صفتها و قیدها

آیا صفتها و قیدها را بایستی به عنوان اجزاء منفک و کاملا جدا و مستقل از یکدیگر در نظر گرفت یا اینکه میتوان در بسیاری از موارد در متون و همچنین گفتارها نوعی ارتباط منطقی در بین آنها از نظر ریشه های کلمات و واژگان پیدا کرد؟ مثلا در انتهای خیلی از قیدها میتوان نشانه هائی را یافت که حاکی از تشکیل شدن از ریشه های صفت به وجود آمده اند و با مثالهائی که در این مقاله اشاره خواهیم کرد به مرور و بررسی این موارد خواهیم پرداخت و امید است برای شما نیز جالب و کاربرد آموزشی پژوهشی داشته باشند. نکته جالب کاربرد برخی حروف اضافه است که به همراه بعضی اسامی میتواند صفت و یا قید به وجود بیاورد و کاربرد آنها قدری از سطح متوسط در مباحث گرامری میتواند پیشرفته تر تلقی و در نظر گرفته شود.

Some adverbs of manner, which explain how something is done, are formed using an Adjective plus Ly ending such as Sudden – Suddenly or Happy – Happily تعدادی قید حالت وجود دارند که با اضافه کردن پسوند Ly به انتهای صفتها ساخته میشوند مانند ناگهان – بطور ناگهانی خوشحال – با خوشحالی There is a point here concerning those adjectives which already end in Ly including Elderly, Friendly, Kindly, Lively, Lonely, Lovely and in such cases, we do not add another Ly to them in order to make new adverbs, instead, we make use of a prepositional phrase with Fashion, Manner or Way as illustrated in the following two examples ولی نکته ای در اینجا وجود دارد در ارتباط با آندسته از صفات که خود به Ly ختم میشوند از قبیل سالخورده, دوستانه, مهربان, سرحال, تنها, دوست داشتنی. در این موارد دیگر نیازی به افزودن Ly به انتهای این صفات نیست و به جای آن از عبارات حرف اضافه که دارای مفهوم نوع و حالت میباشد استفاده میکنیم, همانطور که در دو مثال زیر توضیح داده شده اند.

The referee was smiling at the football players in a friendly way داور مسابقه فوتبال به بازیکنان با لحن دوستانه ای مشغول لبخند زدن بود The wrestling champion waved his hands at the fans and TV cameras in a lively manner قهرمان کشتی به سمت دوربینهای تلویزیونی و طرفداران با شادی و سرحال دست تکان داد Keep this point in mind that most participle adjectives ending in -ed do not have an adverb form and therefore, we use a prepositional phrase instead این نکته را به خاطر بسپارید که اکثر صفتهای حال کامل که به -ed ختم میشوند حالت قید نداشته و بنابراین بجای آن از عبارات حرف اضافه استفاده میکنیم Please check out the two examples below لطفا به دو نمونه زیر دقت کنید The staff stood up in a confused manner to troubleshoot the blackout issues کارکنان با حالتی از گیج شدن برخواستند تا مشکلات ناشی از قطعی برق را مرتفع سازند People present in the court hearing rose in a dignified fashion افراد حاضر در جلسه دادگاه به نشانه احترام و فروتنی از جای خود برخواستند.

It is also practical to use a combination of a preposition and a related noun to make an adjective همچنین مقدور است تا با استفاده از حرف اضافه و یک اسم مرتبط صفت جدیدی بسازیم They looked at each other in amazement آنها با شگفتی و خیره به یکدیگر نگاه کردند He was overwhelmed with confusion او پر از شگفتی و تعجب شده بود But there are many adjectives which can combine with Ly at the end to create relevant adverbs اما صفتهای زیادی هم وجود دارند که میتوان با افزودن Ly به انتهای آنها قیدهای مرتبطی ساخت They include Unexpectedly, Allegedly, Determinedly, Deservedly, Excitedly, Hurriedly, Repeatedly, Reportedly, Supposedly آنها شامل غیر منتظره, ادعا شده, با قطعیت, با شایستگی, با هیجان, با عجله, مکررا, گزارش شده است, و ظاهرا میباشند The fierce win today was unexpected باد شدید امروز غیر منتظره بود The weather today turned unexpectedly windy امروز هوا به طور ناگهان پر از باد شدید شد.

From time to time, you might come across some texts which might look as if certain adverbs have appeared without an Ly at the end and the appearance of context might seem rather formal هر از چند گاهی ممکن است به متونی برخورد کنید که در نگاه اول به نظر میرسد که قیدهائی بدون Ly در انتهای کلمه ظاهر شده ولی محتوای متن مقداری رسمی میباشد In these cases, usually each form of the word can be used with slight difference in meaning but please note that Ly form of such adverbs is always more grammatically correct and tends to be more formal در چنین مواردی عموما میتوان از هر دو حالت کلمه استفاده کرد ولی دقت کنید که قید همراه با Ly همواره از نظر گرامری صحیح تر و رسمی تر میباشد She was running quick/quickly towards the exit door او داشت با سرعت به سمت درب خروجی میدوید Using Quick as the adverb seems to be less formal استفاد از Quick به عنوان قید مقداری غیر رسمی تر میباشد.

But a note is that in such cases the adverb without Ly needs to follow the main verb اما نکته ای که در اینجا حائز اهمیت میباشد این است که چنین قیدهای بدون Ly بایستی تا پس از افعال اصلی قرار گیرند She ran quick to the door – Not she quick ran او به سرعت به سمت درب دوید و حالت دوم صحیح نیست Interestingly, sometimes when adding Ly to the adjectives and when deleting that, a change in the meaning of the two adverbs appears as illustrated in the following examples اما نکته جالبی در اینجا وجود دارد و آن این است که در برخی موارد هر دو قید با و بدون Ly در عبارات کاربرد دارند ولی با دو معنای کاملا متفاوت. در مثالهای زیر به این مطلب اشاره شده است The charities are handing out food coupons free سازمانهای خیریه کوپنهای غذائی رایگان توزیع میکنند You can play and wander in this garden freely شما میتوانید در این باغ به راحتی قدم زده و بدوید.

Yesterday I arrived late for the meeting at my workplace دیروز دیر به جلسه اداره رسیدم Have you seen any of your old friends lately آیا اخیرا هیچ یک از دوستان قدیمی خود را دیده اید؟ Here are some more adjectives and adverbs with completely different meanings in sentences در ذیل به صفات و قیدهائی اشاره میشود که حاوی مفاهیم کاملا متفاوتی میباشند He went deep into the forest to find some herbal plants او خیلی به عمق جنگل رفت تا داروهای گیاهی بیاید He loves reading books deeply او به مطالعه کتابها بسیار علاقمند است The executive of the corporation has just arrived and is currently in his room مدیر عامل شرکت به تازگی وارد شده و هم اکنون در اتاق خود میباشد You can be justly proud of your accomplishments after receiving the gold medal شما پس از دریافت مدال طلا میتوانید حقیقتا به دستاوردهای خود افتخار کنید Which one of the hobbies do you like most شما به کدامیک از سرگرمیها بیشتر از همه علاقه دارید؟ Here are some of the books which mostly are recently printed اینها برخی از کتابها میباشند که عمدتا به تازگی به رشته تحریر در آمده اند.