ضمائر موصولی

آیا از کتابهای آموزش گرامر در دبیرستان ضمائر موصولی را بخاطر دارید و اینکه چه جایگاهی در انجام صحبتهای روزمره و روان و بدون اشتباه ایفا میکنند و در صحیح نگاشتن عبارات نوشتاری نیز با اهمیت میباشند؟ شاید آنها به خودی خود چندان دارای معنا و مفهوم مستقلی نباشند ولی در ارتباط با دیگر اجزاء جملات همچون عبارات و جمله واره های موصولی حائز اهمیت میشوند. در مواقعی که کلماتی مانند چه و که در خطوط متن و در وسط آنها مورد نیاز هستند میتوان به راحتی به سراغ استفاده از ضمائر موصولی رفت. نکته جالب این است که میشود برخی اوقات اقدام به حذف و نادیده انگاشتن ضمائر موصولی در جملات نمود با توجه به مفهوم و نقش فاعل در جملات, درحالیکه در دیگر مواقع حضور آنها از لحاظ گرامری الزامی میباشد.

Relative pronouns are used a lot in both speech and writing and nearly all of us are already familiar with them as they appear widely in defining and non-defining clauses since they usually begin with a relative pronoun, although they can sometimes be omitted از ضمائر موصولی هم در گفتار و هم در نوشتار بسیار استفاده میشود و همه ما تقریبا از قبل با آنها آشنائی داریم چون در هنگام استفاده از عبارات جمله واره معین و یا نامعین از ضمائر موصولی عموما در ابتدای آنها استفاده میشود, گرچه میتوان برخی اوقات آنها را در چنین جملاتی حذف کرد Last night we went out to the restaurant which / that was recommended to us by our colleagues دیشب ما برای صرف غذا به رستورانی رفتیم که توسط همکارانمان به ما پیشنهاد شده بود Here it is possible to either use Which / That or omit them میتوان در اینجا از ضمائر موصولی Which / That به معنی که استفاده و یا آن را حذف کرد In this sample sentence, the relative pronoun refers to a Restaurant and the subject of the clause is Our Colleagues در این جمله نمونه, ضمیر موصولی به رستوران اشاره داشته و فاعل در عبارت همکارانمان میباشد.

Please note that when in sentences relative pronouns refer to people and they are also the subject of the same sentences, the relative pronouns cannot be omitted لطفا دقت کنید که چنانچه در جملات ضمائر موصولی و فاعل به یک گروه از افراد اشاره دارند نمیتوان آنها را در عبارات حذف کرد I know a doctor who / that lives in this apartment building من یک پزشک را میشناسم که در این مجتمع ساختمانی زندگی میکند When choosing a defining relative clause, the relative pronoun can act either as subject or object of the relative clause در هنگام انتخاب یک عبارت موصولی تعریفی, ضمیر موصولی میتواند به عنوان فاعل و یا مفعول در جملات ظاهر شود If wondering about the word order in such cases, in the subject mode, it is like Subject + Verb + Object as in the following sentence چنانچه سوالی درباره چینش کلمات در حالت فاعلی دارید به این صورت میباشد, فاعل به علاوه فعل به علاوه مفعول مانند آنچه در مثال زیر به آن اشاره شده است We have a neighbor who rides an electric bike ما یک همسایه داریم که سوار بر دوچرخه برقی میشود.

On the other hand, in the objective mode, where the relative pronoun acts as the object in the clauses, the word order is as such: Object + Subject + Verb از آنطرف, در حالت مفعولی, هنگامیکه ضمائر موصولی در عبارات نقش مفعول را ایفا میکنند چینش و ترتیب کلمات عبارت است از: مفعول به علاوه فاعل به علاوه فعل In order to find out more, please check out the following example به منظور بهتر یافتن این مطلب به مثال زیر توجه کنید He showed me the TV set which / that he had bought on sale او به من دستگاه تلویزیونی را که در حراجی خریده بود نشان داد As you can see, in the objective mode, it is possible to omit the relative pronoun without any noticeable difference in meaning همانگونه که مشاهده میکنید, در حالت مفعولی میتوان اقدام به حذف ضمائر موصولی کرد بدون تغییر آنچنان در معنی و مفهوم In this sample sentence, the TV set is the object, with He as the subject and had bought as the main verb در این جمله نمونه, دستگاه تلویزیون مفعول است و او فاعل و خریده بود فعل اصلی میباشد.

