عبارات حرف اضافه و جزئیات عبارات اسمی

در مبحث جلسه قبل به اتفاق یکدیگر نگاهی انداختیم به مقوله ارائه اطلاعات اضافه و تکمیلی به عبارات اسمی با استفاده از عبارات اسمی جدید و با ذکر جزئیات و مثالهائی به نگارش رسمی و غیر رسمی هم پرداختیم. در ادامه این بحث در مقاله امروز به کنکاش و بررسی این موضوع میپردازیم که چگونه میتوان با به کاربردن عبارات حرف اضافه که همه ما با آنها آشنا هستیم به عبارات اسمی که در عبارات و جمله ها قرار دارند اطلاعات تکمیلی را بیفزائیم. با استفاده از این تکنیک سطح نگارش شما به بالای متوسط و پیشرفته نزدیک خواهد شد و در ارائه جملات و پاراگرافها هم بهتر و قویتر عمل خواهید کرد. برخی مواقع پیدا کردن عبارات ربطی مناسب در جمله ها قدری دشوار است و عبارات حرف اضافه هم مزید بر علت و ایفا کننده نقش هستند.

It is pretty common to add information about a thing or person using a prepositional phrase and the meaning in such cases is close to a relative clause خیلی مرسوم است تا با استفاده از عبارات حرف اضافه درباره یک فرد و یا چیز اطلاعات اضافه ارائه دهیم و در چنین مواردی معنا و مفهوم نزدیک به یک عبارت ربطی و موصولی است They are living in the apartment building by the bridge آنها در مجتمع مسکونی کنار پل زندگی میکنند As you can guess, the meaning matches the sentence they are living in the apartment building which is by the bridge همانگونه که میتوانید حدس بزنید, در اینجا معنا و مفهوم همان است که از جمله کاملتر آنها ساکن مجتمع آپارتمانی هستند که در جنب پل واقع شده است استنباط میگردد The keys are in the box under the table کلیدها در جعبه زیر میز قرار دارند The box that is under the table جعبه ای که در زیر میز واقع شده است She works at the office with the glass door – She works at the company which has the glass door او در اداره ای کار میکند که دارای درب شیشه ای میباشد.

But occasionally, these prepositional phrases do not have a matching relative clause اما برخی اوقات ممکن است که این عبارات حرف اضافه دارای عبارت موصولی مرتبط و همگون نباشند We need to keep a record of the spending and revenue at the company ما در شرکت نیاز داریم تا سابقه مدارک درآمد و خرجها را نگاهداری کنیم According to the weather forecast, there is likely to be an increase in air pollution next week طبق اخبار هواشناسی, هفته آینده شاهد افزایش آلودگی هوا خواهیم بود There are some grammar tips we need to keep in mind such as choosing a relative clause rather than a prepositional phrase in non-defining relative clauses with be + preposition or with have as the main verb نکات گرامری وجود دارند که نیاز داریم تا در ذهن آنها را به خاطر بسپاریم مثلا بهتر است تا از یک عبارت موصولی به جای عبارت حرف اضافه استفاده کنیم در مواردی که عبارات ربطی غیر توصیفی وجود دارند به همراه فعل بودن به علاوه حرف اضافه و یا هنگامیکه فعل داشتن به عنوان فعل اصلی در جمله وجود داشته باشد.

Please check out the following examples which clarify this point به منظور روشن ساختن این نکته, لطفا به مثالهای زیر توجه کنید David, who was the CEO of the company last year, has applied for a better job at another corporation دیوید, که مدیر عامل شرکت در سال گذشته بود, درخواست تصدی شغل بهتری در یک شرکت عظیم تجاری را داده است Michael, who has been working at this hospital for thirty years, is going to retire next spring مایکل, که به مدت سی سال در این بیمارستان مشغول کار بوده است, در بهار سال آینده بازنشسته خواهد شد As you can figure out, it’s better to add the Wh words to such clauses همانگونه که میتوانید دریابید, بهتر است تا به این عبارات ربطی کلمات Wh را بیفزائیم Such examples are pretty common in writing as well as everyday speech, however there are cases which pertain to more advanced contexts such as academic writing and when it comes to adding information to noun phrases چنین مثالهائی در گفتگوهای روزمره و همچنین نگارش مورد استفاده قرار میگیرند ولی در موارد نگارش پیشرفته تر آکادمیک نکاتی وجود دارند در رابطه با افزودن اطلاعات اضافه به عبارات اسمی.

