط به بالا و پیشرفته در کتابها و جزوات آموزشی گرامری تلقی گردد میپردازیم. درست است که قیدها به توصیف و توضیح افعال مورد استفاده میپردازند ولی کاربرد آنها هنگامیکه سخن از نحوه ارائه مطالب و مفاهیم به میان می آید میتواند متفاوت باشد. آنهائی را که امروز قصد بیان آنها به همراه چندین مثال را داریم در رابطه با بیان دیدگاهها و نقطه نظرات و تاثیر آنها بر روی افعال مورد استفاده در جملات کاربرد دارند.

So today we are going o elaborate on the topic of adding comment adverbs and viewpoint adverbs to sentences پس امروز قصد داریم تا بیشتر درباره افزودن قیدهای نقطه نظر و دیدگاه به عبارات بپردازیم There are some adverbs which can be used when it comes to making a comment on what we are saying تعدادی از قیدها وجود دارند که میتوان با استفاده از آنها درباره آنچه که سخن میگوئیم نظر بدهیم Here are some of such adverbs coupled with examples to clarify their usages in sentences در ذیل به تعدادی از چنین قیدها و مثالهائی جهت روشن ساختن مطلب اشاره میشود When trying to indicate how likely we think something is we can use adverbs like Apparently, Certainly, Clearly, Definitely, Obviously, Probably با استفاده از این قیدها که دارای معانی همچون احتمالا و قطعا میباشند به بیان نظر و میزان احتمال ما درباره چیزی میپردازیم.

When it comes to indicating our attitude or opinion of what is said or speculated, we can make use of adverbs like Honestly, Generally, Interestingly, Seriously, Unbelievably هنگامیکه نوبت به صحبت درباره بیان دیدگاه و نظرمان به میان می آید, میتوانیم از قیدهائی استفاده کنیم همچون صادقانه,عموما, به نحوی جالب, با جدیت و با بیان شگفتی و غیر قابل باور Finally, we get to showing our judgment of other people’s actions and behaviors and in such cases the following adverbs can be applied: Bravely, Carelessly, Kindly, Rightly, Wisely, Wrongly سرانجام, در هنگام ابراز قضاوت خود درباره رفتار و اعمال دیگران از قیدهای زیر استفاده میکنیم: با شجاعت, با بی دقتی, با مهربانی, عاقلانه, همراه با اشتباه.

If you are just wondering, comment adverbs often are applied to the whole and entire sentences and they usually appear in front position چنانچه شما این سوال را در ذهن خود داشته باشید, قیدهای دیدگاه در ارتباط با تاثیر آنها بر روی همه جمله بوده و عموما در جایگاه اولیه ظاهر میشوند But they occasionally are also used in the ending and other positions اما هر از چندگاهی آنها در موقعیت انتهائی و برخی دیگر مکانها هم قرار میگیرند Just keep this point in mind that via using a comma, when adding such adverbs to the front and ending positions, we will separate them from the rest of the sentence and this is a technique in writing, whereas in speaking, through shifting the intonation, the shift in meaning and the impression expressed would become clear and vivid

فقط این نکته را به خاطر بسپارید که با استفاده از ویرگول, هنگامیکه از این دسته از قیدها استفاده میکنیم در موقعیتهای ابتدائی و پایانی, آنها را از دیگر قسمتهای عبارت جدا و مجزا میکنیم و این روشی در نوشتار میباشد, درحالیکه در هنگام صحبت کردن, با تغییر دادن لحن سخن گفتن, تغییر در معنا و مفهوم بیان شده واضح تر میگردد Please check out the following three sample sentences لطفا به سه جمله نمونه زیر دقت کنید Presumably, the clerk did not hear the customer’s question احتمالا, فروشنده سوال مشتری را نشنید The biography is based on his trips in Iran, apparently ظاهرا که کتاب زندگینامه بر اساس سفرهای وی در ایران میباشد Scientists believe that washing hands with soap and water for twenty seconds helps people stay healthy. This is undoubtedly recommended by the WHO دانشمندان بر این عقیده هستند که شستن دستها با آب و صابون به مدت بیست دقیقه میتواند به افراد در سلامت ماندن کمک کند. این مطلب قطعا توسط سازمان جهانی بهداشت هم توصیه میگردد.

Such techniques can help you when delivering speech, writing an article and even while being engaged in public discourse چنین تکنیکهائی میتوانند به شما در هنگام ایراد سخنرانی, مقاله نویسی و همچنین در هنگام انجام ارتباطات و مبادلات عمومی اندیشه ها از راه صحبت و نوشتار کمک کنند Fortunately, when it comes to mastering grammar tips, one need not worry about accent and dialect خوشبختانه در هنگام تمرکز بر روی استفاده از گرامر نیازی نیست تا فرد دلمشغولی درباره لهجه و گویش داشته باشد Some people believe that there are many abandoned grammatical rules out there, but it is advised that one get accustomed to reviewing them all from time to time برخی از افراد هستند که تصور میکنند تعداد زیادی از قواعد گرامری منسوخ شده وجود دارند ولی مهم است که ما عادت به مطالعه و مرور آنها داشته باشیم.

There is one point to mention here regarding comment adverbs and that is, they usually follow the subject, albeit, they can be added to the front position for emphasis too نکته ای که در اینجا در ارتباط با قیدهای دیدگاه و نقطه نظر میتواند بیان شود این است که عموما آنها پس از فاعل در جمله جای میگیرند, البته جهت تاکید میتوان آنها را در ابتدا نیز قرار داد He kindly handed me a glass of water – Kindly, he handed me a glass of water او با مهربانی یک لیوان آب به من داد As stated above, the second sentence tends to be more emphatic than the first one همانگونه که در بالا عرض شد, جمله دوم نسبت به اولی دارای تاکید بیشتری است It is also practical to add adverbs of comment to various parts of sentences, should they affect only one aspect and item or part of them as illustrated in the examples below همانگونه که در مثالهای زیر اشاره شده است, میتوان قیدهای دیدگاه را در نقاط مختلف جمله ها به کار گرفت درصورتیکه آنها تنها بر روی یک قسمت عبارات تاثیر گذار باشند.

Astonishingly / Astoundingly, he managed to take over the car جای بسی تعجب دارد که او توانست خودرو را کنترل کند During the mid-term exams, she did astonishingly better than expected در خلال امتحانات میان ترم او توانست در کمال تعجب بهتر از انتظار ظاهر شود You have just taken the sedative pills. Obviously, it will take some time to generate the expected relaxing effect شما تازه قرص آرام بخش مصرف کرده اید. واضح است که کمی طول میکشد تا نتیجه آرام بخشی آن ظاهر شود It was obviously clear that the traffic was heavy in early evening کاملا واضح بود که ترافیک در اوایل شب سنگین باشد In conclusion, there are some adverbs which are used to shed light on what kind of viewpoint we are speaking from, identifying the underlying features of the thing being discussed در خاتمه, تعدادی قید هستند که از آنها استفاده میکنیم تا درباره ویژگیهای ذاتی موضوع و چیز مورد بحث و دیدگاه مربوط به آن صحبت شود Financially, the flooding has damaged the structures of the city از  لحاظ مالی, سیل به ساختارهای شهر آسیب وارد کرده است The athletes may look alike physically, but they possess different attitudes as well as skills ورزشکاران ممکن است ظاهرا قدری شبیه به یکدیگر باشند ولی دارای دیدگاهها و مهارتهای مختلفی هستند.