حذف کلمات پس از افعال کمکی

در ادامه بحثهای چندین جلسه قبل در ارتباط با استفاده از اختصار نویسی و اجتناب از تکرار بیمورد کلمات و عبارات در جملات میتوانیم به نکته افعال کمکی اشاره داشته باشیم که در برخی مواقع پس از آنها میتوان بجای قرار دادن گروههای فعلی و یا فعل با استفاده از نقطه به پایان دادن عبارت اقدام کرد. چنانچه به مثالهای امروز که در ذیل به آنها اشاره میشود دقت کنید درمیابید که این روش در گفتگوها و نوشته ها بسیار مرسوم هست. درواقع افعال کمکی چنانچه امروز به این مطلب اشاره میکنیم دارای کاربردهای بسیار وسیعتری از آنچه در بحثهای گرامر مقدماتی به آن پرداخته میشود میباشند. نکات جالبی درباره استفاده و کاربرد افعال کمکی بودن و انجام دادن نیز نوشته خواهد شد که توجه شما را به مرور آنها جلب مینمائیم.

Today, we are going to elaborate on the topic of leaving out words after auxiliary verbs in sentences امروز قصد داریم تا درباره موضوع حذف و کنار گذاردن کلمات پس از افعال کمکی در جملات توضیح دهیم It is possible to make use of such auxiliary verbs as Be, Have, Can, Will, Would, etc. instead of repeating a whole verb group or words from a prior clause or sentence and this technique can save us a lot of time in speaking and writing تکنیکی وجود دارد که میتواند به ما در صرفه جوئی در زمان در حین گفتار و نوشتار کمک شایانی کند در زمینه اجتناب از تکرار بخشی از جملات یا جمله واره های پیشین در عبارات و بجای نوشتن دوباره یک گروه فعلی میتوانیم از افعال کمکی همچون بودن, داشتن, توانستن, خواستن در آینده و گذشته و غیره استفاده نمائیم Please pay attention to the following sentences لطفا به مثالهای زیر توجه نمائید.

He says he has finished updating the computer database but I do not assume he has بنا به گفته او پایگاه داده های رایانه به روز رسانی شده است ولی من که باور نمیکنم Would anyone feel like ordering a pizza? I would آیا هیچ کسی میل دارد تا پیتزا سفارش دهد؟ بله من مایل هستم In the latter example, the use of the auxiliary Would has helped us avoid repeating a verb and what follows it در نمونه جمله دوم استفاده از فعل کمکی Would به ما کمک کرده است تا از تکرار نوشتن فعل و آنچه پس از آن می آید اجتناب کنیم But what if there were more than two auxiliary verbs in the previous sentences or clauses اما چکار کنیم اگر در عبارت یا جمله واره قبلی از دو فعل کمکی استفاده شده باشد؟ In such cases, we can leave out all of the auxiliaries except the first one or we can use the two or more of them در چنین مواردی میتوانیم تا اقدام به حذف کردن همه افعال کمکی به غیر از اولی و یا نوشتن دو و یا همه آنها کنیم.

The team members had not attended the press conference after the game, although the manager had اعضاء تیم پس از بازی در کنفرانس مطبوعاتی شرکت نکرده بودند, گرچه مدیر تیم حضور داشت They could have been transferred to their hotel to stay and relax. Yes, they could / could have / could have been ممکن است که آنها برای اقامت و استراحت به هتل منتقل شده باشند. بله این امکان وجود دارد But what if the auxiliary verb in the previous clause or sentence is missing or it appears in a form of Do? In such cases we can make use of a form of the verb Do instead of repeating the main one اما حالا اگر اصولا در جمله واره یا عبارت قبلی فعل کمکی وجود نداشت چه؟ و یا اینکه فعل کمکی گونه ای از Do بود؟ در این موارد, از فعل Do بجای تکرار فعل اصلی استفاده میکنیم Also we can use Do when the main verb shows up in a present simple form and Did when it appears in a simple past one همچنین در مواردی که فعل اصلی به حالت مضارع ساده آمده است از Do و در موارد گذشته ساده از Did استفاده میکنیم.

My co-worker goes running in the park on Fridays and I do too / So do I همکار من روزهای جمعه برای دویدن به پارک میرود و من هم همینطور I locked up the door before leaving and I believed he did too من قبل از ترک کردن و رفتن درب را قفل کردم و مطمئن هستم که او هم همین کار را کرده است When the verb Be appears as the main one in the previous clause or statement, we simply repeat a form of the verb Be as illustrated in the following example همانگونه که در مثال زیر توضیح داده شده است, با تکرار فعل بودن Be هنگامیکه این فعل به عنوان حالت اصلی در عبارات وجود دارد از این تکنیک استفاده میکنیم The hair blower is making that noise again. Yes, it always is سشوار باز هم همان سر و صدا را دارد. بله همیشه همینطور است Whenever having Have or Have Got as the main verbs in the previous clause or sentence, we usually use either Do or Have in the following phrase چنانچه در جمله واره یا عبارت قبلی از افعال Have یا Have Got استفاده کنیم میتوانیم در عبارت دومی از Do و یا Have استفاده کنیم.

Do you think I have the chance of landing the job آیا شما گمان میکنید که من شانسی برای دریافت آن شغل را دارم؟ Yes, I think you have / do / I think so بله من اینطور فکر میکنم Even if you haven’t got a dictionary, the teacher may know someone who actually has / does حتی اگر شما لغتنامه نداشته باشید, معلم ممکن است فردی را بشناسد که داشته باشد You may already know that there are some collocations and idioms formed using Have such as Have a shower, Have a shave, Have a good time, etc. and in such cases, when using Have + Noun in the previous sentence to talk about such actions, we generally prefer Do در مواردی که اصطلاحات و عبارات عامیانه با استفاده از Have ساخته میشوند از قبیل دوش گرفتن, اصلاح کردن, خوش گذشتن و غیره که در عبارات نخستین از Have به علاوه اسم و چنین عباراتی استفاده میشود ترجیح میدهیم تا از Do استفاده کنیم.

To tell the truth, at first I did not expect to have a good time at the sport complex but I actually did راستش را بخواهید من در ابتدا گمان نمیکردم که در ورزشگاه به من خوش بگذرد ولی راستش خیلی عالی بود Please notice that sometimes we can either use Do / Have with a similar meaning لطفا دقت کنید که برخی اوقات میتوانیم از Do / Have با یک معنای مشابه استفاده کنیم I asked Joe to install Windows Operating System on the institute laptop and he did / has من از جو خواستم تا بر روی رایانه آموزشگاه سیستم عامل ویندوز نصب کند و او هم چنین کرد In spoken form, unlike formal written contexts, there are intriguing cases like using Have as an auxiliary which can be followed with Done instead of repeating the main verb and this pattern fits present perfect tenses موردی وجود دارد که مناسب زمانهای حال کامل میباشد و بر عکس حالت رسمی و نوشتاری در گفتار میتوان از این الگوی جالب استفاده کرد و در چنین مواردی میتوان از فعل کمکی Have استفاده کرد و پس از آن از Done استفاده میشود They have never managed to win a championship trophy آنها تاکنون هرگز موفق به برنده شدن یک جام قهرمانی نشده اند Well, as a matter of fact, they have this time راستش را بخواهید ایندفعه برده اند.