افزودن اطلاعات تکمیلی به عبارات اسمی

از عبارات اسمی استفاده های زیادی در محاورات روزانه و همچنین در هنگام نگارش داستانها و رمانها و گزارشهای خبری میشود و نکته جالب این است که میتوان با استفاده از عبارات اسمی جدید و اضافه به دیگر عبارات اطلاعات تکمیلی ارائه و افزون نمود و نمونه مثالهای مورد استفاده در این مقاله به روشن ساختن این نکته جالب گرامری می پردازند. شاید در نگاه اول همه ما از کنار این نکات به راحتی عبور کنیم ولی با دقت بر روی موارد ساختار جملات بهتر میتوانیم صحبت کرده و بنویسیم. همچنین توضیح خواهیم داد تا بجای استفاده از وقف در هنگام سخن گفتن چگونه میتوان از ویرگول و کاما در نوشتن بهره برد تا به خواننده هنگام ایست و وقف کردن را نشان دهیم, این موضوع در نحوه روایت مطالب نیز میتواند تاثیر گذار باشد.

We may sometimes need to add complementary information about a person or thing referred to in a noun phrase through providing further details in the following noun phrase about the same individual or thing ممکن است ما نیاز داشته باشیم تا هر از چند گاهی درباره یک فرد و یا چیز در یک عبارت اسمی اطلاعات تکمیلی ارائه کنیم و در چنین مواردی از این نکته استفاده میکنیم که در یک عبارت اسمی که بعد از آن می آید درباره همان فرد و یا چیز باز هم صحبت میکنیم A successful start-up company, which has been founded by a group of college graduates, is working on the new software یک شرکت تازه تاسیس جدید استارت آپ, که توسط گروهی از دانشجویان فارغ التحصیل تاسیس شده است, مشغول کار بر روی نرم افزار میباشد Dr. Alex, director of the hospital skin ward, has recently received a medal of honor from the health minister دکتر الکس, که رئیس بخش پوست بیمارستان میباشد, اخیرا از وزیر بهداشت نشان افتخار دریافت کرده است.

As you can see in the examples given above, when using this technique in writing, we generally put a comma between the items whereas in speech, they are separated via a pause or other intonation break that all of us are already familiar with همانگونه که همه ما با این موضوع آشنا هستیم, همانگونه که از نمونه های بالا متوجه میشوید, در هنگام نوشتن با استفاده از کاما آیتمها را از یکدیگر تمیز داده و آنها را جدا میکنیم در حالیکه در هنگام صحبت کردن این کار را با استفاده از وقف کردن و یا تغییر لحن سخن گفتن انجام میدهیم There is a delicate point here worth mentioning which is when the second item acts as a defining relative clause, like when it is a name, there is no need to put any punctuation in writing or shifting in intonation break in speaking اما نکته ظریفی که در اینجا وجود دارد این است که چنانچه آیتم دوم بصورت جمله واره ربطی توصیفی ظاهر شود و حالت اسم داشته باشد دیگر نیازی به استفاده از قواعد نگارش و یا تغییر حالت صحبت کردن وجود ندارد My colleague Masoud has decided to relocate to another neighborhood همکار من مسعود تصمیم به انتقال و اسباب کشی به یک منطقه دیگر را دارد.

Conjunctions such as And or Or can also be used when it comes to adding further information to a noun phrase میتوان از حروف ربط همچون و – یا استفاده کرد جهت افزودن اطلاعات به یک عبارت اسمی Dr. Jabbari, his medical adviser and friend, believes that he needs to lose some weight دکتر جباری, که مشاور پزشکی و دوست او میباشد, معتقد است که وی بایستی تا مقداری وزن خود را کم کند My colleague and neighbor drives the same car as I do همکار و همسایه من دارای خودروئی مشابه من میباشد Agriculture or the study and producing of crops and produce is practiced all over the world کشاورزی یا همان مطالعه و تولید محصولات کشاورزی در همه جهان مورد بهره برداری قرار میگیرد When checking out written contexts, you may come across the adverb Namely and the phrase That Is which are also used to add further tips concerning a noun phrase با بررسی متون نوشتاری ممکن است با قید Namely و عبارت That Is مواجه شوید که جهت ارائه نکات اضافه به عبارت اسمی مورد استفاده قرار میگیرند.

The bad and harmful type of fat, namely cholesterol, is a form of saturated fat in the veins which needs to be treated with physical activity and proper diet گونه بد و مضر چربی, که از آن به عنوان کلسترول نام برده میشود, نوعی چربی محلول در رگها میباشد که میبایستی آن را از طریق تحرک بدنی و رژیم غذائی صحیح درمان نمود The main cause of air pollution in urban areas, that is the large number of cars with defective engines, is the focus of the annual meeting here at the environment summit دلیل عمده آلودگی هوا در نواحی شهری, که همانا تعداد زیاد خودروهای با موتورهای ناقص میباشد, موضوع مورد بحث در این اجلاس سالیانه در مجمع محیط زیست میباشد Through paying attention to such delicate grammar points when writing and keeping appropriate punctuation tips in mind, you tend to gain hands-on experience and become a better writer با توجه به قوانین صحیح انشاء و حفظ این نکات گرامری در ذهن خود, به مرور شما تجربه عملی کسب کرده و به نویسنده بهتری تبدیل خواهید شد.

There is still another method of adding information to a noun phrase using a participle clause beginning with an ing, ed, or a combination of being + ed verb form با این اوصاف راه دیگری نیز وجود دارد تا اطلاعات اضافه تری را به یک عبارت اسمی افزود از طریق به کار بردن جمله واره حال کامل با استفاده از ing و یا ed و همچنین ترکیب being و حالت ed فعل Any citizens riding the subway or the bus should wear a protective mask these days هر یک از شهروندان که این روزها از مترو و یا اتوبوس استفاده میکند باید تا ماسک محافظتی داشته باشد The car used in the heist has been found by the police department خودروئی که از آن در سرقت استفاده شده بود توسط اداره پلیس پیدا شده است The players being chosen for the national team are all great players همه بازیکنانی که برای تیم ملی انتخاب شده اند بازیکنان خیلی خوبی هستند The book published by the author has won numerous awards کتابی که توسط نویسنده منتشر شده موفق به دریافت چندین جایزه شده است.

Please note that the ing participle clauses associate with defining relative clauses using an active type of verb, however, the ed and being + ed clauses generally correspond to the passive verb لطفا دقت کنید که انواع نیم جمله های حال کامل بصورت ing مربوط به عبارات توصیفی با استفاده از انواع معلوم فعل هستند درحالیکه گونه های جمله واره های being + ed و همچنین ed مربوط میشوند به افعال مجهول Interestingly, we can opt for a to-infinitive clause as in the following examples نکته جالب این است که میتوانیم از نیم جمله همراه با مصدر to استفاده کنیم, همانگونه که در نمونه های زیر به این اشاره شده است Have you purchased a new cellphone to surf the net آیا شما یک تلفن همراه جدید برای گشت و گذار در فضای وب خریداری کرده اید؟ My recent decision to relocate to the center of the town was made based on my workplace location تصمیم اخیر من مبنی بر اسباب کشی و حمل و نقل به مرکز شهر بر اساس موقعیت محل کارم اتخاذ گردید.