بخش دوم معانی قیدی و وجه وصفی

در بحث جلسه قبل با ذکر مثال وارد مقوله کاربرد وجه وصفی که حاوی نکات و مفاهیم قیدی در جملات و نیم جملات میباشند شدیم و به جهت گستردگی این بخش در مقاله امروز نیز به این موضوع پرداخته و آنرا از زوایای دیگری کنکاش خواهیم کرد. در مثالهای امروز با کاربرد قیدها و کلماتی از این قبیل در جمله واره های وصفی به کاربردهای قیدی خواهیم پرداخت و اینکه همانند دیگر نکات گرامری که به مساله نگارش رسمی و غیر رسمی میپردازند در این حوزه نیز با ذکر مثال به روشن ساختن مطلب همت خواهیم گمارد. در این زمینه به شباهتهائی نیز برخورد خواهیم داشت که مهم است با انتخاب صحیح به بیان صحیح مفاهیم پرداخت و کاربردهای حال کامل و صفات و حروف ربط نیز در میزان رسمی بودن جملات جالب خواهند بود.

In continuation of the points we started last session, today we are also going to discuss using participle clauses which contain adverbial meaning در ادامه نکاتی که در جلسه قبل مطرح ساختیم, امروز قصد داریم تا به بررسی این موضوع بپردازیم که چگونه با استفاده از وجه وصفی به انتقال مفاهیم قیدی اقدام نمائیم As a matter of fact, we can make use of prepositions such as while, after, and before with a present participle (-ing) clause which convey an adverbial impression درواقع میتوانیم تا از حروف اضافه استفاده کنیم همچون درحالیکه, قبل, و بعد به همراه یک وجه وصفی که منتقل کننده این برداشت میباشند که در جمله معنای قیدی منتقل شده است While figuring out the problem, the company is not able to come up with a solution to tackle the issue گرچه شرکت از موضوع آگاه است ولی ناتوان است تا برای برطرف نمودن آن مساله راهکاری ارائه دهد.

After spending so much time on the math problem, I can’t solve it پس از صرف وقت طولانی بر روی مساله ریاضی, من نمیتوانم تا آنرا حل کنم Before being broken last month, the copy machine used to be very efficient قبل از اینکه دستگاه فتوکپی ماه قبل خراب بشود, خیلی کارا و موثر بود As you can see, when using this pattern in writing, putting a comma in the middle of the statement seems like necessary and in speech we indicate this matter using a small break or pause between the two parts همانطور که مشاهده میکنید, جهت استفاده از این الگو در نوشتار, پس از جمله اول و در وسط عبارات از ویرگول استفاده میکنیم و در گفتار با استفاده از یک مکث کوتاه این موضوع را منتقل میکنیم You may wonder whether there is another way of expressing the adverbial meaning using a less formal method ممکن است از خود بپرسید که آیا روش غیر رسمی دیگری جهت بیان مفاهیم قیدی وجود دارد.

When it comes to using less formal alternatives, we might opt for a verb which can change based on tense and subject هنگامیکه نوبت به استفاده از عبارات جایگزین کمتر رسمی میرسد, میتوانیم از حالت متغیر فعل استفاده کنیم بر اساس زمان و فاعل Please check out the following sentences and compare them together. You might guess that the second one carries a less formal impression لطفا به دو نمونه جمله زیر دقت کنید و بین آنها مقایسه ای انجام دهید. همانگونه که حدس میزنید, عبارت دوم حاوی مفهوم غیر رسمی تری میباشد Since moving to the new neighborhood, we have not had time to get familiar with the interesting places in it از زمانیکه به محله جدید اسباب کشی کردیم, هنوز با مکانهای جذاب آن آشنا نشده ایم ,Since we moved to the new neighborhood … در جمله دوم از فاعل استفاده شده است و مانند عبارت نخست یک ویرگول هم در وسط آن قرار داده شده ولی محتوی غیر رسمی است.

There are other prepositions which may combine with participle clauses and they are by, in, on followed by the verb in -ing format حروف اضافه دیگری که میتوانند با وجه وصفی ترکیب شوند عبارتند از in, by, on و پس از آنها قعل بصورت -ing ظاهر میشود By saving up cash, I managed to buy a great car از طریق پس انداز کردن, من توانستم تا یک خودرو عالی بخرم Please note that the preposition by and the -ing clause here indicate the method or means used to accomplish a task لطفا توجه کنید که در اینجا, حرف اضافه by به همراه جمله واره -ing نشاندهنده روش و طریقه انجام یک کار میباشند The stranded tourists in the jungle survived by eating cherries and drinking river water جهانگردانی که در جنگل سرگردان شده بودند توانستند از طریق خوردن گیلاس و آشامیدن آب رودخانه زنده بمانند On returning from vacation, I emailed the manager of the company and thanked him به محض بازگشتن از سفر, من به مدیر عامل شرکت پست الکترونیک فرستاده و از وی تشکر کردم Here the -ing clause along with the preposition on indicate the timing or when in the statement در اینجا, جمله واره -ing به همراه حرف اضافه on دلالت کننده زمان و چه هنگام در عبارت میباشد.

In completing the project, we knew there would also be difficulties در اتمام پروژه, ما میدانستیم که دشواریهائی نیز وجود خواند داشت In choosing the company to enter the stock market, the majority of shareholders agreed with the decision در انتخاب شرکت جهت ورود به بورس, اکثریت سهامداران با این تصمیم موافق بودند So in these two examples, the -ing clauses introduce and indicate the reason and cause of a decision making بنابراین در این دو مثال, استفاده از نیم جمله همراه با -ing توضیح دهنده و دلالت کننده دلیل و علت یک تصمیم گیری است If you are wondering whether there is a minute difference between the patterns by + -ing or in + -ing the point is that they basically carry a similar meaning, though the former is preferred in informal contexts ممکن است شما این پرسش را مطرح کنید که آیا تفاوت کوچکی وجود دارد بین ساختارهای by + -ing و in + -ing که در جواب بایستی گفت که نوع اولی در متون غیر رسمی بیشتر کاربرد دارد.

By / In writing my thesis about the culture of people living in different cities, I managed to have a broader picture of how cultures in various areas can affect ordinary living style of people nationwide با نوشتن پایان نامه خود درباره فرهنگ مردمی که در شهرهای مختلف زندگی میکنند, من به این درک و بینش وسیعتر رسیدم که چگونه فرهنگهای متنوع در نواحی مختلف بر روی سبک زندگی روزمره افراد در سراسر کشور تاثیر میگذارند So here, the writing has a consequence and that is figuring out something when In is used پس در اینجا, هدف و منظور و پیامد نگارش متوجه شدن نکته ای میباشد در هنگام انتخاب In اما چنانچه از By استفاده کنیم معنا و مفهوم روشی است که مورد انتخاب بوده است در زمینه درک بهتر تنوعهای فرهنگی By writing, on the other hand indicates the method which has been chosen to further notice cultural varieties اما در برخی مواقع فقط یکی از این حروف اضافه را میتوان انتخاب نمود, مانند مثال زیر But as illustrated in the following example, sometimes only one of these prepositions make sense to choose از طریق تلفن زدن به بیمارستان, من از حال و احوال دوستم باخبر شدم By calling the hospital, I checked on my friend’d health