بنابراین و خیر به عنوان جایگزین عبارات

همانگونه که شما هم از این نکته مهم گرامری با خبر هستید, توصیه میگردد تا با استفاده از تکنیکهای قابل قبول از تکرارها در جملات و عبارات حتی المقدور اجتناب کرد و با استفاده از کلمه بنابراین همانگونه که در این بخش آموزشی به آن خواهیم پرداخت میتوان به این هدف نائل آمد. در این مقاله به تفصیل به استفاده از بنابراین خواهیم پرداخت و به نحوه ارتباط آن با قیدها و همچنین چینش فعلها خواهیم پرداخت. جالب است که با ذکر چند مثال توضیح خواهیم داد که برخی از افعال را نمیتوان در بعضی موارد استفاده کرد و در واقع نحوه چینش اجزاء عبارات و نیم جمله ها هم نقش آفرین میباشد. جملات و عبارات منفی هم داستان و قصه خود را در این زمینه دارند و جالب هستند و از بنابراین در پاسخهای کوتاه هم استفاده میشود.

As we are going to point out in this session, So and Not can be used as substitutes for clauses in some cases همانگونه که در این جلسه به آن خواهیم پرداخت, میتوان از بنابراین و خیر به عنوان جایگزین نیم جملات در برخی موارد استفاده کرد In order to avoid repetition of an adjective, an adverb, or a whole clause, So can be used as a substitute میتوان از بنابراین به عنوان جایگزین صفت, قید و یا یک جمله واره کامل استفاده کرد به جهت اجتناب از تکرار In my opinion, that digital camera is very expensive and I have many reasons to believe so به عقیده من آن دوربین دیجیتال خیلی گرانقیمت میباشد و من برای عقیده خود دلایلی هم دارم After hearing the piece of news, John was very happy and he was right to be so پس از شنیدن آن خبر, جان بسیار خوشحال شد و برای خوشحالی خود حق هم داشت He works out very vigorously and perhaps I even more so او بسیار با انگیزه و با انرژی ورزش میکند و من هم با انگیزه مضاعف ورزش میکنم.

As you can figure out here, via putting So in the sentences, we have avoided repeating a whole sentence and this technique is used a lot in both speaking and writing همانگونه که در اینجا متوجه شده اید, از طریق قراردادن کلمه بنابراین در جملات میتوانیم از تکرار کردن یک عبارت کامل اجتناب کرده و از این روش در صحبت و نوشتار بسیار استفاده میگردد When verbs which are concerned with thinking and attitude such as Be Afraid which is used to express regret or Appear / Seem after the pronoun It, as well as Assume, Believe, Expect, say and tell with an indirect object, etc. are used, we can put So instead of a clause افعالی وجود دارند که در ارتباط با طرز فکر و نگرش مورد استفاده قرار میگیرند مانند تاسف خوردن درباره چیزی یا بنظر رسیدن, باور داشتن, انتظار داشتن, گفتن به همراه مفعول غیر مستقیم و غیره و میتوان از کلمه بنابراین پس از این افعال استفاده کرد بجای قرار دادن نیم جمله ها.

Do you believe that athlete is going to compete in the Olympics games? I have no idea, but I think so آیا شما اعتقاد دارید که آن ورزشکار قصد شرکت در بازیهای المپیک را دارد؟ ایده ای ندارم, ولی اینطور فکر میکنم I found the dilemma so perplexing and told the manager so به عقیده من دوراهی بسیار دشواری بود و من به مدیر عامل هم این مطلب را عرض کردم But please note that we do not use So after some verbs like Accept, Admit, Agree, Promise, Doubt, Know, etc اما لطفا به این مطلب دقت کنید که از So بعد از تعدادی از افعال استفاده نمیکنیم از قبیل پذیرفتن, موافقت نمودن, قول دادن, شک داشتن, دانستن, و غیره Nima will attempt to refurbish and upgrade the company’s computer systems. He actually promised that he would نیما قصد انجام به روز رسانی و ارتقاء سیستمهای کامپیوتری شرکت را دارد و در واقع قول انجام چنین کاری را داده است Do you think he knows how to fix the software issue? I doubt it آیا فکر میکنید که او میداند چگونه مشکل نرم افزاری را رفع کند؟ من که شک دارم.