In such advanced written forms, a series of prepositional phrases as well as relative clauses are often used to add information about noun phrases در چنین موارد انشاء پیشرفته ای, با استفاده از عبارات حرف اضافه و همچنین جمله واره های موصولی میتوان به عبارات اسمی اطلاعات تکمیلی افزود Interestingly, in such cases, the employed prepositional phrases might associate with an adverbial function نکته جالب این است که در چنین مواردی ممکن است که عبارات حرف اضافه حاوی معانی و مفاهیم و کاربرد قیدی در جملات باشند Hospitals are contacting the patients with high blood pressure who have sent in their drug dosage logs in the last four months بیمارستانها مشغول تماس گرفتن با بیمارانی هستند که دارای فشار خون بالا بوده و در مدت چهار ماه گذشته اطلاعات داروئی مصرفی خود را جهت ارزیابی ارسال کرده اند As you can see here, the prepositional phrase functions as a time adverb in the statement همانطور که ملاحظه میکنید, عبارت حرف اضافه نقش قید زمان را در جمله ایفا میکند.

Scientists and engineers in Iran who have developed new irrigation systems are hopeful that soon they will be broadly used by farmers nationwide دانشمندان و مهندسین در ایران که سیستمهای جدید آبیاری را توسعه داده اند امیدوار هستند که آنها به زودی توسط کشاورزان در سطح کشور مورد استفاده قرار خواهند گرفت When checking out authentic and advanced kinds of writing in the press and books, you will spot series of clauses or phrases containing participle clauses as well as noun phrases which add further information to the preceding noun phrases هنگام بررسی و تحلیل متون پیشرفته و قوی در مطبوعات و یا کتابها, به مواردی برخورد خواهید داشت شامل یکسری از نیم جمله ها و یا عباراتی که حاوی جمله واره ها و عبارات اسمی حال کامل که ارائه دهنده اطلاعات تکمیلی به عبارات اسمی هستند که قبلا نوشته شده اند Those types of artifacts are the only handcrafts found in Shiraz with images dating back to centuries ago آن دسته از صنایع دستی تنها آثار هنری ساخته بشر هستند که در شیراز یافته شده و حاوی تصاویری از قرنها قبل میباشند.

But please note that you need to be mindful that adding a series of prepositional phrases to the sentences and paragraphs might inadvertently lead to ambiguity which might otherwise damage the credibility of the context اما لطفا به این نکته توجه کنید که استفاده از چندین عبارت حرف اضافه به جملات و پاراگرافها میتواند ناخواسته منجر به سردرگمی و ابهام و نزول اعتبار آثار نوشتاری و متون گردد But do you believe prepositional phrases are always long to use اما آیا تصور میکنید که عبارات حرف اضافه همواره طولانی و بلند هستند Quite on the contrary, they can be kind of short as in the following example کاملا برعکس آنها میتوانند همانگونه که در نمونه زیر اشاره شده بسیار کوتاه باشند Fortunately you arrived on time خوشبختانه شما به موقع رسیدید on time here acts as the prepositional phrase which gives information about the verb arriving in the sentence عبارت به موقع که حاوی حرف اضافه است توضیح دهنده درباره فعل رسیدن در جمله میباشد So it can also be called an adverbial phrase حتی میتوان آنرا به عنوان عبارت قیدی شناخت.