یکی و چند تا

میتوان با بررسی معنا و مفهوم کلی دلالت شده در جملات و عبارات با استفاده از کلمات و اعداد و ضمائری همچون یکی و چند تا از تکرار بیمورد دیگر کلمات و اجزاء جملات و نیم جمله ها اجتناب کرد, بدون آنکه در عبارات تغییر معنائی روی دهد و شنونده و خواننده متون دچار اشتباه برداشت و درک مطلب گردد. این نکته مفید گرامری, همانگونه که امروز آنرا به تفصیل مورد ارزیابی قرار خواهیم داد یکی از پرکاربردترین مواردی است که هم در محاورات و گفتگوهای دوستانه و غیر رسمی و هم در مقالات و متون رسمی و دانشگاهی و آکادمیک مورد استفاده قرار میگیرد. اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش هم بطور مستقیم و غیر مستقیم به این بحث مربوط میشوند که با ذکر مثال به نحوه ارتباط آنها هم با این کلمات خواهیم پرداخت.

Instead of repeating a singular countable noun in sentences, we can make use of One and Ones when trying to avoid repetition of a plural noun in the statements, of course when the overall meaning of the context is already clear when talking or writing and piecing together the words and phrases در هنگام سخن گفتن و نوشتن و کنار هم قرار دادن کلمات و عبارات, البته هنگامیکه مفهوم و معنای کلی دلالت شده به درستی و شفاف بیان میگردد, میتوانیم به جهت اجتناب از تکرار قرار دادن کلمات و اسامی مفرد و جمع در عبارات از یکی One و چند تا Ones استفاده کنیم Can I get you a cup of tea آیا میتوانم برای شما یک فنجان چای بیاورم  Thanks, but I already got one ممنونم ولی من قبلا برای خود یک فنجان آورده ام So here One refers to the cup of tea بنابراین در اینجا استفاده از One به یک فنجان چای برمیگردد I firmly believe that the best ranges of the products made by this company are their old ones من قاطعانه بر این باور هستم که بهترین سری از محصولات این شرکت قدیمیترین آنها میباشد So Ones here refers to the old ranges of products produced by the company پس در اینجا Ones اشاره دارد به محصولات قدیم تولید شده توسط شرکت.

These two sample sentences illustrate the grammatical point that in order to be able to use One and Ones in sentences, they need to refer to countable nouns این دو نمونه مثال به روشنی بیان کننده این نکته گرامری هستند که در عبارات استفاده از One و Ones منوط به اشاره به اسامی قابل شمارش میباشد Please check out the following examples where it would be wrong to use One or Ones since uncountable nouns have been inserted into the sentences لطفا به مثالهای زیر دقت کنید که در آنها به جهت قرارگیری اسامی غیر قابل شمارش, استفاده از One و Ones اشتباه میباشد When working with the photocopy machine, if you run out of paper and need more, just call me and I will bring you some در هنگام کار با دستگاه فتوکپی, چنانچه کاغذ به اتمام رسید کافی است تا به من تلفن بزنید تا برای شما مقداری بیاورم Do you carry bottled water in your supermarket آیا شما در فروشگاه سوپرمارکت خود آب معدنی هم موجود دارید؟ Well, yes and we also have juice بله, و همچنین آب میوه هم موجود میباشد.

When choosing Ones in sentences, we need to exactly define which group of things we are referring to, since otherwise choosing Some is advised در هنگام انتخاب Ones در جملات ما بایستی تا دقیقا مشخص نمائیم که به چه گروهی از چیزها اشاره داریم چون در غیر اینصورت بهتر است تا از چند تا Some استفاده کنیم We need new cardboard boxes for the relocation. Okay, let’s buy bigger ones this time ما به جعبه های مقوائی جدیدی برای اسباب کشی نیاز داریم. بسیار خوب, ایندفعه جعبه های بزرگتری خریداری کنیم Now compare this sentence with the following one حالا این جمله را با عبارت زیرین مقایسه نمائید We need new boxes ما به جعبه های جدیدی نیاز داریم Okay, let’s purchase some بسیار خوب, چندتائی بخریم When having nouns used as adjectives in sentences, we’d better not use One / Ones after them بهتر است تا در مواردی که از اسامی به عنوان صفت در جمله ها استفاده میکنیم, پس از آنها از One / Ones استفاده نکنیم I thought I put the file in the export section drawer but after searching I found it in the import drawer من گمان میکردم که پوشه را در کشوی بخش صادرات قرار داده بودم ولی پس از جستجو آنرا در پوشه واردات پیدا کردم.

