جایگیری صفات در جملات

برخی مواقع نیاز است تا به منظور بهتر فراگیری گرامر و نکات آن به اصول اولیه و ابتدائی ولی این بار از منظری دیگر و پیشرفته تر نگاهی انداخت و صفت و موصوف هم در این بخش جای میگیرند. شاید در نگاه اول صحبت درباره صفت و اینکه قبل از اسامی در عبارات و جملات قرار میگیرند آسان و سهل بنظر برسد ولی از منطر حرفه ای و پیشرفته, مانند دیگر مباحثی که در جلسات و مقالات قبل به آنها پرداختیم, صفتها نیز میتوانند بیشتر مورد پژوهش قرار گیرند. موقعیت صفات در عبارات هنگام ترکیب با افعال ربطی و همچنین برخی از انواع صفت که استفاده از آنها را قبل از اسامی تقریبا غیر ممکن میسازد را میتوان به عنوان مبحث جذاب و جالب در ارتباط با این اجزاء جملات در نظر گرفت و امروز به کاربرد صفات در رابطه با کیفیت نیز خواهیم پرداخت.

When it comes to using adjectives in sentences, one should be careful about their position in statements, whether they would come before the nouns they describe, or following linking verbs such as Appear, Be, Become, Feel, Get, and Seem as illustrated in the following examples هنگامیکه سخن از کاربرد صفات در جملات به میان می آید, بایستی تا به موقعیت آنها در عبارات دقت کرد از لحاظ قرارگیری آنها قبل از اسامی که به توصیف آنها میپردازند, یا اینکه پس از افعال ربطی ظاهر میشوند از قبیل بنظر رسیدن, بودن, شدن, گرفتن, و ظاهر شدن The beautiful painting fascinated me at the museum تابلوی زیبا در موزه من را به خود جذب کرد The beautiful painting on the website seemed pretty fascinating تابلوی زیبا در وبسایت بسیار جذاب بنظر میرسید.

But there are a handful of adjectives which are seldom or never used before nouns that they give additional information to or describe اما تعدادی از صفات هم وجود دارند که تقریبا و یا هرگز قبل از اسامی مورد استفاده قرار نمیگیرند جهت ارائه توضیحات اضافی و یا توصیف آنها Furthermore, here is a list of adjectives which can be formed using a prefix A added to some nouns or verbs: Afraid, Alike, Alive, Alone, Ashamed, Asleep, Awake, Aware به علاوه, در ذیل به لیستی از صفات اشاره میگردد که با استفاده از افزودن پیشوند A به برخی اسامی و یا افعال تشکیل شده اند شامل ترسیده, شاد و سر زنده, مشابه چیزی بودن, تنها, خجل, خوابیده, بیدار, هوشیار The manager is alone in his room at present and is not willing to speak to anyone مدیر عامل در اتاق خود میباشد در حال حاضر و مایل به صحبت با هیچ فردی نیست As you can guess, it would be wrong to place Alone before the noun Manager in this sentence همانطور که میتوانید حدس بزنید, اشتباه است تا در این جمله صفت تنها Alone را قبل از اسم مدیر Manager قرار دهیم.

There are a bunch adjectives which are primarily used in correlation with health and how to describe it and they usually appear after nouns and pronouns and we can put full stop or dot after them to finish the sentence تعدادی از صفات وجود دارند که در ارتباط با توصیف و توضیح سلامتی مورد استفاده قرار میگیرند و عموما پس از اسامی و ضمائر ظاهر شده و میتوان بعد از آنها به منظور پایان دادن و اتمام جملات نقطه قرار داد I guess the chess player feels unwell به گمان من بازیکن شطرنج حالش خوش نیست He feels unwell after eating some raw vegetables and leftovers from last night’s dinner او احساس ناخوشی میکند پس از خوردن سبزیجات خام و مقداری از غذای باقیمانده شام دیشب However, having said that, one should note that there are adjectives which are sometimes used between an adverb and a noun این مطالب به کنار, بایستی به این نکته توجه کرد که صفاتی وجود دارند که میتوان آنها را در بین یک قید و صفت هم استفاده کرد.