On the other hand, in negative contexts, we use Not or Not … So as displayed in the following examples از آنطرف, در متون منفی از ساختار Not و Not … So استفاده میکنیم, همانگونه که در مثالهای زیر به آن اشاره شده است Does the new software patch offer any new facilities to the internet surfers? It would appear not آیا وصله نرم افزاری جدید امکانات جدیدی برای کاربران فضای مجازی ارائه میکند؟ بنظر نمیرسد He is going to move to another company with better pay, although he has not said so directly او قصد دارد تا به شرکت دیگری با حقوق بهتر منتقل شود, گرچه خود تاکنون مستقیما به این مطلب اشاره نکرده است But there are verbs which can combine either with Not or Not … So and they are Appear, Seem, and Suppose ولی افعالی وجود دارند شامل بنظر رسیدن و تصور کردن که هم با Not و هم با Not … So ترکیب میشوند I don’t suppose he is going to win the chess game من فکر نمیکنم که او بتواند بازی شطرنج را ببرد No, I don’t suppose so – No, I suppose not نه, من هم فکر نمیکنم – هر دو عبارت مصطلح و کاربردی هستند با معنا و مفهوم یکسان.

When we are going to express regret in sentences, we can use Not along with Be Afraid, Assume, Guess, Hope, Presume, and Suspect در مواردیکه در جملات قصد داشته باشیم تا به بیان نارضایتی و تاسف بپردازیم میتوانیم از ترکیب Not به همراه افعال ناراحتی, تصور کردن, امیدوار بودن و شک داشتن استفاده کنیم Do you carry bottled water? I’m afraid not آیا شما آب معدنی موجود دارید؟ متاسفانه خیر We can also answer this question this way: No, I guess not همچنین میتوانیم از این الگوی پاسخ برای جواب دادن به این پرسش استفاده کنیم نه, گمان نکنم Please check out the following two examples that shed light on delicate use and comparison between Not and So in sentences لطفا به دو مثال ذیل دقت کنید که به ظرافت به کاربرد و مقایسه بین Not و So میپردازد و این موضوع را روشن میسازد Do you think we need to fill the gas tank today? He said not آیا فکر میکنید که امروز بایستی تا بنزین بزنیم؟ او گفت نه He didn’t say so او این را نگفت So maybe they needed to fill the gas tank or not پس آنها ممکن است که نیاز به بنزین زدن داشته باشند و یا خیر.

So can also be used in short answers instead of putting Yes in sentences میتوانیم از So بجای Yes در پاسخهای کوتاه استفاده کنیم Usually in such cases, we hear a piece of news that surprises us عموما در چنین مواردی خبری را میشنویم که موجب تعجب ما میگردد All of the guests have arrived. So they have همه میهمانان وارد شده اند. عجب, که اینطور But how about the cases when we already know something اما در مواردی که در آنها ما قبلا از چیزی مطلع بوده ایم چطور؟ Well, please make a comparison between the following two cases where in the first one Yes  / So have been used and in the second one Yes خوب, حالا بین دو جمله زیر مقایسه ای انجام دهید که در اولی از بله و بنابراین استفاده شده است و در دومی از بله Your office room has been cleaned up. So it has / Yes, it has. I wonder who did it اتاق اداره شما تمیز شده است / عجب که اینطور / بله چنین است. البته من نمیدانم چه کسی این کار را انجام داده است Your car has been repaired. Yes, it has. Meisam has done it خودرو شما تعمیر شده است. بله, همینطور است. میثم آنرا تعمیر کرده است.