ارائه دلایل در جملات

میتوان با استفاده از قیدها و حروف ربط در نیم جمله ها و همچنین عبارات کامل و نیمه کامل اقدام نمود به ارائه دلایل و نکات منطقی جهت انجام کارها و یا انجام ندادن آنها در متون نوشتاری و همچنین گفتاری. برخی اوقات چنین آیتمهای گرامری را میتوان در ابتدای عبارات و در بعضی موارد دیگر در اواسط آنها و یا حتی در اواخر و انتهای آنها پیدا کرد و طبیعتا بر میزان پیشرفته بودن سطوح کلمات و عبارات مورد استفاده دلالت دارد. استفاده از قواعد و قوانین صحیح نقطه گذاری و املاء و انشاء هم در این میان میتوانند نقش مهمی بازی کند چون در بسیاری از مواقع عدم انجام اینکار منجر به ایجاد ابهام در جملات میگردد. مانند مقالات جلسات قبل, در این جلسه با استفاده از مثالهای روشن و روان به رفع اشکال از این بحث میپردازیم.

Clauses and adverbs as well as conjunctions are important parts of speech which in discussion of providing logic can be used when adding reason to statements جمله واره ها و قیدها و همچنین حروف ربط از جمله رده اجزاء جمله مهم هستند که میتوان از آنها در مبحث ارائه دلایل استفاده کرد In order to provide a reason to make sentences and clauses more meaningful, we can add words like As, Because, Seeing That/As, Since to the beginning of them به منظور ارائه دلیل و منطق در جمله واره ها و عبارات میتوانیم کلماتی با مفهوم به دلیل اینکه و زیرا به ابتدای آنها بیفزائیم Please check out the following four examples لطفا به چهار مثال زیر توجه کنید As it was getting cold, I decided to catch a taxi چون داشت هوا سرد میشد, تصمیم گرفتم تا یک تاکسی بگیرم We need to work on the ground floor, because I need to leave the company frequently during my shift ما نیاز داریم تا در طبقه همکف کار کنیم چون من به اقتضای شغلی نیاز به ترک مرتب محیط کار دارم.

Whenever you have free time, you can make a habit of reviewing tips on how to add reason to the sentences you make in both writing and speaking and items such as morphology and syntax can also matter هر وقت که زمان کافی در اختیار دارید, میتوانید عادت کنید به مرور نکاتی درباره نحوه افزودن دلیل و منطق به جملاتی که شما هم در نوشتار و در گفتار آنها را میسازید و همچنین نکات مهمی درباره صرف و نحو Since I was going to get to the flight on time, I set the alarm clock in my bedroom از آنجائیکه من قصد داشتم تا به موقع به پرواز برسم, زنگ ساعت خود را در اتاق خوابم تنظیم کردم We could order a take-out on our way back home, seeing that we would pass the fast-food restaurant anyway چون در راه برگشت به منزل از مقابل رستوران فست فود رد میشدیم, میتوانستیم تا غذای بیرون بر سفارش دهیم Notice that we can accurately add Because at the beginning of sentences as well توجه کنید که میتوانیم چونکه Because را به نحو صحیحی به ابتدای جملات اضافه کنیم.

Because all the stores were closed, I had no idea where to eat or buy groceries from چون همه مغازه ها بسته بودند, من نمیدانستم که کجا غذا بخورم و یا از چه طریقی به خرید مایحتاج زندگی و خواربار بپردازم In spoken forms, So and Because can be used interchangeably with almost the same impression in sentences در گونه های گفتاری, میتوان از As و Because حاوی معانی تقریبا یکسان ارائه شده و به جای یکدیگر استفاده کرد Because the printer broke, I could not finish the office project چونکه چاپگر خراب شد, من نتوانستم که گزارش اداری را به اتمام برسانم The boss has reached the company, so I won’t be able to make or take any phone calls for twenty minutes رئیس اداره به شرکت وارد شده است, به همین دلیل به مدت بیست دقیقه نخواهم توانست تا به تماس تلفنی جواب داده و یا زنگ بزنم As you can observe via comparing the above sentences, Because here introduces a reason whereas As is used to offer the outcome and result of something همانگونه که با مقایسه مثالهای بالا درمیابید, Because ارائه دهنده دلیل چیزی است درحالیکه As به عنوان نتیجه و پیامد چیزی مطرح شده است.

