چنین است انجام دادن و همچنین

در مباحث پیشرفته گرامری به مواردی برخورد میکنیم که شاید در نگاه اول برای همه ما عادی و آسان به نظر برسند و در بسیاری از فیلمها و برنامه های صوتی و تصویری با آنها برخورد داشته باشیم ولی ساختن عباراتی جدید با استفاده از آنها ممکن است قدری دشوار بنظر برسد از قبیل استفاده از برخی به ظاهر افعال کمکی مانند انجام دادن که در عبارات سوالی و خبری از آنها استفاده میشود ولی در موردی که به آن اشاره خواهیم داشت به جهت اجتناب از تکرار برخی کلمات و جمله ها کاربرد دارند. از معرف اسم همچنین و نیز هم میتوان برای ارجاع و اشاره به چیزی که قبلا در عبارات نوشته شده اند استفاده کرد و نکاتی نیز در مقاله آموزشی امروز در رابطه با اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش معرفی میگردند.

It is common for all of us to use a verb phrase in sentences, a verb and what follows it to complete and finish its meaning logically, but there is a technique to use Do So, in various tenses, in order to avoid repeating the verb phrase when the overall meaning is already clear from the context or what we are talking about برای همه ما کاملا مرسوم است تا از عبارات فعلی استفاده کنیم, عباراتی که در آنها از یک فعل و کلمه دیگری استفاده شده است که معنا و مفهوم آنرا بطور منطقی کامل میکند ولی روشی وجود دارد تا با استفاده از Do So که میتواند در زمانهای مختلف صرف شود از تکرار کردن عبارت فعلی در جملات اجتناب نمود, هنگامیکه از کلمات و لحن صحبت و متن معنا و مفهوم به راحتی استنباط گردد The company has laid off ten people and this year they likely seem to do so آن شرکت اقدام به تعدیل نیروی ده نفر نموده است و به نظر میرسد امسال نیز قصد انجام آنرا دارد.

The psychiatrist asked the patient to sit down and he did so روانپزشک از بیمار درخواست کرد تا بنشیند و او هم چنین کرد The company is struggling to take out a bank loan and their chances of doing so seem weak given their prior financial background آن شرکت در تلاش است تا از بانک وام بگیرد ولی با توجه به عملکرد ضعیف مالی گذشته آنها این امر ضعیف به نظر میرسد He was asked by the police officers to fill out the form and he claimed he had already done so ماموران پلیس از وی درخواست کردند تا فرم را پر کند و او ادعا کرد که قبلا اینکار را کرده است Please keep this point in mind that this technique is primarily being used in writing, and in formal speaking as well لطفا این نکته را به خاطر بسپارید که از این تکنیک بیشتر در نگارش و صحبت کردن رسمی استفاده میگردد But isn’t there any other options when it comes to speaking more casually اما آیا روشی جایگزین برای موارد صحبت کردن غیر رسمی تر وجود ندارد؟

Of course there is, and that method is materialized through choosing Do It and Do That البته که وجود دارد و این روش تحقق پیدا میکند از طریق انتخاب Do It و Do That لطفا به مثالهای زیر دقت کنید Please pay attention to the examples below آقای رابرتز دیروز به پیاده روی رفت. او هر روز اینکار را انجام میدهد Mr. Roberts went walking yesterday. He does it every day مدیر عامل از من درخواست کرد تا نامه تقاضای شغل و جزئیات آنرا نوشته و ارائه دهم و من هم چنین کردم The CEO asked me to write and submit my CV and job application and I did it هنگامیکه سخن از غیر رسمی نوشتن و صحبت کردن به میان می آید, همچنین میتوانیم از Do به تنهائی و پس از افعال حالتی یا زمانهای کامل استفاده کنیم When it comes to talking and writing informally, we can also make use of Do alone and also after modals or perfect tenses لطفا به دو جمله زیر دقت کنید Please check out the following two examples

Will the new application remove the glitches on the cellphone? It should do آیا برنامه جدید مشکلات و ایرادهای تلفن همراه را رفع خواهد کرد. باید چنین کند (به نظر چنین می آید) I told you over the phone last week that I would get my drivers license by today, and I actually have done من هفته قبل به شما با تلفن گفتم که تا امروز گواهینامه رانندگی خود را خواهم گرفت و این کار را انجام دادم (آنرا دریافت کردم) When writing, it is advised to write the modals and the verbs in such cases in italics so the reader would notice you are actually stressing and emphasizing the point implied در هنگام نگارش, توصیه میگردد تا افعال را در چنین مواردی به حالت مورب و کج Italics بنویسید تا خواننده متوجه شود که شما درواقع بر روی نکته دلالت شده تاکید قرار داده اید.

When trying to describe actions in sentences, we can make use of Do So instead of verbs but it’s recommended to avoid Do So with verbs which talk about states and habitual actions as illustrated in the following examples در موارد توصیف فعالیتها و کارها در جملات, میتوانیم از Do So بجای تکرار افعال استفاده کنیم اما توصیه میگردد تا از کاربرد Do So در مواقع توصیف فعالیتهای عادتی و موقعیتها و حالات خودداری کرد که این موارد در مثالهای زیر به روشنی توضیح داده شده اند Around sixty percent of the applicants have sent in their applications this year, whereas about fifty percent of them did so last year حدودا شصت درصد داوطلبین تقاضانامه های خود را امسال ارسال کرده اند درحالیکه این رقم در سال گذشته بالغ بر پنجاه درصد بود Last year my colleague earned more than I did پارسال همکار من درآمدش بیشتر از من بود As illustrated in the manual, I have safely turned off the photocopy machine, and thus take responsibility for doing so همانگونه که در دستورالعمل آمده است, من بطرز صحیحی دستگاه فتوکپی را خاموش کرده و مسولیت این کار را میپذیرم I do not have time to check my social media account every day but I occasionally do من وقت ندارم تا حساب رسانه مجازی خود را هر روز چک کنم ولی برخی مواقع این کار را انجام میدهم.

Now we get to Such which can be used in combination with A / An + Noun to refer back to something which has been mentioned before with the meaning and impression of this / that type حالا به سراغ کلمه چنین Such میرسیم که میتواند در ترکیب با یکی به همراه اسم به کار برده شود در مواقعی که ارجاع به چیزی است که قبلا به آن اشاره شده است و معنا و مفهوم به عنوان این یا آن نوع برداشت میشود As you can guess, when using Such + Noun the noun is intended to be uncountable or plural and Such + A / An + Noun when the noun is countable and singular همانگونه که میتوانید حدس بزنید, در هنگام استفاده از چنین به همراه اسم, آن اسم عموما غیر قابل شمارش و یا بصورت جمع ظاهر میشود و در الگوی چنین به همراه یک و اسم, آن اسم معمولا مفرد و قابل شمارش است Such in these contexts mainly appear in formal speech and writing چنین در این موارد عموما در متون و گفتارهای رسمی ظاهر میگردد The new employee addressed the managers improperly. Such behavior was rude and totally unacceptable کارمند جدید با مدیران برخورد زننده ای داشت. این نوع رفتار بی ادبانه و مطلقا غیر قابل قبول بود They were looking for a top-notch manager. Such a manager is hard to find آنها در جستجوی یک مدیر طراز اول بودند. پیدا کردن چنین مدیری دشوار میباشد.