تاکید و مقدار در استفاده از قیدها

در ادامه بحثهای مربوط به استفاده از قیدها د صحبتهای روزمره و همچنین در نگارش میتوانیم به مقوله میزان تاکید ارائه شده توسط استفاده از قیدها به عنوان اجزاء مهم جمله سازی اشاره داشته باشیم چون میتوان از طریق قراردادن آنها در قبل از صفتها و همچنین افعال و یا حتی دیگر قیدها در عبارات به میزان تاکید موجود بیفزائیم و در ادامه نکات آموزشی فراگیری انگلیسی به عنوان زبان دوم مقاله امروز هم میتواند برای شما جالب و حاوی نکاتی در سطوح متوسط به بالا و پیشرفته باشد. شناسائی افعال به عنوان اصلی و یا فرعی هم میتواند حائز اهمیت باشد چون در جایگیری و مکان قیدها در عبارات تاثیر گذار است و کاربردهای قیدهای تاکید و مقدار در عبارتها و جملات مثبت و منفی هم میتواند دارای اهمیت باشد.

Degree adverbs can be put before adjectives, verbs, or other adverbs in order to provide further tips and information concerning the extent or level of something in statements میتوان با استفاده از قیدهای مقدار و اندازه در جملات در قبل از صفتها و افعال و یا حتی دیگر قیدها به ارائه نکات تکمیلی در ارتباط با میزان و مقدار چیزی در جملات پرداخت When it comes to teaching how adverbs are used, we can mention a few such degree adverbs like Almost, Largely, Really, and Virtually as explained in the following examples هنگامیکه نوبت به تدریس نکات قیدی به میان می آید, میتوانیم از قیدهائی نام ببریم همچون تقریبا, تا حد زیادی, حقیقتا و تا حدودی که در مثالهای زیر هم توضیح داده شده اند Those players are extremely happy after winning the game آن بازیکنان پس از بردن بازی بسیار خوشحال هستند.

I really can’t stand garlic من خیلی از سیر بدم می آید Those students almost always arrive at the school late آن دانش آموزان تقریبا همیشه دیر به مدرسه میرسند When attending private classes or the ones held at reputable institutes it is discussed that the four adverbs mentioned above usually appear before the main verbs in sentences در کلاسهای خصوصی و همچنین آموزشگاهی معتبر عموما بحث میشود که چهار قیدی که در بالا به آنها اشاره شد در قبل از افعال اصلی در جملات قرار میگیرند However, there are other adverbs like Altogether, Enormously, Somewhat, and Tremendously which are generally added to the sentences right after the main verbs اما سایر قیدهائی هم وجود دارند که در جملات بلافاصله پس از افعال اصلی قرار دارند از قبیل رویهمرفته, تا حد بسیار زیادی, تا حدودی, و با شدت و مقیاس خیلی بالا و زیاد.

In many IELTS and TOEFL exams and classes it is observed that the students and applicants might mistakenly add degree adverbs to the front position of sentences which is not recommended as they are rarely used in such conditions در آزمونها و کلاسهای دوره های آیلتس و تافل مشاهده میشود که دانشجویان و داوطلبین ممکن است به اشتباه قیدهای مقدار و اندازه را در مکانهای آغازین جملات استفاده کنند که این کار توصیه نمیشود چون آنها به ندرت در این مواقع کاربرد دارند When being busy translating texts from one foreign language to another one like English one might need to make use of focus adverbs too in order to draw attention to the most significant part of what is being talked about در هنگامیکه سرمان شلوغ است و مشغول ترجمه متنی از یک زبان خارجی به دیگری مانند انگلیسی هستیم ممکن است که نیاز باشد تا به استفاده از قیدهای تاکید روی بیاوریم که منعکس کننده میزان تاکید و تمرکز و توجه به مطلب مورد اشاره میباشند.

While brainstorming with Tutors in private classes you may wonder how such adverbs as Especially, Even, Mainly, Mostly, Particularly, Specifically are used in order to make a point in sentences and communication more specific هنگامیکه با مدرس خصوصی خود در کلاس مشغول همفکری و بحث هستید ممکن است از خود بپرسید که چنین قیدهائی شامل مخصوصا, حتی, عمدتا, اکثرا, به ویژه چگونه مورد استفاده قرار میگیرند تا در مکالمه بر روی یک نکته و مورد به ویژه تمرکز و تاکید داشته باشیم در جملات Please check out the following examples to figure out لطفا جهت بهتر متوجه شدن مطلب به مثالهای زیر توجه کنید There is likely to be a traffic congestion in expressways, particularly in midtown احتمال زیادی وجود دارد که در مرکز شهر ترافیک شدیدی روی دهد Other focus adverbs are also used to limit what being indicated to one thing or person قیدهای تاکید دیگری هم وجود دارند که میتوان از آنها استفاده کرد تا منظور ما در محدود کردن مفهوم و مطلب مورد اشاره به یک فرد یا چیز قابل درک باشد.

You more than probably are using such adverbs in your everyday conversations including Alone, Just, Only, Simply, Solely شما هم به احتمال زیاد در مکالمات روزمره خود از این قبیل قیدها بسیار استفاده میکنید که عمدتا معنا و مفهوم صرفا, تنها, فقط, به سادگی و منحصرا دارند there are plenty of banks in my neighborhood when it comes to taking out a bank loan but I only trust the good old bank across the street from my apartment هنگامیکه سخن از گرفتن وام بانکی به میان می آید, تعداد زیادی از بانکها در محله زندگی ما وجود دارند ولی من تنها به بانک خوب و قدیمی که در مقابل آپارتمان من هست اطمینان دارم So as you can see here, via using the adverb Only, we put emphasis on a concept in the statement بنابراین همانگونه که در اینجا مشاهده میکنید, با استفاده از قید Only فقط, نوعی تاکید بر روی مفهوم مورد نظر در جمله بیان میکنیم.

Two other adverbs we are going to bring up here are Much and Very Much دو قید دیگر که قصد بررسی و مطرح ساختن آنها را در اینجا داریم عبارتد از خیلی و بسیار زیاد In affirmative and positive sentences in formal contexts, Much can be used as a degree adverb before such verbs as Admire, Appreciate, Enjoy, Prefer, and Regret in order to emphasize how we feel about and consider something در جملات مثبت و به ویژه در محتوای متنی رسمی, از قید زیاد استفاده میکنیم به عنوان قید مقدار و اندازه و عموما این کار را انجام میدهیم قبل از یکسری از افعال از قبیل تشویق و تمجید کردن, قدردانی کردن, لذت بردن, ترجیح دادن و تاسف خوردن به منظور اینکه تاکید خود را درباره چیزی و بررسی کردن آن همراه با تمرکز بیان نمائیم.

When explaining tips and educational tutorials on teaching English as a foreign language in private and group classes we can state the following two examples which clearly explain the point above در هنگام توضیح دادن و بررسی نکات و جزوات آموزشی در زمینه تدریس انگلیسی به عنوان زبان خارجه هم در کلاسهای خصوصی و گروهی میتوانیم به دو مثال زیر اشاره کنیم که به روشنی توضیح دهنده مطلب اشاره شده در بالا میباشند I much enjoyed driving the brand-new car in a deserted road من لذت بردم از رانندگی با خودروی کاملا نو و در یک جاده خلوت Your calm, safe driving is much admired by the entire passengers and tourists aboard رانندگی آرام و امن شما مورد تقدیر همه مسافران و جهانگردان سوار بر خودرو میباشد The verb Admire is used a lot in this context but usually in passive form از فعل قدردانی کردن در این محتوا بسیار استفاده میشود و به ویژه در حالت مجهول.