توضیحات تکمیلی ضمائر موصولی

آیا شما با بررسی عنوان این مقاله آموزشی به یاد مواردی در کتابهای دبیرستان و هنگام مطالعه برای کنکور سراسری افتاده اید و اینکه تصور میکنید هر آنچه در زمینه کاربرد و نوشتن ضمائر موصولی در عبارات وجود دارند به خوبی از آنها آگاه و واقف هستید در زمینه ارجاع به فاعل در جملات و عبارات و اجتناب از نوشتن اسامی آنها به طور تکراری در پاراگرافها؟ آیا نکات دیگری را در مواردی همچون نوشتن مقالات آکادمیک و در عین حال استفاده از ضمائر موصولی میتوان در این رابطه اضافه کرد؟ به چه موارد گرامری میتوان اشاره داشت در رابطه با ارجاع به افراد بطور کلی هنگامیکه مثلا به مواردی همچون نصیحتها و راهنمائیهای کلی در جملات خود اشاره داریم؟ آیا این دسته از ضمائر نوعی حالت تاکید هم به جملات و نکات اضافه میکنند؟

You definitely have already studied a lot of points concerning the application of the so called reflexive pronouns in speech and writing but today we are just about to have a thorough look at them from an advanced point of view شما قطعا در رابطه با کاربرد ضمائر به اصطلاح موصولی در گفتار و نوشتار نکات زیادی را مطالعه نموده اید ولی امروز قصد داریم تا به این مقوله از منظری پیشرفته نگاهی بیندازیم When being asked to just name a few of them, you may begin counting some reflexive pronouns like myself, yourself, etc but some speakers might choose to use themselves when referring to the person who is the subject of the sentence, in order to avoid saying whether the subject in the context has been a male or female چنانچه از شما پرسیده شود تا چند تا از ضمائر موصولی را نام ببرید ممکن است بلافاصله شروع کنید با خودم, خودت و غیره ولی نکته این است که برخی از افراد در هنگام صحبت از themselves خودشان استفاده کنند در هنگام اشاره به فاعل بدون ذکر کردن اینکه آیا آنها در جملات مذکر هستند و یا مونث Please check out the following examples لطفا به مثالهای زیر توجه کنید.

The author of the study refers to themselves as university staff with years of experience on the subject مولف تحقیق از خود به عنوان اساتید دانشگاه نام برده است که دارای سالها تجربه در زمینه علمی میباشد The applicant in the trekking group will not be left by themselves, rather assisted by other fellow members متقاضی در گروه کوهنوردی به تنهائی رها نشده و بلکه توسط دیگر اعضاء مورد حمایت قرار خواهد گرفت As you can guess, this form of writing is perfectly suitable when it comes to initiating a well-documented piece of writing or speaking formally and beautifully همانگونه که حدس میزنید, چنین شیوه نگارش برای انشاء مقالات و کارهای نوشتاری سطح بالا بسیار مناسب است و همچنین در موارد سخن گفتن زیبا و شایسته Two other reflexive pronouns are there to use when referring to people in general and they are oneself and yourself از دو ضمیر موصولی دیگر خودم و خودت میتوان در مواقعی استفاده کرد که قصد اشاره به افراد به طور کلی را داریم.

It is worth mentioning that in such contexts, oneself tends to be more formal than yourself as illustrated in the following examples شایان ذکر است که خودش oneself معمولا قدری از خودت yourself در متون رسمی تر میباشد همانگونه که در مثالهای ذیل به این مطلب اشاره و توضیح داده شده است I am of the opinion that one in life needs to be brave enough and act as oneself when facing various challenges من بر این عقیده میباشم که یک فرد در زندگی در مواجهه با مشکلات و چالشها بایستی دارای شهامت باشد و به عنوان فردی شجاع رفتار نماید Now compare this sentence with the following example حالا این مثال را با جمله زیر مقایسه نمائید When facing challenges in your life, you just need to act bravely and be yourself to succeed and resolve issues هنگام مواجه شدن با دشواریها و مخمصه ها در زندگی, شما نیاز دارید تا خودتان باشید و با شجاعت به رفع دشواریها و مشکلات همت نمائید تا به توفیق دست پیدا نمائید.