Usually, when you pay attention to the structure of paragraphs, you will figure out relative pronouns being used to provide further information about things and people معمولا, هنگامیکه به ساختار پاراگرافها دقت کنید, در میابید که از ضمائر موصولی استفاده میشود تا درمورد افراد یا چیزها اطلاعات تکمیلی و بیشتر ارائه شود Which / That are suitable to be used with objects and things whereas Who / That / Whom are advised to go with people in the statements از ضمائر موصولی چه و که Which / That برای اشاره به اشیاء و چیزها و از That / Who / Whom برای صحبت درباره افراد توصیه و استفاده میگردد When referring to the things, where the relative pronoun is the object we can add it to the sentences or omit it هنگام اشاره به چیزها در عبارات هنگامیکه ضمیر موصولی نقش مفعول را بازی میکند میتوانیم از آن استفاده و یا آن را از جملات حذف کنیم Painting is a job (that) I really like to do in my free time نقاشی کاری است که من واقعا در اوقات آزاد علاقه به انجام آنرا دارم In this case, if we put Which instead of That the context tends to become more formal در این مورد, چنانچه That را به Which تغییر دهیم, محتوای متن کمی رسمی تر میشود.

When it comes to adding information about people to the clauses, we generally prefer That or even no relative pronoun as object in informal contexts but in order to make the tone a bit more formal, Who or Whom are better to use هنگامیکه نوبت به ارائه اطلاعات اضافه درباره افراد در جمله واره ها میرسد, عموما از That استفاده کرده و یا اصلا از ضمیر موصولی به عنوان مفعول استفاده نمیکنیم که این حالت بیشتر در موارد غیر رسمی کاربرد دارد و به منظور قدری رسمی تر کردن جملات Who یا Whom را انتخاب میکنیم That is the journalist (that) I met at the meeting او خبرنگاری است که من در جلسه ملاقات کردم He is the mayor who took part in the press release او همان شهرداری است که در جلسه مصاحبه مطبوعاتی شرکت کرد Can you tell the difference between Who and Whom in written and spoken forms آیا میتوانید به فرق بین Who و Whom در حالات نوشتاری و گفتاری اشاره کنید؟

Whom is a more formal relative pronoun than That or Who and is rarely used in spoken form کسی که Who یک ضمیر موصولی است که از That و Who رسمی تر بوده و به ندرت در حالت گفتاری و محاوره ای مورد استفاده قرار میگیرد There are some combinations which have become like standard in written and spoken forms and you are advised to learn and keep them in memory ترکیباتی هستند که به نوعی حالت استاندارد به خود گرفته اند و در موارد گفتاری و نوشتاری مورد استفاده قرار میگیرند و به شما نیز توصیه میشود تا آنها را فرار گرفته و به خاطر بسپارید For instance with words such as All, Little, Much, None we generally use the relative pronoun That instead of Which به عنوان نمونه, پس از کلماتی همچون همه, کم, زیاد و هیچ یک ما عموما از ضمیر موصولی That بجای Which استفاده میکنیم These properties are all that have been left after acquisition of the company پس از ادغام و جذب شرکت اینها همه دارائیهائی هستند که به جا مانده اند The same goes with noun phrases coupled with superlatives in sentences or we might omit the relative pronoun That as the object in such statements همچنین به همین صورت میتوان از ضمیر موصولی That استفاده کرده و یا آنرا حذف کرد در عباراتی که در آن نقش مفعول را به همراه عبارات اسمی و صفات عالی ایفا میکند Kamal-ol-molk is one of the best painters (that) I know in the realm of art کمال الملک یکی از بهترین نقاشانی است که من در زمینه هنر میشناسم.