عبارات وجه وصفی و مفهوم قیدی

برای بیان منظور و مفاهیم در عبارات و نیم جمله ها الزاما نیاز به استفاده از قیدها نمیباشد و خطیبان و نویسندگان باتجربه قادر هستند تا با به کارگیری عبارات وجه وصفی به ابراز معنای مورد نظر خود اقدام نموده و با حداقل کلمات و عبارات این کار را انجام دهند. توجه به کاربردهای فاعل در چنین مواردی نیز از اهمیت برخوردار میباشد چون از نظر گرامری در برخی مواقع نیاز به یکسان بودن فاعل در وجه وصفی و فعلی که در جمله می آید میباشد. در برخی از نگارشهای آکادمیک و رسمی که با هم به مرور آنها خواهیم پرداخت میتوان از ضمائر نیز به جای فاعل در عبارات استفاده نمود. استفاده از حال کامل در جمله واره ها دارای ظرایفی میباشد در ارتباط با کاربرد اسم مصدر و وجه وصفی که با استفاده از مثالهائی به روشن ساختن آنها خواهیم پرداخت.

Did you know that we can use present participle (-ing) and past participle (-ed) clauses with an adverbial meaning in our paragraphs and sentences آیا تاکنون میدانستید که میتوانیم از جمله واره هائی که به ing ختم میشوند و حال کامل میباشند و یا به ed ختم شده و گذشته کامل هستند و درواقع هر دوی اینها وجه وصفی بوده ولی با معنا و مفهوم قیدی میباشند در عبارات و پاراگرافها استفاده کنیم؟ Similar to the function of adverbs, such clauses convey a meaning and impression of timing, causes and results which have already been described in the context مشابه قیدها, معنا و مفهوم و برداشت چنین نیم جمله هائی در عبارات در ارتباط با زمان و دلایل و نتایج رویدادهائی هستند که در متون به آنها اشاره و توصیف شده است Opening the car door, I found the keys on the ground پس از بازکردن درب خودرو, من کلیدها را بر روی زمین پیدا کردم It means only after I opened the car door, did I notice the keys on the ground این به آن معنا است که من بعد از بازکردن درب ماشین متوجه کلیدها بر روی زمین شدم.

Faced with a financial dilemma at the company, the members of the board have requested an urgent meeting اعضاء هیات مدیره شرکت پس از مواجه شدن با یک دوراهی مالی درخواست یک جلسه اضطراری را دادند Having written the acclaimed new novel, the author has inked numerous new contracts with major publications پس از نگارش رمان مشهور جدید, نویسنده با چندین ناشر معتبر قراردادهای جدیدی امضاء کرده است Being imported, the new ranges of cellphones cost a a fortune to buy گوشیهای جدید که وارد شده اند خیلی گرانقیمت هستند برای خرید By paying attention to the articles you read, you will definitely be able to spot such applications and cases of participles in clauses with an adverbial meaning از طریق توجه به مقالاتی که مطالعه میکنید, قادر خواهید بود تا قطعا شما هم کاربردها و نمونه های چنین نیم جمله های وجه وصفی با مفاهیم قیدی را پیدا کنید.

There is a minute point to raise here and that is pertaining to the implied subject of a participle clause, that is, the subject which is known in the context but is not directly stated and which usually acts as the subject of the main clause نکته ظریفی در اینجا وجود دارد برای ذکر کردن و آن در ارتباط با فاعل دلالت شده در وجه وصفی است که علیرغم آشنا و معین بودن در جمله اما بطور مستقیم به آن اشاره نشده است و همانند فاعل در نیم جمله اصلی کاربرد دارد To figure it out, please examine the example below به منظور دریافتن این نکته, لطفا به مثال زیر دقت کنید Working on the case painstakingly for two hours, we noticed it was the lunch break time درحالیکه بر روی پروژه به مدت دو ساعت بدون وقفه و با دقت مشغول کار بودیم, متوجه شدیم که هنگام استراحت برای ناهار است It means we were working on the project and … این به آن معنا است که ما بر روی پروژه مشغول کار بودیم و …

On the other hand, there are cases where the implied subject is not referred to in the main clause which might make the overall reading comprehension a bit difficult از آنطرف, مواردی وجود دارند که در نیم جمله اصلی سخنی از فاعل دلالت شده و مورد نظر به میان نمی آید و در چنین مواقعی ممکن است درک مطلب خواندن کمی دشوار بنظر برسد Being always interested to ride the sports car, it was definitely a chance not to be missed درحالیکه همواره علاقمند به سوار شدن در خودرو اسپورت بودم / بود, مسلما آن فرصتی بود که نمیخواستم / نمیخواست از دست برود As you can see, it is like impossible to say exactly who the implied subject has been in the context همانگونه که مشاهده میکنید, تقریبا غیر ممکن است که فاعل مورد اشاره را در متن شناسائی کرد But there is a technique to use when writing professionally and carefully to avoid different subjects for the participle and main clause اما روشی برای اجتناب از کاربرد فاعلهای متفاوت در وجه وصفی و نیم جمله اصلی وجود دارد در نوشته های حرفه ای و با دقت.

In these cases and in order to avoid ambiguity, we can add the implied subject in the first position in the clause, followed by the second one in the following part as illustrated in the example below در چنین مواردی و جهت اجتناب از گیج شدن و اشتباه میتوانیم تا فاعل دلالت و اشاره شده را در قسمت اول جمله واره و دومی را هم در بخش واپسین در عبارت قرار دهیم و به آن ارجاع داشته باشیم, همانگونه که در مثال زیر این موضوع روشن شده است Feeling soaked with rain and cold in the street, the bus finally arrived at the station درحالیکه من از شدت باران خیس شده و احساس سرما میکردم, اتوبوس سرانجام وارد ایستگاه شد In this sentence, I as the first subject is indicated, followed by It as the bus در این عبارت, من به عنوان فاعل اول به آن اشاره شده است و در بخش بعد به آن که اشاره به اتوبوس دارد دلالت میگردد.

Now let’s bring up a case for fans of writing in a formal manner در این بخش به نکته ای اشاره میکنیم که برای علاقمندان به نوشتن به نحو رسمی سودمند است When writing academically and formally, generally the participle clause comes with its own independent subject which is either often a pronoun or includes one در هنگام نوشتن متون جهت امور علمی و رسمی عموما از وجه وصفی استفاده میشود که دارای فاعل مستقل خود میباشد به شکل ضمیر و یا حاوی یک ضمیر Some of the medals being kept at the museum are considered national treasure and legacy, some of them dating back to hundreds of years ago برخی از مدالهائی که در موزه نگاهداری میشوند به عنوان میراث و گنجینه ملی هستند, و بعضی از آنها قدمت چند صد ساله دارند His back hurting badly after the heavy workout, he called the doctor درحالیکه کمر او به دلیل ورزش شدید درد گرفته بود, او با پزشک تماس گرفت As you can observe, in the second example we have used a present participle (-ing) form of clause which indicates that the passage contains information happening at the same time as an event in the main one چنانچه شما هم دقت کنید به مثال شماره دو درمیابید که حاوی وجه وصفی حال کامل به صورت ing میباشد که دلالت کننده این مطلب است که این جمله واره حاوی اطلاعاتی است که هم زمان با رخدادهای نیم جمله اصلی روی داده است.