بخش نخست صفات قابل درجه بندی

آیا صفاتی که در جملات و عبارات توصیف کننده اسامی هستند تنها به یک صورت واحد و یکسان از نظر گرامری ظاهر میشوند و یا اینکه در ترکیب با برخی از قیدها میتوانند به اشکال گوناگونی استفاده و نوشته شوند؟ آیا تاکنون به این مورد اندیشیده اید یا اینکه در هنگام گفتار و نوشتار به موارد مهم دیگری می اندیشید؟ میتوان در هنگام سخن گفتن درباره برخی ویژگیهای اسامی از ترکیب صفات قابل اندازه گیری و قیدها استفاده نمود. شاید از این منظر بحث امروز کمی پیجیده به نظر برسد ولی حقیقت این است که با مثالهائی که در مقاله پیش رو به آنها اشاره میکنیم قضیه کاملا روشن خواهد شد. از آنطرف, انواع قیدهائی هم که در ترکیب با چنین صفتهای قابل درجه بندی و اندازه گیری استفاده میشوند نیز منحصر به فرد میباشند.

Gradable and non-gradable adjectives are what we are going to discuss today صفات قابل اندازه گیری و غیر قابل درجه بندی آنچه هستند که امروز قصد توضیح آنها را داریم If you wonder what they are actually, in response we can elaborate that if an adjective is gradable, it can be used with adverbs such as Very or Extremely to explain that an individual or an object or thing has and possesses more or less of a particular qualification چنانچه این سوال را مطرح میسازید که یک صفت قابل اندازه گیری چیست, در پاسخ میتوان توضیح داد که چنین صفاتی را عموما میتوان همراه با قیدهائی همچون خیلی و بسیار زیاد استفاده کرد که بیان کننده این مطلب میباشند که یک فرد یا شیء یا چیز حاوی و دارنده یک مقداری کم و بیش از یک ویژگی میباشد Please check out the following sets of gradable adjectives لطفا به تعدادی از چنین صفات قابل اندازه گیری در ذیل دقت کنید.

A bit, Extremely, Rather, Reasonable, Slightly, Very – These are some grading adverbs which coupled with gradable adjectives can appear in sentences این قیدهای قابل اندازه گیری در هنگام ترکیب با صفات قابل درجه بندی میتوانند در جملات ظاهر شوند – معنای آنها عبارتست از مقداری, بسیار زیاد, نسبتا, در حد قابل قبول, مختصرا, خیلی زیاد Now let’s take a look at some gradable adjectives حالا بیائید به برخی از صفات قابل اندازه گیری هم نگاهی بیندازیم Angry, Big, Busy, Common, Fast, Friendly, Happy, Important, Popular, Strong, Weak, Young عصبانی, بزرگ, شلوغ, عمومی, دوستانه, با خوشحالی, مهم, معروف, قوی, ضعیف, جوان Please have a look at the following two examples formed using such combinations لطفا به دو نمونه زیر توجه کنید که با استفاده از چنین ترکیباتی ساخته شده اند That doctor is very rich آن پزشک بسیار ثروتمند میباشد The restaurant is a bit busy at this time of the day which is rather surprising رستوران در این ساعت روز قدری شلوغ است و این تا حدی تعجب برانگیز میباشد.

On the other hand, there are non-gradable adjectives that are not used with such adverbs as Very or Extremely since we do not generally imagine degrees or levels of the qualities being attributed to از آنطرف, صفتهای غیر قابل اندازه گیری وجود دارند که با قیدهائی همچون خیلی زیاد و بیش از حد ترکیب نمیشوند چون عموما نمیتوانیم تا میزان و مقدار صفات منسوب شده را اندازه گیری کنیم But there is a solution and that is to use adverbs which actually put emphasis on their extreme or absolute nature like Absolutely and Completely اما راه حلی وجود دارد و آن استفاده از قیدهائی میباشد که درواقع بر روی ماهیت و اندازه چنین صفاتی تاکید قرار میدهند از قبیل قطعا و کاملا Here are some examples of adjectives used as non-gradable in their most common meanings در ذیل به تعدادی از صفاتی که در معنا و مفهوم کلی از آنها به عنوان غیر قابل اندازه گیری اطلاق میشود اشاره میشود.

