کنار گذاشتن مصدر در جملات

در ادامه بحث چند جلسه قبل آموزشی که در آنها به اختصار نویسی روی آوردیم و تکنیکها و روشهای گوناگون کوتاه تر کردن جملات و عبارات را توضیح دادیم, به ویژه در موارد حذف تکرار جمله واره ها در متون نوشتاری و همچنان در سخنان روزمره و غیر رسمی, در مقاله امروز نیز قصد داریم تا ادامه دهنده این بحث باشیم ولی از منظر مصدر که همه ما در کتابها و جزوات آموزشی گرامری بسیار درباره آنها مطالعه داشته ایم و با کاربرد آنها آشنا میباشیم. مصدر بودن و دیگر مصدرها حاوی نکات ظریفی هستند هنگامیکه در عبارات با برخی دیگر از اجزاء جمله سازی ترکیب میشوند. در بحث امروز بیشتر با مصدر همراه با To کار خواهیم داشت و به توصیف انتقال مفاهیم در جملات هنگام ترکیب آنها با اسامی و صفات نیز خواهیم پرداخت.

Do you have any ideas on how we can leave out to-infinitives in sentences آیا هیچ نظری درباره حذف مصدرهای همراه با To در جملات دارید؟ We can actually sometimes do it and use To instead of a clause beginning with a To-Infinitive when the general impression is already clear from the context written or spoken میتوانیم در حقیقت این گونه عمل کنیم و از To بجای جمله واره همراه با مصدر با To استفاده کنیم در مواردی که معنا و مفهوم کلی متن گفته و یا نوشته شده واضح و روشن است I really wanted to come with you to the theater but I am afraid I won’t be able to من واقعا دوست داشتم تا با شما به تئاتر بروم ولی متاسفانه نمیتوانم The point is, I am no longer willing to lend you any of my books and I am not asking you to نکته این است که من دیگر مایل نیستم تا کتابهایم را به شما قرض بدهم و از شما هم چنین درخواستی نخواهم داشت.

I was hoping she would call me by ten o’clock but she chose not to من امیدوار بودم که او تا ساعت 9 به من تلفن بزند ولی تصمیم گرفت تا این کار را نکند But there is an exception here concerning using the verb Be in the previous sentence or clause and in such cases the To-Infinitive is repeated in the following sentence or clause ولی در اینجا یک استثناء وجود دارد و آن هم در رابطه با وجود فعل بودن Be در جمله واره یا عبارت قبلی است و در این حالت در نیم جمله یا عبارت بعدی مصدر با to به همراه فعل بودن تکرار میشود John was very calm or maybe he just pretended to be جان بسیار خونسرد به نظر میرسید یا لااقل اینگونه وانمود میکرد The office document is literally very crucial and it is intended to be مدرک اداره بسیار مهم است و در حقیقت به همین منظور هم تهیه شده است.

Please note that after most nouns and adjectives which can precede a To-Infinitive clause, we have the option of leaving out the To-Infinitive clause or simply use To لطفا دقت کنید که میتوان پس از بسیاری از اسامی و صفاتی که قبل از جمله واره های مصدر همراه با To ظاهر میشوند اقدام به حذف نیم جمله با To کرده و یا به سادگی از To استفاده کنیم I do not intend to write you any new checks – at least I don’t have any plans to من قصد ندارم تا برای شما چک جدیدی بنویسم – حداقل قصد انجام آنرا هم ندارم Could you please help me with this computer – Well, I am eager to آیا به من درباره کار با این رایانه کمک مینمائید؟ بله, مشتاق هستم Please check out the following list of nouns and adjectives which function the same way لطفا به لیست زیر توجه کنید که حاوی تعدادی دیگر از اسامی و صفات میباشد که به همین ترتیب کاربرد دارند Chance, Idea, Opportunity, Promise, Suggestion, Afraid, Delighted, Determined شانس و احتمال, نظر, فرصت و موقعیت, قول, پیشنهاد, ترسیدن, خوشحال و مصمم.

Here are a few verbs which can also combine with To or void of To-Infinitives in sentences در ذیل به تعدادی از افعال اشاره میشود که همچنین میتوانند همراه با To و یا بدون مصدر با To در جملات ترکیب گردند Agree, Ask, Begin, Forget, Promise, Refuse, Start, Try موافق بودن, پرسیدن, شروع کردن, فراموش کردن, قول دادن, خودداری کردن, آغاز نمودن, سعی و تلاش کردن He will pick us up at the airport by the foreign flights departure gate. He promised to او ما را در فرودگاه و جنب درب پروازهای خارجی سوار خودرو خواهد کرد. او قول داده است I believe you were supposed to pick up some bread on your way home – Sorry, I forgot to فکر کنم قرار بود تا شما در راه منزل مقداری نان خرید کنید – ببخشید, فراموش کردم But there is a key point that it is like impossible to leave out To after verbs which must be accompanied by a complement, i.e. a phrase that completes the meaning of the verb ولی نکته ای کلیدی وجود دارد در ارتباط با To و آن این است که در موارد استفاده از افعالی که نیاز به متمم پس از آنها میباشد, عبارتی که کامل کننده مفهوم فعل میباشد نمیتوانیم از استفاده از To صرفنظر نمائیم.

I admit that I cheated when I took the exam but I didn’t mean to من قبول میکنم که سر جلسه امتحان تقلب کردم ولی قصد انجام آنرا نداشتم Please suggest any changes and twists that cross your mind which need to be applied to the application program – Well, I intend to  لطفا هر تغییری که به ذهن شما خطور میکند در رابطه با برنامه نرم افزار بیان کنید – خوب, راستش همین قصد را دارم Have you contemplated getting vaccinated against influenza before going on a vacation to the remote countries? I’d definitely advise you to آیا به فکر واکسینه شدن در برابر آنفولانزا قبل از رفتن به سفر به کشورهای دوردست بوده اید؟ من به شما اکیدا توصیه به انجام آن دارم Please have a glance at the following verbs which have the same function in sentences لطفا نگاهی به افعال زیر بیندازید که حاوی همان کاربرد در جملات میباشند Afford, Be Able, Choose, Deserve, Expect, Fail, Hope, Love, Need, Prefer از عهده مخارج چیزی برآمدن, قادر بودن, انتخاب کردن, شایسته بودن, شکست خوردن, تنفر داشتن, امیدوار بودن, عشق و علاقه داشتن, نیاز داشتن, ترجیح دادن.

Now we get to If-Clauses and Wh-Clauses, where after the verbs Want and Would Like, we can often leave out a To-Infinitive or use To حالا به سراغ نیم جملات همراه با اگر و چه میرسیم که در موارد استفاده از افعال خواستن و دوست داشتن میتوانیم اغلب اوقات از To استفاده کنیم و یا مصدر همراه با To را حذف کنیم You are quite welcome to the lecture if you’d like to چنانچه قصد داشته باشید تا به جلسه سحنرانی بیائید لطفا تشریف بیاورید Please call me by my first name if you want to چنانچه مایل باشید میتوانید من را با اسم کوچک خطاب کنید Nevertheless, in other clauses we include To با این وصف, در نیم جملات دیگر از To استفاده میکنیم I was going to make a reservation for the game tomorrow and I would still like to من میخواستم تا برای بازی فردا بلیط رزرو کنم و هنوز هم این قصد را دارم They offered to wash your car because they really want to چون آنها خودشان مایل به انجام این کار بودند پیشنهاد دادند تا خودرو شما را بشویند.