Please have a glance at the following two sample statements which both are grammatically accurate لطفا به دو نمونه عبارت ذیل توجه کنید که هر دو از نقطه نظر گرامری صحیح میباشند He feels ill whenever he walks in the sun او هر وقت در آفتاب پیاده روی میکند حالت ناخوشی پیدا میکند I hope doctors will be able to find cure for terminally ill patients globally faster من امیدوار هستم که پزشکان برای بیمارانی که حالت وخیم دارند هر چه سریعتر دارو و درمان پیدا کنند Did you know that we can merge two adjectives to emphasize the impression implied in the sentences آیا میدانستید که میتوان به منظور تاکید بیشتر بر روی مفهوم منتقل شده در عبارات دو صفت را با یکدیگر ترکیب کرد؟ I felt a fool on live TV program when the reporter asked me a simple math question that I could not solve من احساس خجالت کردم وقتی گزارشگر برنامه زنده تلویزیونی از من یک سوال ابتدائی ریاضی پرسید و من قادر به حل آن نبودم I felt a complete fool when he asked me that question on the air من کاملا احساس عجز کردم هنگامیکه او از من بر روی آنتن زنده تلویزیونی سوال کرد.

There are multiple emphasizing adjectives such as Complete, Absolute, Entire, Mere, Sheer, Total, Utter that actually never appear after a linking verb تعدادی از صفات تاکیدی وجود دارند مانند کاملا, قطعا, تماما, صرفا که تقریبا هرگز پس از افعال ربطی قرار نمیگیرند They beat the competitors in the match. It was a total failure آنها موفق به شکست دادن رقیب خود شدند. آن یک شکست کامل بود As you would guess, it seems rather strange to write the sentence as the failure was total همانگونه که میتوانید حدس بزنید, عجیب بنظر میرسد که این جمله را به این شکل بازنویسی کرد که آن شکست کامل بود When classifying adjectives based on their type, we can opt for qualitative ones which are used to give the quality that a thing or person has and they either show up before a noun or after a linking verb در هنگام طبقه بندی صفات بر مبنای کیفیت میتوانیم از صفات کیفی استفاده کنیم که توضیح دهنده صفتی میباشند که یک چیز یا فرد حاوی آن میباشند و آنها پس از یک اسم و یا فعل ربطی ظاهر میشوند.

While I was on the passing train, I looked out the window of my compartment and a beautiful sunset just caught my eyes هنگامیکه سوار بر قطار در حال حرکت بودم به بیرون از پنجره واگن و کوپه خود نگاه کردم و منظره زیبای غروب خورشید توجه من را به خود جلب کرد The sunset was beautiful غروب خورشید زیبا بود Interestingly, there can be found a series of classifying adjectives that can be associated with different meanings as qualitative adjectives and they are inserted after a linking verb in sentences نکته جالب در این است که لیستی از صفتها وجود دارد که میتوان آنها را به عنوان صفات درجه بندی محسوب کرد و تحت عنوان صفتهای کیفی و عمومی پس از افعال ربطی در عبارات جای میگیرند The government is implementing some economic reforms دولت مشغول انجام برخی اصلاحات اقتصادی میباشد Members of the board believe that the renovation process is not economic and carries some financial debt اعضاء هیات مدیره اعتقاد دارند که پروژه بازسازی اقتصادی نبوده و منجر به بدهی مالی خواهد شد There are other similar adjectives to these and they include Academic, Conscious, Educational, Legal, Illegal, Scientific صفتهای دیگری هستند که شبیه اینها میباشند و عبارتند از علمی و آکادمیک, آگاهانه, آموزشی, قانونی, غیر قانونی, علمی.