Awful, Excellent, Huge, Impossible, Superb, Terrible, Whole, Unique, Unknown, Domestic, Environmental بد و زننده, عالی, عظیم, غیر ممکن, ممتاز, بسیار بد, همگی, منحصر به فرد, محلی, مربوط به محیط زیست Furthermore, please check out the following non-grading adverbs به علاوه, لطفا به لیست زیر شامل قیدهای غیر قابل اندازه گیری توجه کنید Absolutely, Completely, Entirely, Perfectly, Practically, Simply, Totally, Utterly, Virtually, Almost, Exclusively, Fully, Largely, Mainly, Nearly, Primarily قطعا, کاملا, بطور کامل, دقیقا, بطور عملی, به سادگی, کاملا, حقیقتا, تقریبا, بطور کامل, تقریبا و عمدتا Now please pay attention to the structure of the following examples formed using combination of such adverbs and adjectives حالا لطفا به مثالهای زیر دقت کنید که از ترکیب چنین قیدها و صفتهائی ساخته شده اند While taking the exam, I encountered a completely unknown math problem to solve هنگام امتحان دادن ریاضی با سوالی برای حل کردن مواجه شدم که کاملا ناشناخته بود The whole meeting was absolutely superb همه جلسه قطعا عالی بود.

It is worth mentioning that there are some gradable adjectives which are sometimes used with non-grading adverbs like Absolutely and Totally, as well as non-gradable adjectives that are sometimes used with grading adverbs such as Extremely, Rather, and Very in two cases: one when we would like to give special emphasis to a point mentioned in the statement and secondly, when there is a humorous indication in the speech or writing نکته شایان ذکر این است که تعدادی صفت قابل درجه بندی وجود دارند که میتوانند به همراه قیدهای غیر قابل ارزیابی مورد استفاده قرار گیرند از قبیل قطعا و کاملا و از آنطرف صفتهای غیر قابل طبقه بندی هستند که در کنار قیدهای قابل ارزیابی قرار میگیرند مانند به شدت, نسبتا و خیلی و در دو صورت این موارد پیش می آید: اول در مواقعی که مراد تاکید بر روی نکته ای میباشد و دوما هنگامیکه نکته و دلالتی طنز آمیز در گفتار و یا نوشتار ذکر میگردد It is extremely impossible قطعا غیر ممکن میباشد He is virtually rich او تقریبا ثروتمند میباشد.

You more than probably are already familiar with the adverbs Fairly, Really, Pretty and they are commonly used with both gradable and non-gradable adjectives شما به احتمال زیاد قبلا با سه صفت نسبتا زیاد, واقعا و خیلی آشنا هستید که به همراه صفات قابل ارزیابی و غیر ارزیابی مورد استفاده قرار میگیرند The soccer captain is fairly popular among the other players of the team کاپیتان فوتبال در بین دیگر بازیکنان تیم تا حد زیادی از محبوبیت برخوردار میباشد After wasting my time for over an hour, I would say it was a fairly awful documentary film پس از تلف کردن حدودا یک ساعت از وقتم بایستی بگویم که فیلم مستند خیلی ضعیف و بدی بود Please tell the client I am really busy at the moment and that I cannot take any calls now لطفا به مشتری بگوئید که من در حال حاضر سرم خیلی شلوغ است و متاسفانه نمیتوانم به تماس تلفنی جواب بدهم I have heard that the hailstorm was really terrible شنیده ام که طوفان تگرگ بسیار بد و شدید بوده است But please note that we generally do not use Fairly or Very with gradable adjectives like Essential, Perfect, and Wonderful that indicate something is either very good or necessary اما لطفا دقت کنید که ما عموما از Fairly و Very به همراه صفات قابل درجه بندی همچون ضروری, عالی و شگفت انگیز که مقصود دلالت بر چیزی که خیلی خوب و یا ضروری میباشد استفاده نمیکنیم Having some experience is really / pretty essential for the job at this department store برای تصدی شغل در این فروشگاه زنجیره ای, داشتن مقداری تجربه کاملا ضروری میباشد Fortunately, the weather today is really / pretty perfect for the derby match خوشبختانه امروز هوا برای بازی شهرآورد عالی است.