بخش دوم صفات قابل اندازه گیری

در بحث هفته قبل به این موضوع پرداختیم که در گرامر تعدادی از ترکیبات صفات و قیدها وجود دارند که به موضوع اندازه گیری و درجه بندی میزان تاثیر و اهمیت آنها در عبارات و جملات مربوط میشوند و با ذکر تعدادی مثال به روشن ساختن این موضوع پرداختیم. نظر به اهمیت و گستردگی این مطلب در کتابهای آموزشی بر آن شدیم تا در این مقاله نیز به این موضوع بپردازیم چون تعدادی از صفات وجود دارند که هم حاوی مفاهیم غیر قابل درجه بندی و هم معانی قابل اندازه گیری میباشند و ممکن است در نظر اول مقداری گیج کننده و از نظر درک مطلب شنیداری و خواندنی دشوار بنظر برسند. در واقع موضوع امروز به بحث کمی و کیفی صفات در کنار قیدها و کاربردهای آنها در جملات میپردازد و مثالهای نیز میتوانند موضوع را کاملا روشن سازند.

Today, we are going to bring vivid examples on the concept of gradable and non-gradable adjectives and finish this discussion امروز به ارائه مثالهای روشنی در ادامه مقوله صفات قابل اندازه گیری و غیر قابل درجه بندی پرداخته و این بحث را به پایان خواهیم رساند There are some adjectives that have both gradable and non-gradable senses صفتهائی وجود دارند که حاوی معانی قابل / غیر انداره گیری میباشند On the other hand, some adjectives have different senses when they are gradable and non-gradable as illustrated in the following examples از آنطرف, همانگونه که در مثالهای زیر به آنها اشاره شده است, صفاتی هم وجود دارند که دارای معانی متفاوتی میباشند در مواردی که مفاهیم قابل / غیر درجه بندی به آنها متصل میباشند When speaking with people, you will notice that Ahmad is a very common name در هنگام صحبت با مردم در میابید که احمد اسم بسیار مصطلح و پرکاربردی میباشد It is worth mentioning that our companies have a lot of common interests in the market قابل ذکر است که شرکتهای ما دارای منافع مشترک زیادی میباشند.

As you can guess, in the first example above, the adjective Common is used to refer to the gradable meaning and a sort of frequency is indicated in the sentence while in the latter, the adjective is non-gradable and means something which is shared by people and entities همانگونه که میتوانید حدس بزنید, در اولین مثال بالا, صفت Common که قابل اندازه گیری میباشد استفاده شده است تا حالتی از مقدار و اندازه را نشان دهد درحالیکه در مثال دوم که غیر قابل درجه بندی است, صفت Common نمایانگر نوعی اشتراک بین افراد و چیزها و نهادها میباشد The house needs immediate renovation since it is very old منزل به بازسازی سریع نیاز دارد چون خیلی قدیمی میباشد While I was on campus, I met my old economics professor هنگامیکه در پردیس دانشگاه بودم, استاد قدیم رشته اقتصادم را دیدم In the first example, the adjective Old is related to something which has existed for many years so it is gradable در اولین مثال, صفت قدیمی Old مربوط میشود به چیزی که برای مدتها وجود داشته است پس قابل اندازه گیری است.

In the second example, however, the adjective Old is non-gradable and refers to an identity or something or a feature which means former اما در مثال دوم, صفت قدیمی Old, مربوط به هویت و یک ویژگی میباشد که غیر قابل اندازه گیری و مربوط به گذشته و قبلا است There are multiple other adjectives which can have such dual functions in sentences including Clean, Critical, False, Late, Odd, Original, Particular, Straight چندین صفت دیگر هم وجود دارند که حاوی چنین کاربردهای دوگانه ای در جملات میباشند شامل تمیز و کاملا, حیاتی و مهم, به اشتباه و غیر اصلی, دیر و اخیرا, عجیب و مفرد, اصلی, ویژه, دقیق و مستقیم There are some adjectives having similar meanings when they are gradable and non-gradable صفتهائی هم وجود دارند که چه در حالت قابل اندازه گیری و هم در صورت غیر قابل درجه بندی دارای مفاهیم شبیه به هم هستند But when they act in a gradable style, we actually speak of the quality or feature that a person or thing possesses اما در مواردی که آنها قابل اندازه گیری هستند, ما درباره یک ویژگی صحبت میکنیم که در ارتباط با یک فرد و یا چیز صدق میکند.

