قیدهای زمان و مکان و جهت و تناوب

جدا از مقوله قرارگیری قیدها که در دو جلسه قبلی به آن پرداختیم, میتوان از منظر تدریس گرامر و فراگیری نکات نگارش و همچنین سخن گفتن در سطوح پیشرفته نیز به قیدها از جهت انواعی چون زمان و مکان و تناوب و جهت به ارزیابی پرداخت که در مقوله آموزش در کلاسهای گروهی و خصوصی یک یا چند نفره میتواند مهم باشد و در نمرات تحصیلی فراگیران نیز در دوره ها و ترم های آکادمیک تاثیر گذار باشد. جایگیری قیدها در این مقاله هم مورد بررسی بیشتر قرار خواهد گرفت ولی در کنار توضیح تکمیلی انواع دیگری از قیدها که در تیتر این بخش نیز به آنها اشاره شده است. به موازات قرارگیری انواع مختلف قیدها در جملات, فاعل و فعل نیز میتوانند نقشی مهم ایفا کنند در زمینه ارائه و انعکاس مفاهیم و معاتی در عبارات.

Have you ever read any grammatical primers and pamphlets on expressing views in English language on how to add adverbs of place, direction, indefinite frequency, and time to the sentences آیا تاکنون در زمینه بیان نکات گرامری و ارائه نقطه نظرات در ارتباط با زبان انگلیسی جزوات و دفترچه های آموزشی را مطالعه کرده اید در مورد افزودن قیدهای مکان, جهت, تناوب نامحدود و زمان به عبارات؟ We usually add adverbs of place and direction in the ending position, but we can also place them in front spot in order to further emphasize the location ما عموما قیدهای مکان و جهت را در نقطه پایانی قرار میدهیم, اما همچنین میتوانیم آنها را در ابتدا قرار دهیم تا بیشتر بر روی نقطه مکانی تاکید و تمرکز داشته باشیم The effect might also be to highlight what comes at the end همچنین با استفاده از این روش میتوان بر روی نکته پایانی تاکید بیشتری داشت.

This point is shown clearly in the examples below این مطلب در مثالهای زیر به خوبی توضیح داده شده است After shuffling through the documents n the drawer, they found the photos under the letters پس از بررسی و به خوبی گشتن محتویات و مدارک در کشو, آنها بالاخره عکسها را زیر نامه ها پیدا کردند Under the letters, they finally found the photos زیر نامه ها, آنها بالاخره عکسها را پیدا کردند As stated earlier, the front position of the adverb is illustrated in the latter example همانگونه که قبلا عرض شد, حالت مکان نخستین قید در نمونه عبارت دوم مشاهده میشود Please note that when putting an adverb of the place in front position, we would put the subject after the verb Be as in the following example لطفا توجه کنید که در هنگام قراردادن قید مکان در ابتدای عبارت, ما فاعل را پس از فعل بودن Be قرار میدهیم مانند آنچه در مثال زیر دیده میشود.

Next to the library was a bank جنب کتابخانه یک بانک قرار داشت Now this sentence has a kind of formal connotation and context and we can use the following less-formal option too حالا به این جمله که نگاه میکنید در میابید که محتوای  قدری رسمی دارد و در عبارت زیر نوع کمی غیر رسمی تر نیز دیده میشود Next to the library, there was a bank معنای هر دو جمله یکسان میباشد Please note that this pattern does not apply to using pronouns in sentences لطفا دقت کنید که این الگو در موارد استفاده از ضمائر کاربرد ندارد Please check out the following sentence that is wrong لطفا به مثال زیر دقت کنید که اشتباه میباشد Next to the library was it – As you can see here, using the pronoun It seems vague and confusing همانگونه که ملاحظه میکنید, استفاده از ضمیر آن It در اینجا مبهم و گیج کننده میباشد When it comes to taking IELTS and TOEFL exams, please make sure you know how to add adverbs and pronouns to your sentences in writing correctly در مواردی همچون برگزاری آزمونهای آیلتس و تافل لطفا به قواعد نگارش در زمینه افزودن قیدها و ضمائر به جملات دقت کنید.

This also corresponds to translating various kinds of texts این مطلب همچنین صدق میکند در زمینه ترجمه متون متنوع It is also practical to add the subject after the verb with intransitive verbs, not counting a pronoun subject employed to indicate being in a position or movement to a position, including Walk, Lie, Live, Sit, Stand, Fly, Come, Go همچنین عملی است تا فاعل را پس از افعالی قرار دهیم که در آنها از فعل لازم استفاده شده باشد, بجز در مواردیکه در آنها ضمیر فاعلی در جمله قرار داشته باشد که دلالت کننده حالت یا موقعیت و حرکتی باشد به سمت یک موقعیت یا نقطه دیگر شامل افعال قدم زدن, قرار داشتن, زندگی کردن, نشستن, ایستادن, پرواز کردن, آمدن, رفتن Beyond the public library lay a football field در پشت کتابخانه عمومی یک زمین فوتبال قرار داشت Now compare this with: Beyond the public library they lay a truck حالا این جمله را با این عبارت مقایسه کنید: در پشت زمین فوتبال آنها یک کامیون قرار دادند.

Please note that it is virtually possible to use a pronoun in such cases but only in literary contexts and poetry لطفا توجه کنید که میتوان تقریبا از الگوی ضمیر در چنین مواردی استفاده کرد اما در حالات ادبی و شاعرانه However, we usually would refrain from putting the subject following the verb while talking about actions in sentences اما ما عموما خودداری میکنیم از استفاده از قراردادن فاعل پس از فعل هنگامیکه درباره کارها در جملات صحبت میکنیم In effect, if one of such intransitive verbs is followed by an adverb of manner, along with other intransitive verbs or with transitive verbs درواقع این موضوع صدق میکند در مواردی همچون قرارگرفتن فعل لازم قبل از قید حالت و یا همراه با افعال لازم و متعدی دیگر Through the obstacles in life, the individual moved powerfully and enthusiastically آن فرد از لابلای مشکلات در زندگی با قدرت و هیجان به پیش رفت Outside the restaurant, the birds sang بیرون از رستوران پرندگان میخواندند In the garden, the municipality built a library در داخل باغ شهرداری یک کتابخانه احداث کرد.

When brainstorming with English language tutors one might notice how using such delicate grammar tips can enhance overall band scores of the candidates taking competency tests and learning how to speak fluently در هنگام تبادل نظر با مدرسین خصوصی زبان انگلیسی میتوان دریافت که چگونه با بخاطر داشتن این نکات ظریف داوطلبین تستهای تعیین سطح و توانش میتوانند نمرات خود را بهبود بخشیده و به ارتقاء سطح مکالمه خود بپردازند Another significant point is that when putting certain adverbs of time in the beginning position, the subject must come after an auxiliary verb or a main verb Be as illustrated in the following examples نکته مهم دیگر برای توضیح این است که در مواردی که قیدهای زمان مشخصی را در مکان ابتدائی قرار میدهیم, فاعل بایستی تا پس از فعل کمکی و یا فعل اصلی بودن Be قرار داشته باشد که در مثالهای زیر نیز به این نکته اشاره شده است At no time did the company accept the financial fault that incurred loss در هیچ زمانی شرکت به تقصیر خود که منجر به ضرر مالی شد اذعان نکرد Not once have I eaten at that restaurant حتی یکبار هم من در آن رستوران غذا نخورده ام Last but not least, as you can observe, in such cases we use a question form when making sentences نکته مهم پایانی این است که در چنین مواردی ما از ساختار جمله بندی سوالی و پرسشی استفاده میکنیم.