وجه وصفی حال

میتوان بدون شک وجه وصفی را یکی از پرکاربرترین بخشها و قواعد گرامری در نظر گرفت که هم در گفتار و هم در نوشتار زیاد توسط گویشوران و دانشجویان مورد استفاده قرار میگیرد و تقریبا همه ما نیز با آن بطور کامل آشنا هستیم و در این بخش با ارائه مثالهائی به توضیح و توصیف آن همت خواهیم گمارد. آیا تاکنون به مقایسه جملاتی در نوشته هائی همچون مجلات و روزنامه ها و برنامه های و نرم افزارهای کاربردی گوشیهای هوشمند در زمینه اخبار پرداخته اید تا به وجه اشتراکات در زمینه وجه وصفی حال و گذشته و مفعولی بپردازید و از روشهای مورد استفاده از متون خود نیز بهره ببرید؟ میتوان از کاربردهای متنوعی در زمینه افزودن وجه وصفی به جملات و نیم جمله ها خبر داد همچون ساختن زمان حال استمراری و دیگر موارد.

Let us start our discussion today with one question: What do the following sentences and statements have in common and how fast can you guess the commonality در ابتدای بحث امروز با سوالی آغاز میکنیم و آن این است که با مقایسه بین عبارات و جملات زیر چه شباهتهائی را میتوانید بیابید؟ You are learning how to paint using a brush – The earthquake news headlines were sad and shocking – I can smell something burning downstairs in the kitchen شما مشغول یادگیری نقاشی با استفاده از قلم مو میباشید – اخبار زمین لرزه ناراحت کننده و شوکه کننده بودند – من میتوانم بوی سوختن چیزی را در آشپزخانه طبقه پائین حس کنم Well, if you have noticed the use of -ing in the sentences, well done اگر شما متوجه استفاده از -ing در جملات شده اید, آفرین بر شما.

Such words are grammatically known as present participle and they end in -ing form and indicate a specific purpose in sentences چنین کلماتی که از لحاظ گرامری به عنوان وجه وصفی معروف میباشند به -ing ختم شده و در جملات ایفا کننده نقشی ویژه میباشند Please note not to feel confused if you hear that present participles can refer to the present, past, or future tenses as explained vividly through the following examples لطفا گیج نشوید اگر بشنوید که وجه وصفی میتواند به زمانهای حال, گذشته, و یا آینده اطلاق گردد, همانگونه که به طور واضح و عینی در مثالهای زیر به آن اشاره شده است First off, we begin with the continuous tense, one that includes the verb “Be” plus the -ing format of a verb used in sentences در ابتدا با زمان استمراری و در جریان آغاز میکنیم که شامل فعل بودن به همراه نوع استمراری و مستمر فعل در جملات میباشد.

As a quick reminder and note, there are six different continuous tenses in grammar and some of them are naturally more common than others but please rest assured that you do not need to learn and memorize them all in order to figure out the present participle in this session به عنوان یک نکته و یادآوری سریع, تعداد مختلف شش عدد زمان استمراری در گرامر وجود دارند که طبیعتا برخی از آنها از دیگران پرکاربردتر هستند ولی خیالتان راحت که نیاز ندارید تا به حفظ کردن و فراگیری همه آنها بپردازید تا بطور کامل متوجه معنا و مفهوم وجه وصفی در این جلسه گردید You are learning how to write an article from beginning to the end شما مشغول یادگیری این هستید که چگونه یک مقاله را از ابتدا تا انتها بنویسید Here, the present continuous verb tense has been employed by the writer and the verb “Be” Appears in the present form “Are” whereas the main verb “Learn” is in present participle form

در اینجا نویسنده از زمان حال استمراری استفاده کرده است و فعل بودن Be به حالت حال ساده و مضارع آمده است Are درحالیکه  فعل اصلی آموختن Learn به صورت وجه وصفی آمده است Now let’s shift to another example in which something has already occurred حالا به سراغ مثال دیگری میرویم که در آن صحبت از کاری است که قبلا به انجام رسیده I was brushing my teeth when you called من داشتم دندانهایم را مسواک میزدم هنگامیکه شما تلفن زدید Notice that in the initial first part of the sentence, the speaker has employed the verb “Was Brushing” which is naturally the past continuous tense, but the verb be appears in the past format “Was” and interestingly the main verb “Brushing” appears in present participle form توجه کنید که در این مثال, گوینده در قسمت نخستین و اول جمله از فعل “Was Brushing” استفاده کرده که طبیعتا زمان گذشته استمراری میباشد و در ادامه فعل بودن به صورت ماضی آمده است “Was” و نکته جالب این است که فعل اصلی هم به صورت “Brushing” وجه وصفی در عبارت ظاهر شده است.