جمله واره های قیدی و زمانی

میتوان بجای به کار بردن تک کلمات از عبارات و شبه جمله های قیدی هم استفاده کرد که در این مقاله به بررسی و ابعاد این عوامل جمله سازی در ارتباط با توصیف رویدادها و کارها در گذر و از منظر زمان انجام فعلها خواهیم پرداخت. مثلا شما هم به احتمال زیاد از این دست جملات ساخته اید که هنگامیکه مشغول مطالعه بودید تلفن شما زنگ زد و یا کار دیگری روی داد و با ذکر چند مثال در این مجال به این موضوعات خواهیم پرداخت. قیدهائی هم هستند که مربوط به زمان بوده و با افزودن آنها به ابتدای جملات در واقع نیم جمله های جدیدی ساخته میشوند که معنا و مفهوم آنها تابع جمله دوم و واپسین میباشد که بعد از آنها در عبارات جای میگیرند و همچنین در این زمینه به ساختار تاکیدی و ترجیح ها در جمله سازی خواهیم پرداخت.

When it comes to multiple divergences in grammar, adverbial clauses of time matter هنگام صحبت درباره دگردیسی و دگرگونی های متعدد در گرامر, جمله واره های قیدی زمانی از اهمیت برخوردار میباشند When discussing a period of time in sentence-making, using adverbs As, While, and When is a good choice to refer to a timetable in which something else happened too در هنگام سخن گفتن از بازه زمانی که در آن کاری در یک جدول زمانی روی داده درحالیکه اتفاق دیگری هم در حال شکل گیری بوده میتوانیم به عنوان انتخابهای خوب از قیدهای As, When, While استفاده کنیم As I was reading the first chapter of the book, my phone rang در زمانیکه مشغول مطالعه فصل اول کتاب بودم, تلفنم زنگ زد But despite sounding kind of similar, there are differences between While, As and When too اما علیرغم شباهتها, بین While, As و When تفاوتهائی هم وجود دارد.

For instance, we opt for When and not While or As in order to introduce a clause that provides information about an event which occurs simultaneously as other longer events referred to in the main clause به عنوان نمونه, از When به معنی هنگامیکه و نه As یا While استفاده میکنیم تا درباره رویدادی صحبت کنیم که در همان زمانی شکل میگیرد که اتفاق طولانی تر دیگری در جمله واره اصلی به آن اشاره شده و تعریف کننده جمله واره ای این چنین باشد I was working on a graphical project when you called my office من مشغول کار بر روی پروژه گرافیکی بودم هنگامیکه شما به دفتر من تلفن زدید Or when illustrating the conditions and details of the context within which the event in the main clause has happened و یا توصیف کننده و توضیح دهنده شرایطی میباشد که جزئیات روی دادن آن مهم و در نیم جمله اصلی بیان شده باشد When the computer parts are installed, we will call the client هنگامیکه قطعات رایانه نصب شدند, ما با مشتری تماس خواهیم گرفت.

These are some generalized, standard, present-day tips and guidelines on how to articulate and write well اینها نکات و رهنمودهای کلی و عمومی و همچنین استاندارد و به روز هستند در زمینه بیان و نگارش مناسب Did you know that we can also use the adverb When to indicate every time and occasion n the context آیا میدانستید که همچنین میتوانیم از قید چه وقت When استفاده کنیم در مواردیکه مفهوم هر دفعه و هر بار مد نظر است؟ I drink a cup of tea when I wake up early in the morning من هر روز صبح پس از زود بیدار شدن از خواب یک فنجان چای میخورم Furthermore, when discussing past periods of our lives we also make use of the adverb When as shown in the following example همانطوریکه در مثال زیر به این موضوع اشاره شده است, میتوانیم از قید چه هنگام When در مواردی هم استفاده کنیم که مربوط به بازه های زمانی در زندگی ما در گذشته میباشند.

He used to study at the high school in the neighborhood when he was a student هنگامیکه او یک دانش آموز بود در دبیرستان واقع در محله به تحصیل پرداخت When is also used in emphatic structures, like when we are going to emphasize one event has happened immediately after another, particularly if one has caused the other one and the following examples make this point crystal clear همانطور که در مثالهای زیر به این نکته به روشنی اشاره شده است, میتوان از When در ساختارهای تاکیدی هم استفاده کرد که در آنها کاری بلافاصله پس از کار دیگری روی داده است, به ویژه چنانچه یک کار باعث و منجر به کار دیگری شده باشد You will be able to spot the hotel sign when you cross the square پس از عبور از میدان خواهید توانست تا تابلو هتل را مشاهده کنید When the live football match began, everybody was excited وقتی که پخش زنده مسابقه فوتبال شروع شد, همه هیجان زده بودند.

Grammatical adverbial rules apply to multiple contexts ad sentence formats, regardless of different registers and dialects قوانین گرامری قیدی به ساختارهای مختلف جمله تاثیر دارند صرفنظر از سیاق و گویش های متنوع But despite using When in so many cases, there are circumstances where choosing As makes a lot of sentence like when changing one thing affects other things and leads to their changes too اما علیرغم استفاده از When در بسیاری از موارد, شرایطی هم هستند که در آنها کاربرد As توصیه میگردد مثلا زمانیکه در جملات تغییر چیزی بر روی تعدادی دیگر از چیزها تاثیر داشته و منجر به تغییرات در آنها نیز میگردد As the oven gets warm enough, we put the dough inside and place the cheese toppings too بعد از آنکه درجه حرارت فر به حد کافی گرم شد, خمیر را در داخل آن گذاشته و پنیر پیتزا را بر روی آن قرار میدهیم In this sample case and condition, we can also use While, provided that the accompanying verb appears in gerund form در این جمله نمونه همچنین میتوانیم از درحالیکه While استفاده کنیم, به شرطی که فعلی که در ادامه می آید به صورت اسم مصدر باشد.

While trying to define tips to make logical sentences and formations in writing, it is key to observe such analytic constructions در هنگام تلاش برای ارائه نکاتی جهت ساختن جملات منطقی و صحیح و ساختاری مهم است تا این برداشتهای تحلیلی را به خاطر داشته باشیم There are cases in which we would choose While or As rather than When in order to speak about two longer and time-consuming actions that continue at the same time and concurrently مواردی وجود دارند که در آنها ترجیح میدهیم تا از While یا As بجای When استفاده کنیم هنگامیکه دو چیز که زمانبر و طولانی هستند در یک زمان در حال روی دادن هستند Although using While in theses cases would make the meaning kind of more informal گرچه کاربرد While در این موارد بیشتر حالت غیر رسمی به متن و محتوا میدهد I went shopping as/while my friend wrote the email هنگامیکه دوست من مشغول نوشتن ایمیل بود من به خرید رفتم To wrap up our essay and article today, we can make use of While or When instead of As to avoid ambiguity and confusion in context and speech since As could mean because or due to در خاتمه این مقاله و رساله, به نکته ای اشاره میکنیم جهت اجتناب از اشتباه و گیج شدن و مبهم بودن در ساختارهای نوشتاری و گفتاری که در آنها از While و When به جای As استفاده میکنیم چون As در این موارد معنا و مفهوم به دلیل و چون که میدهد While you were finishing the report, I left the office درحالیکه شما مشغول کار بر روی گزارش بودید, من از اداره خارج شدم.