صفتها و وجه توصیفی و افعال حسی

در بخش قبل به اختصار به بررسی و معرفی وجه وصفی پرداختیم که در این قضیه میتوان با استفاده از زمان مضارع و ماضی به جمله سازیهای گوناگونی پرداخت. ولی وجه وصفی و کاربردها و ترکیباتی که از آن به همراه افعال و صفتهای توصیفی ساخته میشود هنوز به اتمام نرسیده است و به مقاله امروز مربوط میشود که در آن به این نکات خواهیم پرداخت. برخی از صفات وجود دارند که همانگونه که در ذیل به آنها اشاره میشود حالت توصیفی و وصفی داشته و در عبارات پرکاربرد میباشند و همچنین افعال حسی را هم میتوان در جملات استفاده کرد و فقط مساله جایگیری و نحوه قرار دادن این اجزاء جمله سازی است که در پاراگرافهائی که در متون نوشته میشوند و همچنین مساله تاکید بر روی نکات هنگام سخن گفتن تاثیر دارند.

Now we get to the sense verbs which are used in order to refer to the concept of perception حالا به سراغ افعال حسی میرویم که در مواردیکه صحبت از مفهوم ادراک به میان می آید کاربرد دارند As you can guess, these types of sense verbs are used to speak of the experiences obtained through physical senses of light, sound, touching, smelling and tasting and nearly all of us are already familiar with their application in sentences and paragraphs همانگونه که میتوانید حدس بزنید و تقریبا همه ما با کاربرد چنین افعالی در جملات و پاراگرافها آشنا هستیم, این افعال حسی در ارتباط با کسب تجربیاتی در حوزه نور و حس و چشائی و بویائی و لامسه کاربرد دارند It is pretty common to use present participle after such verbs in statements بسیار مرسوم میباشد که از این افعال در عبارات استفاده کنیم و پس از آنها معمولا وجه وصفی قرار داده میشود.

As I was concentrating on the math issue, all of a sudden I smelled something burning downstairs in the kitchen هنگامیکه مشغول تمرکز بر روی مساله ریاضی بودم, ناگهان متوجه بوی سوختن چیزی در آشپزخانه طبقه پائین شدم Now let’s check out the particles of this sample sentence حالا به اتفاق یکدیگر به بررسی اجزاء این جمله نمونه میپردازیم Here, the sense verb is “Smell” and the overall sentence talks about an experience or something which has happened in the past time and tense در اینجا از فعل بوئیدن استفاده شده است که یک فعل حسی میباشد و درباره یک تجربه و چیزی که در زمان ماضی و گذشته روی داده است صحبت میکند Interestingly, the writer has employed the verb “Burn” in present participle form which is also known as -ing ending جالب است که نویسنده در اینجا از زمان وجه وصفی حال فعل سوختن استفاده کرده است که به عنوان -ing هم معروف است.

We would like to draw your attention to the sentence structure here which consists of the verb + object + present participle قصد داریم تا توجه شما را به ساختار این جمله جلب کنیم که تشکیل شده است از فعل به اضافه مفعول به علاوه وجه وصفی In the sentence, something acts as the object در این جمله, something به عنوان مفعول عمل کرده است In case you are wondering why in such cases we often use the present participle, notice that it shows that the speaker or writer is indicating only a portion of what has happened in the context چنانچه شما این پرسش را مطرح کنید که چرا در چنین مواردی ما غالبا از ساختار وجه وصفی استفاده میکنیم دقت کنید که این مطلب روشن کننده این موضوع است که نویسنده یا گوینده درباره تنها بخشی از تجربیات خود که قبلا به وقوع پیوسته اند سخن میگوید As a matter of fact, the structure emphasizes that an action was underway or not finished or done when the writer and speaker experienced it درحقیقت این ساختار نشاندهنده این مطلب است که تاکید بر روی کاری است که در هنگام تجربه نویسنده و یا گوینده در حال جریان بوده است و هنوز به اتمام و انجام نرسیده بوده است.

Last but not least, participial adjectives are widely used by native speakers and learners and the adjectives ending in -ing can be found in plenty of contexts در پایان بحث به موضوع مهمی میرسیم که استفاده از صفات وصفی میباشد که تشکیل شده اند از -ing در انتهای کلمات و گویشوران بومی و فراگیران از آنها در متون بسیار استفاده میکنند We often make use of such adjectives when it comes to describing a thing or an idea which has caused a particular feeling or emotion or sensation ما غالبا از چنین صفاتی استفاده میکنیم تا توصیف کنیم چیزهائی را که موجب بروز احساسات و عواطف و نظرات ویژه ای میشوند Please check out the following example about the use of the participial adjective “Shocking” and then attempt to take a mental note about its application and usage لطفا به مثال زیر دقت کرده و در ذهن خود به بررسی کاربرد و استفاده از صفت وصفی ناراحت کننده یا شوکه کننده “Shocking” اقدام نمائید The latest news reports about the degrees of poverty and global warming in different countries were just shocking آخرین رویدادهای خبری درباره میزان فقر و گرمایش زمین در کشورهای مختلف شوکه کننده و ناراحت کننده بودند.