عبارات ربطی و موصولی

تفاوتهائی بین متون نوشتاری و عبارات گفتاری وجود دارند در ارتباط با مورد عبارات ربطی یا موصولی که در قسمتهائی میتوانند به نکات آموزشی جلسه قبل هم اشاره داشته باشند. در همین ارتباط گفتار از اشیاء و افراد را میتوان با استفاده از کلمات موصولی در عبارات ربطی با استفاده از مثالهای عینی و روزمره به راحتی توضیح داد. شاید شما با برخی از مواردی که در مقاله امروز به آنها میپردازیم قبلا آشنائی داشته باشید و در برخی نمونه ها به شهرها و کشورها اشاره میشود. در قسمتهائی از متون امروز همچنین به نکاتی در زمینه نگارش رسمی و آکادمیک و علمی میپردازیم که بیشتر در بخشهای دانشگاهی کاربرد دارند که به آسانی فرق گذاری بین کاربردهای رسمی و غیر رسمی عبارات ربطی را در پاراگرافها توضیح میدهند.

You may already know that a relative clause is the one beginning with the relative pronoun Whose + Noun in particular in writing and when talking about something that associates with and corresponds to either a person or an animal امکان دارد که شما قبلا با کاربرد عبارت ربطی آشنائی داشته باشید که با استفاده از ضمیر موصولی Whose به همراه اسم آغاز میشود و در ارتباط با فرد و یا حیوان کاربرد دارد و از این الگو به ویژه در نوشتار استفاده میگردد Jafar is the athlete whose record has been untouched for more than five years جعفر ورزشکاری است که رکورد وی به مدت پنج سال دست نخورده باقی مانده است The veterinarian is taking care of a kitten whose paw tracks can be seen in the snow دامپزشک مشغول نگاهداری از بچه گربه ای میباشد که جای پنجه هایش در برف دیده میشود It is worth mentioning that Whose can be used in both defining and non-defining relative clauses شایان ذکر است که از ضمیر موصولی Whose میتوان هم در عبارات ربطی معین و هم در نامعین استفاده کرد.

But we would rather not use Whose in connection with a thing اما ترجیح میدهیم تا از Whose در رابطه با یک شیء و چیز استفاده نکنیم Yesterday, I received a package via post, and its condition was very bad and in disarray دیروز من یک بسته را از طریق پست دریافت کردم که وضعیت آن خیلی بد و نامناسب بود As mentioned above, this sentence looks and sounds more natural than saying Whose condition was bad and in disarray همانگونه که در بالا عرض شد, لحن و ظاهر این جمله به این صورت بهتر و طبیعی تر است تا اینگه بگوئیم دارای ظاهری بد و نامناسب بود Having said that, there is an exception about using Whose in association with referring to towns, countries, and organizations حالا این مطلب به کنار, استثنائی وجود دارد در رابطه با کاربرد Whose هنگامیکه اشاره میشود به شهرها, کشورها, و یا ادارات The hotel is located in Mazandaran, whose forests are lush and beautiful هتل در مازندران قرار دارد, که دارای جنگلهای زیبا و انبوه میباشد We are actively having business deals with companies whose track records at the stock market are outstanding ما بطور فعالانه در حال انجام داد و ستد تجاری با شرکتهائی هستیم که داری سابقه درخشان در بازار بورس هستند.

Again we come to the academic contexts where in writing, the relative pronoun Whose can appear in connection with a wide variety of Belonging To or Relationships in the clauses and sentences باز هم به سراغ متون و محتوای نگارش علمی و آکادمیک میرسیم که در آنها هنگام اشاره به تعلق داشتن و همچنین روابط میتوان در بسیاری از موارد از ضمیر موصولی Whose در جمله واره ها و عبارات استفاده کرد Scientists are currently working on finding new cure to the disease, whose specifications have been posted on scientific websites دانشمندان در حال حاضر مشغول کار بر روی یافتن داروی جدیدی برای بیماری هستند که ویژگیهای آن در سایتهای علمی منتشر شده است There can be found clauses with WH words such as When, Whereby, Where and Why at the beginning and they refer to time, method or means of doing something in formal contexts, and location of something میتوان با استفاده از کلمات Wh عبارات جمله واره را آغاز کرد که این کلمات معنا و مفهوم زمان, وسیله و روش انجام کار در متون رسمی و یا نقطه و موقعیت را میرسانند.

We are looking forward to the date when we would be able to sign the contract with your company ما مشتاقانه منتظر فرا رسیدن زمانی هستیم که با شرکت شما قرارداد امضاء کنیم In formal writings, a phrase with Preposition + Which is also very suitable to use در نوشتارهای رسمی میتوان از الگوی صحیح عبارت همراه با حرف اضافه به همراه کلمه Which استفاده کرد We look forward to the time at which we would be able to ink and have the deal with your firm ما مشتاقانه لحظه شماری میکنیم برای لحظه ای که با شرکت شما یک معامله را امضاء و به انجام برسانیم Do you remember the time when we left for the sport complex آیا زمانی را که برای رفتن به استادیوم ورزشی حرکت کردیم به خاطر دارید؟ We can re-write this sentence like: Do you recall the time on / by which we left for the sport complex میتوانیم این جمله را به این صورت بازنویسی کنیم: آیا به یاد دارید هنگامی را که برای رفتن به ورزشگاه عزیمت کردیم؟

This is the same coffee shop where we first met این همان کافی شاپی است که ما اولین بار همدیگر را در آن ملاقات کردیم The agricultural department is investing in a project whereby more crops can be produced وزارت کشاورزی در پروژه ای مشغول سرمایه گذاری است که توسط آن میتوان محصولات بیشتری را تولید کرد There are instances in academic writing in which, Where can appear close to such words as Case, Condition, Example, Situation, and System to refer to relationships rather than locations in context مواردی وجود دارند در نگارش علمی و آکادمیک که در آن میتوان با استفاده از Where بجای صحبت از نقطه و مکان به موارد ارتباطی اشاره داشت و عموما کلماتی همچون مورد, شرط و موقعیت, نمونه و سیستم در نزدیکی Whose در متون مشاهده میگردند In chapter four of the book, the author brings up cases where computers can further get upgraded and enhanced در فصل چهار کتاب, نویسنده به مواردی اشاره میکند که طبق آنها میتوان اقدام نمود به ارتقاء و بهینه سازی بیشتر رایانه ها.

Now let’s broach the topic of writing and authoring clauses using Who / What / Whatever and Whichever حال بیائید بپردازیم به مقوله انشاء و املاء عبارات با استفاده از این کلمات به معنی چه کسی / چیزی / کدامیک / هر کدام There are some clauses which begin using a Wh-Word like the ones mentioned at the beginning of this paragraph and in sentences, they tend to act like noun phrases نیم جمله هائی وجود دارند که با استفاده از کلمات Wh مانند آنهائیکه در ابتدای این پاراگراف اشاره شدند ساخته میشوند و آنها در واقع مانند عبارات اسمی در جملات کاربرد دارند They are also called nominal relative clauses همچنین آنها به عنوان عبارات ربطی / موصولی اسمی شناخته میشوند Please ask the receptionist to prepare a list of who has been invited لطفا از مسئول پذیرش درخواست کنید فهرستی از مدعوین به سخنرانی تهیه کند After logging onto my email account, please tell me exactly what I should do next پس از آنکه وارد حساب رایانامه ام شدم, لطفا دقیقا بگوئید که بایستی بعد چه کار کنم؟