It is interesting to point out that through using reflexive pronouns in various ways, the preliminary impression would be kind of emphatic in sentences نکته جالب قابل ذکر این است که از طریق استفاده از ضمائر موصولی به طرق متنوع میتوان برداشت مقدماتی حاوی نوعی تاکید را در جملات داشت In fact, via choosing reflexive pronouns, we can emphasize this point that the subject in the statement has carried out a peculiar action درواقع, از طریق استفاده از ضمائر موصولی میتوانیم بر روی این نکته تاکید کنیم که فاعل در عبارات کاری ویژه را به انجام رسانده است By making a comparison between the two sentences below, you can clearly figure this point out از طریق مقایسه بین دو جمله زیر شما میتوانید به روشنی این مطلب را متوجه شوید When Jim was jogging past the stores, he fell down and got injured هنگامیکه جیم در بیرون از منزل در هنگام دوندگی و عبور از مغازه ها بود به زمین خورده و آسیب دید When he was running in the park, he stumbled and fell down and got himself injured / injured himself هنگامیکه او در پارک در حال دویدن بود, تعادل خود را از دست داده و به زمین خورد و به خودش آسیب زد So there is en emphasis over here that Jim did something that caused his injury بنابراین در اینجا تاکیدی وجود دارد که جیم کاری را انجام داده که منجر به آسیب دیدنش شد.

Although choosing reflexive pronouns might many times seem like an alternative option and suggestion, there are occasions where using them is like a necessity as if the object of a transitive verb refers to the same individual or thing as the subject, then the object must appear in reflexive pronoun format گرچه استفاده از ضمائر موصولی ممکن است در بسیاری از موارد حالت توصیه و یا انتخابی باشد ولی در برخی دیگر از موردها بایستی تا از آنها استفاده کرد مثلا در مواقعی که مفعول یک فعل متعدی به همان فرد و یا چیز به عنوان فاعل اشاره دارد, پس بایستی تا آن مفعول به حالت ضمیر موصولی در جمله ظاهر گردد He walked down the grocery store isles to familiarize himself with the items placements and prices او در مسیر راهروهای فروشگاه مواد غذائی حرکت کرده و قدم زد تا با مکان و قیمت کالاها آشنا شود The grocery store clerk walked down the isles with the other patrons to familiarize them with the placement and price ranges of the items فروشنده به همراه دیگر مشتریان در راهروهای فروشگاه مواد غذائی قدم میزد تا آنها را با قیمت و محل کالاها آشنا سازد.

With some verbs, we are offered with a choice between choosing a reflexive pronoun or leave it without any noticeable differences in overall meaning implied در هنگام استفاده از برخی افعال, ما این انتخاب را داریم که یا از فعل موصولی استفاده کنیم و یا از آن منصرف شویم, بدون اینکه در معنای کلی ارائه شده جمله تغییر چندانی حاصل شود The higher education department is going to ensure the applicants will prepare (themselves) for the national exam وزارت آموزش عالی قصد دارد تا این اطمینان را حاصل نماید که متقاضیان خود را برای آزمون سراسری آماده خواهند کرد So one of the ways to emphasize the person or thing referred to in a sentence is via using reflexive pronouns بنابراین یکی از راههای تاکید بر روی فرد و یا چیزی که در جمله به آن اشاره شده است استفاده از ضمائر موصولی است When there is a subject in a sentence, along with an object (after a preposition) which both refer to the same person or thing, we generally use a reflexive pronoun هنگامیکه در جمله یک فاعل و مفعول (پس از حرف اضافه) قرار داشته که هر دو به یک فرد و یا چیز اشاره دارند, معمولا از ضمیر موصولی استفاده میکنیم After acing the job interview, he was pleased with himself پس از موفقیت در مصاحبه شغلی, او بسیار احساس رضایت از خود داشت.