In academic and formal writings, it is advised to choose Since rather than Because or So which are more appropriate for less formal settings توصیه میشود تا در نوشته های رسمی و آکادمیک بجای Because و As که در محتواهای گفتاری و غیر رسمی تر مناسب هستند از Since استفاده گردد Our today’s questions and tips are exploring how to add adverbs and conjunctions to clauses when explaining reasons for doing or happening things and if you are learning grammar on your own, they can prove to be helpful پرسشها و نکات امروز به بررسی و کنکاش کاربرد قیدها و حروف ربط میپردازند در عبارات هنگام توضیح دلایل و نتایج کارها در نیم جملات و چنانچه شما به تنهائی و برای خود به مطالعه گرامر پرداخته اید, آنها میتوانند سودمند باشند In literary and collegiate writings, we can also introduce reasons using For, In That, or Inasmuch As در نوشتارهای ادبی و دانشگاهی میتوانیم به بیان دلایل با استفاده از این کلمات بپردازیم که همگی به معنای به دلیل و از این جنبه میباشند.

Please note that For is a kind of formal alternative to Because in contexts, whereas In That plus Inasmuch As offer and introduce clauses that actually clarify and explain what has been said through providing further details لطفا به این موضوع دقت کنید که For گونه رسمی تری نسبت به Because میباشد درحالیکه In That و Inasmuch As به معرفی جمله واره هائی میپردازند که توصیف کننده آنچه گفته شده از طریق ارائه توضیحات بیشتر و تکمیلی میباشند The computer software is just amazing, in that it can process graphic design at fast speed نرم افزار رایانه بسیار عالی است از این لحاظ که قادر به پردازش سریع طراحی گرافیکی است The company is doing pretty well at the stock market, inasmuch as it is renowned as a household brand with many clients شرکت اوضاع بسیار مناسبی در بازار بورس دارد از این جهت که یک برند شناخته شده و دارای تعداد زیادی مشتری است We need to move early, for the weather could change rapidly ما بایستی تا سریعتر حرکت کنیم چون هوا ممکن است هر آن تغییر کند Learning such delicate educational tips can connect with mastering techniques to speak and write well آموختن و فراگیری چنین نکات آموزشی ظریفی میتواند منجر به تبحر داشتن در زمینه صحبت کردن و نگارش در سطح مطلوب شود.

Through learning and studying advanced grammar tips, you can turn the contexts into triggers to act when it comes to writing a neat academic piece از طریق مطالعه و فراگیری نکات گرامری, شما قادر خواهید بود تا محتواها و متون را به عوامل تاثیر گذار جهت انجام و نگارش متون زیبای دانشگاهی نمائید But please note that writing strategies take many forms اما لطفا توجه کنید که تکنیکها و روشهای متنوعی از لحاظ نوشتار وجود دارند But they literally make up many parts of our everyday writing even without us noticing them اما آنها تشکیل دهنده بخشهای زیادی از نوشتار هر روزه ما هستند, حتی بدون اینکه ما متوجه آنها شویم There should be a process of craving and reward processing when it comes to learning how to write like a professional choosing items such as clauses, adverbs, conjunctions, etc بهتر است تا فرایند درخواست و میل برای نگارش و همچنین پاداش و جایزه برای نوشتن مانند افراد حرفه ای وجود داشته باشد با استفاده از اجزائی همچون قیدها, جمله واره ها, حروف ربط و غیره Writing and speaking accurately are the end goals of practicing and learning systems در سیستمهای آموزشی, نوشتن و سخن گفتن صحیح به مانند اهداف نهائی فراگیری هستند.

If you are going to get into the habit of studying every day, it’s a great idea to place books and notes as cues nearby in your room and in your surrounding or you could join online groups of other learners who possess the same culture as you do چنانچه شما قصد دارید تا در خود عادت مطالعه را ایجاد نمائید, نظر خوبی است تا کتابها و جزوات را به اصطلاح دم دست خود و در اتاقتان قرار دهید و یا میتوانید عضو گروههای فراگیران در اینترنت شوید که از لحاظ فرهنگی با شما اشتراک نظر دارند To make learning easier, you can reduce the number of steps and hours of study به منظور یادگیری بهتر میتوانید تا به کاهش ساعات و گامهای یادگیری اقدام نمائید In your learning classes at institutes for example or when studying on your own, you can begin with shorter limited learning cycles در کلاسهای آموزشی موسسات و یا وقتیکه به تنهائی مشغول مطالعه هستید میتوانید با دوره ها و کلاسهای محدودتر و کوتاه تر شروع کنید But do not put too many demands on yourself in writing and speaking classes because you might give up the courses soon به منظور اجتناب از رها کردن دوره های آموزشی, در کلاسهای نوشتاری و گفتاری خیلی به خود فشار نیاورید و تمرینات فشرده و زیاد انجام ندهید.