جمله واره های ربطی و حروف اضافه

با مرور اخبار و جراید و مطبوعات در میابیم که استفاده از ترکیب حروف اضافه و جمله واره های ربطی و موصولی از کاربرد زیادی در بین اهالی چیره دست نویسنده برخوردار میباشد و این مساله را میتوان از منظر نگارش متون رسمی و خبری هم ارزیابی نمود چون شاید در گفتگوهای بین افراد خیلی به این موارد توجه چندانی نشود چنانچه محتوای کلام دوستانه و غیر رسمی باشد. البته مثالهائی که در این مقاله به آنها اشاره میشود را لازم نیست تا شما حفظ کنید چون با تمرین و تکرار بهتر میتوان آنها را به خاطر سپرد. همچنین فرا خواهیم گرفت که میتوان در ترکیبات از صفات عالی نیز استفاده کرده تا جملات پیشرفته تری را به رشته تحریر در آورد به ویژه جهت اهداف نگارش آکادمیک و دانشگاهی پایان نامه ها و رزومه تحصیلی و شغلی.

Application of prepositions in relative clauses is a choice when it comes to writing formally کاربرد حروف اضافه در جمله واره های ربطی یکی از گزینه ها در هنگام رسمی نوشتن است In such contexts, the style Noun + Of Which is widely practiced by the experienced writers در چنین محتواهائی الگوی اسم به همراه Of Which توسط نویسندگان مجرب به نحو وسیعی استفاده میشود Please check out the following examples لطفا به مثالهای زیر دقت کنید The issue of air pollution seems to be a global challenge, the impacts of which are taking a toll on the health of people all over the globe معضل آلودگی هوا بنظر میرسد که در مقیاس جهانی میباشد و تاثیرات مخرب آن بر سلامتی همه افرادی که در دنیا زندگی میکنند مشهود است The inauguration of the museum, the date of which is on April 10th is widely covered by the press in the city تاریخ افتتاحیه موزه که در روز دهم آوریل میباشد توسط مطبوعات در سطح وسیعی در شهر پوشش داده شده است.

Similarly we can make use of two writing styles, Of Which and Of Whose in writing به همین منوال میتوانیم از دو مدل نگارش با استفاده از Of Which و Of Whose در نگارش بهره ببریم There are usually two types of operating software in the world these days, both of which are quite popular among the end users معمولا دو سیستم عامل گوشیهای تلفن همراه در جهان وجود دارد و هر دوی آنها در بین کاربران و مصرف کنندگان از محبوبیت برخوردار هستند Last night I was invited to a meeting, most of whose members were successful entrepreneurs شب قبل من به یک جلسه دعوت شدم که در آن اکثریت اعضاء از کارفرمایان موفق بودند As mentioned earlier, writing formally differs a bit from speaking casually and in an informal manner همانگونه که قبلا عرض شد, نگارش به طرز رسمی با صحبت کردن غیر رسمی مقداری تفاوت دارد Please check out the application and differences of That / Which with Of Which in the following relative clauses لطفا با دقت بر روی نیم جملات ربطی زیر به تفاوتهای کاربردی بین That / Which و Of Which با تامل بنگرید.

The company that / which he is a board member is closing شرکتی که او عضو هیات مدیره آن میباشد در حال تعطیلی است If we would like to re-write this statement more formally, we would choose The company of which … چنانچه بخواهیم تا این عبارت را به نحوی رسمی تر بازنویسی کنیم آنرا با استفاده از Of Which مینویسیم The film that / which he’s the director has won numerous international rewards فیلمی که او کارگردانی آنرا بر عهده دارد موفق به کسب چندین جایزه بین المللی شده است Again, of which can be inserted into the clause here to make the context more formally appropriate مجددا میتوان با استفاده از Of which و قرار دادن آن در جمله محتوای متن را کمی برای حالت رسمی مناسب تر کرد As you can see, there a myriad cases in which the formal writing and casual speaking choices of the words and phrases differ considerably همانگونه که ملاحظه میکنید در موارد متعددی میتوان به تفاوتهای بین کلمات و عبارات در گونه های نوشتاری رسمی و عامیانه گفتاری اشاره کرد.

There are two pronouns Which and Whom that might appear in relative clauses and when it is felt that a preposition is also needed in such cases, we usually put it before the relative pronoun in formal styles دو ضمیر وجود دارند که عبارتند از Which و Whom که چنانچه در جمله واره های موصولی قرار گرفته و احساس شود که نیاز به استفاده از حروف اضافه هم داریم میتوان آنها را پس از ضمائر موصولی در کاربردهای رسمی قرار داد The rate at which the inflation is calculated is set and determined by the central bank نرخی که بر اساس آن میزان تورم محاسبه میگردد توسط بانک مرکزی تعیین میشود Many of the guests, among whom I recognized my colleague, received a note on how to find and locate the venue بسیاری از میهمانان, که در بین آنان من همکار خود را پیدا کردم, یادداشتی دریافت کردند تا آدرس تالار را پیدا کنند Whose is used a lot in less formal styles میتوان از ضمیر Whose در بسیاری از کاربردهای غیر رسمی استفاده کرد Mr. Thomas, whose office is located across the street, has taken out a new bank loan آقای توماس که دفتر کارش آن سمت خیابان است به تازگی یک وام بانکی دریافت کرده است.

You may already know that applying Whom in sentences and after a preposition adds to the formality of the clauses compared with using Who شما احتمالا به این نکته واقف هستید که استفاده از Whom در جمله ها و پس از قرار گرفتن یک حرف اضافه در مقایسه با به کارگیری Who به میزان رسمی بودن جمله واره ها می افزاید Members of the management board are going to make decisions while consulting the shareholders to whom the shares belong اعضاء هیات مدیره قصد دارند تا تصمیماتی را اتخاذ کنند در عین مشورت با سهام داران که به آنها سهام تعلق دارد In some cases, instead of using That or no relative pronoun, we may need to choose In which as the correct form of grammar in statements برخی اوقات ممکن است نیاز داشته باشیم تا بجای استفاده از That و یا عدم استفاده از ضمیر موصولی یا ربطی از In Which استفاده کنیم The neighborhood in which the stock market hall is located is in the middle of the city منطقه ای که سالن بازار بورس در آن قرار دارد در مرکز شهر واقع شده است.