If there are possessive determiners being used in our sentences such as My, Your, His, Her, etc. we prefer to choose possessive pronouns like Mine, Yours, His, Hers, etc چنانچه در جملات ما معرفهای اسمی ملکی وجود دارند از قبیل مال من, مال تو, مال او و غیره ترجیح میدهیم تا از ضمائر ملکی استفاده کنیم از قبیل متعلق به من, متعلق به شما, متعلق به او و غیره I would like to buy a yellow sport car like yours من علاقه دارم تا یک خودرو اسپورت زرد رنگ مانند مال شما بخرم As you can see, in such cases we do not use One / Ones in sentences همانگونه که مشاهده میکنید, در چنین مواردی ما از One / Ones استفاده نمیکنیم Usually we use Ones when talking about objects and things rather than people معمولا از Ones در مواقع صحبت کردن درباره اشیاء و چیزها و نه افراد استفاده میکنیم For our survey, we are going to interview some people برای تحقیق خود قصد داریم تا با چند نفر از مردم مصاحبه ای انجام دهیم We could speak with those guys across the street میتوانیم تا با آن افرادی که در آن سمت خیابان هستند صحبت کنیم.

However, as stipulated in many grammar books, in comparative sentences and when we refer to groups of people, we can use Ones easily اما همانگونه که در کتابهای گرامری به آن تصریح شده است, در جملات مقایسه ای میتوانیم از Ones در هنگام اشاره به گروهی از افراد و مردم استفاده کنیم Based on research, younger athletes seem to perform better than older ones براساس تحقیق, ورزشکاران جوان از سالخورده تر ها بهتر عمل و فعالیت میکنند On the other hand, there can be found some collocations which are widely used in both speaking and writing such as the little ones referring to small kids or loved ones which means close family members and next of kin از آنسو, اصطلاحات پرکاربرد روزمره ای وجود دارند که از آنها در گفتار و نوشتار بسیار استفاده میگردد از قبیل کودکان و بچه های خردسال یا عزیزان که به بستگان درجه اول و اعضاء خانواده اشاره دارد You may wonder whether there are cases where we can leave out One / Ones in sentences ممکن است از خود بپرسید که آیا مواردی وجود دارند که در آنها از کاربرد One / Ones منصرف شویم.

The answer is positive and here is a list of the cases in which we can use One / Ones or omit them پاسخ مثبت است و در ذیل به مواردی اشاره میگردد که میتوان در آنها از One / Ones استفاده و یا منصرف شد After which پس از Which کدامیک When considering engaging with the retail market, we need to discover which (one) is more profitable چنانچه قصد ورود به عرصه خرده فروشی را داشته باشیم, نیاز به این داریم تا دریابیم که کدامیک سودآور تر میباشد After superlatives پس از صفات عالی Check out that luxury car. I guess it’s the most expensive (one) I have seen recently به آن خودروی لوکس نگاه کنید. تصور میکنم که گرانقیمت ترین خودروئی است که اخیرا دیده ام After This, That, These, and Those پس از این, آن, اینها, و آنها I managed to get a handle of that photocopy machine within a few minutes but working with this (one) seems too difficult من توانستم تا ظرف چند دقیقه کار کردن با آن دستگاه فتوکپی را یاد بگیرم ولی کارکردن با این دستگاه بسیار دشوار است After Either, Neither, Another, Each, The First / Second / Last, etc بعد از پس از, هیچ یک, دیگری, هر یک, اولی, دومی, آخرین و غیره Both laptops cost exactly the same and I can pick either (one) هر دوی لپتاپها یک قیمت دارند و میتوانم هر یک را انتخاب نمایم When washing the dishes, please make sure you dry each (one) thoroughly هنگام شستن ظروف, لطفا اطمینان حاصل کنید که همه آنها را به خوبی خشک کنید.