ترکیبات صفات و جمله واره ها و مصادر

درست کردن مخلوط و ترکیبی از صفات به همراه نیم جمله ها و مصادر را میتوان به عنوان بخشی از کلاسهای پیشرفته گرامری در نظر گرفت که حتی در نکات ترجمه و آموزشی هم مورد بررسی و ارزیابی قرار میگیرند. بحث آشنا و قدیمی افعال ربطی هم در مقاله امروز به نقش آفرینی میپردازد و در چنین ترکیباتی کاربرد دارد. در واقع مفعولهای مستقیم و غیر مستقیم, آنگونه که با مفاهیم سنتی و قدیمی از آنها از زمان مرور نکات دبیرستانی به یاد داریم قدری متفاوت میباشند و میتوان از آنها در ترکیبات پیچیده ای هم استفاده کرد. مانند بحثهای جلسات قبل نوعی طبقه بندی وجود دارد, مثلا پس از برخی از صفات میتوان از اسم مصدر استفاده کرد درحالیکه در برخی دیگر موارد حروف اضافه و مصدر حالات رسمی و غیر رسمی را به وجود می آورند.

When there is a linking verb in sentences such as Appear, Be, Become, Seem and an adjective comes after one of them, there are multiple choices we have at hand to form after the adjective including a To-Infinitive, -Ing, That-Clause, and Wh-Clause as illustrated in the following examples هنگامیکه در جملات از افعال ربطی استفاده میگردد همچون به نظر رسیدن, بودن, شدن, و صفات پس از آنها در جملات اضافه میشود میتوانیم از چندین الگو استفاده کنیم پس از صفتها شامل مصدر همراه با To و حالت اسم مصدر Ing و نیم جمله با That و جمله واره همراه با Wh پرسشی که این انواع در مثالهای زیر توضیح داده شده اند You are free to make or take a phone call here at any time you wish هر وقت که مایل بودید میتوانید در اینجا تلفن بزنید و یا به تماس تلفنی پاسخ دهید.

Similar to Free in this example, there are more adjectives which can be used in a similar pattern such as Able, Unable, Careful, Difficult, Easy, Good, Hard, Nice, Ready, Willing, Impossible صفات دیگری هستند که شبیه به Free در این مثال دارای کاربردهای مشابهی در جملات میباشند از قبیل قادر بودن, نتوانستن, مراقب بودن, دشوار, آسان, خوب, سخت, قشنگ, آماده, حاضر, غیر ممکن I am sorry that I could not answer the phone when you called. At present, I am busy troubleshooting the system ببخشید که هنگامیکه شما تلفن زدید نتوانستم تا جوابگو باشم. در حال حاضر سرم خیلی شلوغ است و مشغول رفع ایرادات سیستم میباشم Along with Busy, there are further adjectives which can be applied in such situations علاوه بر شلوغ بودن Busy صفات متعدد دیگری هم وجود دارند که میتوانند در موارد مشابهی مورد استفاده قرار گیرند.

We became worried that the computer virus might erase the data on the company’s main server ما نگران شدیم که بد افزار رایانه ای ممکن بود تا اطلاعات سرور اصلی شرکت را پاک کند Similar other adjectives which can appear in such format include Afraid, Amazed, Angry, Annoyed, Aware, Concerned, Disappointed, Happy, Unhappy, Pleased, Sorry, Certain, Sure تعدادی دیگر از صفاتی که به همین روش و در موارد مشابه کاربرد دارند عبارتند از ترسیده, شگفت زده, خشمگین, ناراحت, آگاه, نگران, نا امید, خوشحال, ناراحت, رضایتمند, متاسف, مطمئن, با اطمینان So the examples mentioned above are considered That-Clauses بنابراین مثالهائی که در بالا به آنان اشاره شد شامل جمله واره های با That میباشند Now we get to the instances of Wh-Clauses حالا به سراغ نمونه هائی از جمله واره های پرسشی همراه با کلمه Wh میرویم.

I am still not certain just why you want to study at that university and apply for a scholarship من هنوز مطمئن نیستم چرا شما اصرار دارید تا تقاضای بورسیه کنید و در آن دانشگاه به تحصیل بپردازید There is a bunch of other adjectives which mostly have a similar application including Afraid, Unaware, Not Certain, Uncertain, Doubtful, Sure, Unsure, Worried تعدادی دیگر از صفتهائی که کاربرد مشابه و یکسانی دارند عبارتند از ترسیده و متاسف, نا آگاه, مطمئن نبودن, شک داشتن, مطمئن بودن, اطمینان نداشتن, نگران بودن Now let’s get to the usages of To-Infinitive plus That-Clause حالا به سراغ کاربردهای مصدر همراه با To و جمله واره با That میرویم He was afraid to do or say anything او خجالت میکشید تا کاری را انجام دهد و یا چیزی بگوید Since I was stuck in traffic, I was afraid that I would be late for the meeting چون در ترافیک گیر کرده بودم, نگرانی ام این بود که دیر به جلسه برسم.

Please make a comparison between the following structures: In the first one, the pattern It + Linking Verb + Adjective + To-Infinitive has been used while in the latter, Subject + Linking Verb + Adjective + To-Infinitive is present لطفا بین دو ساختار زیر مقایسه ای انجام دهید: در اولین الگو It به علاوه فعل ربطی به همراه صفت و مصدر با To استفاده شده است درحالیکه در دومین ساختار فاعل به علاوه فعل ربطی و صفت و مصدر با To قابل مشاهده میباشد The computer chess program is easy to comprehend – It is easy to comprehend the computer chess program درک و فهمیدن برنامه رایانه شطرنج آسان میباشد The world cup final was simply amazing to watch on TV – It was just amazing to watch the world cup final on TV تماشای فینال مسابقه فوتبال در تلویزیون عالی بود As you can figure out, in these cases, the same meaning has been expressed via two patterns همانگونه که شما متوجه هستید, در این عبارات معنا و مفهوم یکسانی از طریق دو روش و الگو ارائه شده است.

Please take notice that in informal speech and writing, there is possibility of using an -Ing form instead of a To-Infinitive as illustrated in the following example لطفا به این نکته دقت کنید که در نوشتار و گفتار غیر رسمی, میتوان به جای حالت اسم مصدر از مصدر همراه با To استفاده نمود که در مثال زیر به آن اشاره شده است It is easy understanding how to work with the artificial intelligence programs فهمیدن اینکه چگونه با برنامه های هوش مصنوعی کار کرد آسان است That was amazing watching the fireworks on the new year eve تماشای برنامه های آتش بازی در شب سال نو خیلی جالب و جذاب بود There can be found further adjectives which can also appear in this manner and style میتوان به تعداد دیگری از صفتها اشاره داشت که در حالات و سبکهای مشابهی میتوانند ظاهر شوند They include Annoying, Awkward, Easy, Good, Interesting, Lovely, Simple, Terrific, Wonderful آنها عبارتند از آزار دهنده, دشوار, آسان, خوب, جالب, دوست داشتنی, ساده, عالی, بسیار خوب Still, in order to create a similar impression and context, we can use the pattern of Adjective + Wh- or That-Clause and the following examples explain this point همچنین به منظور ایجاد الگو و مفهوم مشابه میتوان از این الگو استفاده کرد: صفت به همراه جمله واره شامل کلمه پرسشی Wh و یا That که در مثالهای زیر به این مطلب اشاره شده است It is still not clear why he quit his job هنوز مشخص نیست که چرا او از شغل خود استعفا داد It was odd that he quit his job suddenly عجیب بود که او ناگهان تصمیم به استعفا از شغلش نمود.