In fact, in such cases, they are known as qualitative adjectives and therefore can be applied along with an adverb in statements, whereas, when they are non-gradable, we talk about the category or type which they belong to and so, they are called classifying adjectives in these instances در حقیقت, در این موارد از آنها به عنوان صفات کیفی نام برده میشود و میتوانند در عبارات به همراه یک قید مورد استفاده قرار گیرند, اما چنانچه آنها غیر قابل ارزیابی باشند, به نوع و یا یک طبقه و قسم اشاره دارند و در چنین مواردی از آنها به عنوان صفتهای طبقه بندی نام برده میشود Please take time and compare the following examples to find out more لطفا با صرف وقت به مقایسه بین مثالهای زیر بپردازید تا به خوبی متوجه معنا و مفهوم این نکته شوید In educational classes with one or more students and participants, at the beginning, every learner might have a type of foreign accent but they can gradually pronounce and spell words better در کلاسهای آموزشی که با یک دانش آموز و یا تعدادی بیشتر از شرکت کنندگان تشکیل میشوند, در ابتدا ممکن است همه فراگیران دارای لهجه کمی خارجی باشند ولی به مرور میتوانند تا تلفظ خود را در هنگام ادا و هجای کلمات بهبود بخشند.

As you know, there are adjectives used when referring to the nationality of people and the countries they come from, and such adjectives are non-gradable ones, but if they appear as gradable, the impression indicated is relevant to the characteristics of the countries being discussed همانگونه که مطلع هستید, تعدادی از صفات وجود دارند که در ارتباط با ملیت افراد و اینکه اهل چه کشوری میباشند مورد استفاده قرار میگیرند و این صفات غیر قابل درجه بندی هستند درحالیکه اگر مقصود و مراد صفات و ویژگیهای مرتبط با کشورها باشد, این صفات تحت عنوان قابل درجه بندی محسوب میگردند There is a nice restaurant across the street which serves original Italian pizza یک رستوران در آنسمت خیابان وجود دارد که پیتزای اوریجینال و اصلی ایتالیائی ارائه میکند Please look at the groom. In that suit he looks very Italian به داماد نگاهی بیندازید. در آن کت و شلوار تیپ ایتالیائی دارد The restaurant across the street is very nice and has an Italian atmosphere and design رستوران آن سمت خیابان زیبا بوده و طراحی و فضای ایتالیائی دارد.

As far as speaking is concerned, we can make use of combinations including Good And … Lovely And … Nice And … followed by another gradable adjective in order to emphasize the second adjective تا آنجائیکه به صحبت کردن مربوط میشود, میتوانیم از ترکیباتی استفاده کنیم از قبیل خوب و, دوست داشتنی و, قشنگ و به همراه یک صفت قابل ارزیابی به منظور تاکید بر روی صفت دوم Please note that there is flexibility in which further adjectives can be combined in such cases لطفا توجه کنید که انعطاف وجود دارد در زمینه کاربرد دیگر صفات تا در چنین مواردی مورد استفاده قرار گیرند Please check out the following examples which clearly shed light on this grammatical aspect لطفا به مثالهای زیر دقت کنید که این جنبه گرامری را به وضوح توضیح میدهند I am sure that after drinking this natural fruit juice in this sweltering heat, you will feel good and relaxed من مطمئن هستم که در این گرمای طاقت فرسا پس از نوشیدن آن نوشیدنی طبیعی آب میوه حال بسیار خوب و همراه با آرامش و استراحتی را تجربه خواهید کرد Those loaves of bread are right off the oven. They look nice and fresh آن نانها به تازگی از تنور در آورده شده اند, و بسیار خوب و تازه هستند.