صفات ترکیبی و وصفی

میتوان صفات را از منظر وصفی و ترکیبی که در بحثهای گرامری به عنوان پیشرفته هم نامبرده میشوند دسته بندی و به آنها نگاه کرد و آنها شامل قسمتهائی از زمان حال و گذشته میباشند که در متون سطح متوسط به بالا استفاده زیادی از آنها میشود. میتوان از آنها همانند دیگر صفات در قبل از اسامی که به توصیف آنها میپردازند و یا پس از افعال ربطی در جملات و عبارات استفاده کرد. از این تکنیک میتوان در اختصار نویسی نیز بهره برد چون همانگونه که در بخش امروز به توصیف این مطلب خواهیم پرداخت, بعضی اوقات صفات یا ضمائر به حالت مختصر و حذف به قرینه در جملات ظاهر میشوند و که این خود میتواند متنها را زیباتر و ادبی تر کند. از ضمائر معمولی همچون این و آن و اینها و آنها هم در ترکیب با همین موارد استفاده میشود.

Today, we are going to delve into a sort of semi-advanced discussion in grammar which deals with forming and using participle adjectives and compound ones امروز قصد داریم تا به بحث نسبتا پیشرفته در بخش گرامر بپردازیم در زمینه ساختن و استفاده از صفات وصفی و ترکیبی It is interesting to take note that some -ing types as well as -ed forms of the verbs can be used as adjectives جالب است که ذکر کنیم برخی از گونه های حال وصفی و گذشته وصفی افعال که به حالت -ing و -ed در عبارات ظاهر میشوند را میتوان به عنوان صفت استفاده کرد Most of such participle adjectives can be used before the noun they describe or following linking verbs اکثر چنین صفات وصفی میتوانند قبل از اسامی که به توصیف آنها میپردازند و یا پس از افعال ربطی استفاده شوند Please check out the following four examples لطفا به چهار نمونه زیر دقت کنید.

As I entered the hotel lobby, I felt a truly welcoming atmosphere and mood به محض ورود به لابی هتل, نوعی جو و حالت حقیقتا دوستانه را احساس کردم Looking for missing home appliances the other day, I just found a broken plate in the food pantry چند روز قبل که به دنبال یافتن لوازم منزل که گم شده بودند بودم, در قسمت کابینت مواد غذائی یک بشقاب شکسته را پیدا کردم Most students managed to pass the exam, and their score sheets were pleasing and promising بیشتر دانشجویان از عهده امتحان برآمدند و کارنامه آنها مثبت و نوید بخش بودند The minister seemed delighted with the conditions of his department وزیر از وضعیت وزارتخانه خود راضی بنظر میرسید There are multiple participle adjectives which appear immediately after nouns when they describe them تعداد زیادی از صفات وصفی هستند که بلافاصله بعد از اسامی که آنها را توصیف میکنند قرار میگیرند.

As I was waiting in line to get the ticket, there were many other people waiting هنگامیکه در صف انتظار بودم تا بلیط بخرم, افراد زیاد دیگری هم منتظر بودند When checking out of the hotel, we just needed to pay for the meals ordered هنگامیکه قصد خارج شدن و تصفیه حساب از هتل را داشتیم, نیاز بود تا هزینه غذاهای سفارش داده شده را نیز پرداخت نمائیم But there are some adjectives which rarely appear before nouns and they are almost always added after them اما تعدادی از صفات هم وجود دارند که به ندرت قبل از اسامی ظاهر میشوند و تقریبا همیشه پس از آنها در جملات قرار میگیرند None of the candidates applying was accepted and the project is still pending هیچ یک از داوطلبین موفق به پذیرش نشده و پروژه هنوز در انتظار میباشد Some of the things included on the menu are bread and butter برخی از آیتمهای منو غذائی شامل نان و کره میباشند.

In all of the hotel rooms, the items provided are air-conditioning and toiletries در همه اتاقهای هتل اقلامی که وجود دارند عبارتند از تهویه مطبوع و لوازم بهداشتی و شوینده فردی There are a few other participle adjectives which are used in a similar way and they are Taken, Caused, Found تعدادی دیگر از صفات که به نحوی مشابه مورد استفاده قرار میگیرند عبارتند از گرفته شده, باعث شده, پیدا شده With most other types of participle adjectives, they can be used either before or immediately after nouns در ارتباط با دیگر صفات وصفی, میتوان آنها را یا قبل و یا بلافاصله پس از اسامی قرار داد Do not touch the skin area infected with the insect bite آن قسمت از پوست را که در اثر گزیدگی حشرات آلوده شده لمس نکنید Do not touch the infected skin area … این جمله دوم هم صحیح و دقیقا همان معنای عبارت نخستین را دارد The allocated budget is barely enough for the software development – The budget allocated is barely enough … مبلغ بودجه که برای توسعه نرم افزار در نظر گرفته شده کافی نیست.

As far as formal writing is concerned, That and Those can be used as pronouns before a participle adjective تا آنجائیکه به نوشتار رسمی مربوط میشود, میتوان از آن و آنها به عنوان ضمیر و قبل از یک صفت وصفی استفاده کرد The inflation rate is a bit higher than that required by the statistics and defined by the comprehensive economics initiative نرخ تورم قدری بالاتر از میزان مورد انتظار آمار و ارقام و تدوین شده در برنامه جامع ابتکاری اقتصادی میباشد The quality of the water pump is lower than those manufactured by companies in other provinces کیفیت پمپ آب از آنهائیکه در دیگر استانها تولید میشوند پائین تر است Please note that Those can refer to people in sentences as well لطفا دقت کنید که در جملات, آنها میتواند در هنگام اشاره به افراد هم استفاده شود.

Here are some tips for those preparing to go to the sport complex to watch football match در ذیل به نکاتی اشاره میشود برای افرادی که جهت تماشای مسابقه فوتبال قصد دارند تا به ورزشگاه بروند Now let’s mention a few words about forming and using compound adjectives too حالا به اتفاق یکدیگر چند کلمه درباره صفتهای ترکیبی هم صحبت میکنیم They are well-behaved children at daycare center آنها کودکان مؤدبی در مهد کودک هستند Here, the compound adjective well-behaved has been formed using an adverb plus -ed participle در اینجا, صفت ترکیبی مؤدب با استفاده از یک قید و وجه وصفی گذشته ساخته شده است Now have a look at another example shaped using an adverb plus -ing participle حالا به مثالی دیگر نگاهی بیندازید که با استفاده از قید و وجه وصفی حال -ing ساخته شده است According to the statistics, there is a fast-growing niche for the new types of smart home appliances بر طبق آمار, یک بازار بکر و رو به رشد برای محصولات لوازم خانگی هوشمند وجود دارد.