کم و کمتر و اندک

با نگاهی به عنوان این مقاله در میابیم که مبحث امروز در ارتباط با اعداد و معدود در جملات و عبارات میباشد که تقریبا قسمتهائی از آن برای همه ما آشنا بوده و به نوعی تکرار و تمرین محسوب میگردد ولی موارد جدیدی نیز به آنها اشاره خواهد شد که سودمند میباشند. برخلاف مواردی همچون افزایش تعداد و صحبت از بیشتر و بیشترین در متون میتوان به تعداد کم و اندک نیز اشاره داشت که تقریبا همه ما در جملات روزمره و همچنین در موارد نگارش از آنها استفاده میکنیم. بحث قابل شمارش و غیر قابل شمارش هم در این میان مرتبط میباشد و همچنین اسامی و ضمائر و جایگاه و موقعیت آنها در جملات هم مهم و تاثیر گذار است, اما در این میان به چندین مورد جالب که شاید دارای معانی و مفاهیم استعاره ای باشند هم ارجاع خواهیم داشت.

Today we are going to talk about quantities when decreasing and discussing how to refer to countable and non-countable nouns in these sentences امروز قصد داریم تا درباره کمیتها و تعداد در جملات صحبت کنیم هنگامیکه حالت کاهشی به خود گرفته است و همچنین بحث کنیم در زمینه اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش در این عبارات There are two adjectives which can be used with nouns as well as acting as pronouns in the statements دو صفت وجود دارند که در عبارات میتوانند همراه با اسامی و یا همچنین به عنوان ضمیر مورد استفاده قرار گیرند They are (A) Few and (A) Little آنها عبارتند از این دو صفت به معنی کم و اندک Little is known about the latest space planets درباره سیاره های فضائی اطلاعات کمی موجود است The museum is located in a remote area and visited only by few موزه در منطقه ای دور افتاده قرار دارد و تنها توسط عده کمی از مردم مورد بازدید قرار میگیرد.

Do you have some information on how to operate a printer آیا شما میدانید که چگونه یک چاپگر را راه اندازی کنید؟ A little یه کم But to add flavor to the sentences and raise curiosity of the listener, you can use Quite A Few which means quite a large number اما برای اینکه مقداری جملات را با مزه تر کرده و کنجکاوی شنونده را برانگیزید میتوانید از عبارت Quite A Few استفاده کنید که معنای مقدار و تعداد زیاد را میدهد The library is home to quite a few literary books کتابخانه تعداد بسیار زیادی از آثار ادبی را در خود جای داده است Two phrases of The Few and The Little are widely used by native speakers when being followed by a noun to suggest something is not sufficient when talking about a group of people or things or part of a group or an amount دو عبارتی که بسیار توسط گویشوران بومی مورد استفاده قرار میگیرند عبارتند از The Few و The Little که پس از آنها اسم قرار میگیرد و آنها در مواقعی استفاده میشوند که اشاره دارند به گروهی از افراد یا چیزها و یا بخشی از یک گروه و مقدار.

It is one of the few pharmacies in the city that is open at this hour آن یکی از معدود داروخانه های شهر است که در این ساعت بار میباشد We need to make use of the little opportunity left to us in order to solve the puzzle ما بایستی تا از اندک فرصت باقیمانده جهت حل معما استفاده کنیم The adjective Few can be used after personal pronouns and These and Those میتوان از صفت کم Few پس از ضمائر فردی و همچنین اینها و آنها استفاده کرد I put my few clothes into my backpack and took a ride-sharing taxi to the train station من پس از اینکه البسه اندک خود را در کوله پشتی قرار دادم, با یک تاکسی اینترنتی به ایستگاه راه آهن رفتم These few historical books have recently been re-published این تعداد اندک کتابهای تاریخی اخیرا مجددا به چاپ رسیده اند A useful tip can be mentioned here concerning informal writing and daily speech میتوان در ارتباط با گفتگوهای روزمره و همچنین متون غیر رسمی به یک نکته اشاره کرد.

In these cases, it is pretty usual to use pairs and parallels such as Not Many / Much or Only / Just / A Few / A Little when talking about a small amount or number and pick A Bit (Of) in informal speech در چنین مواردی, کاملا مرسوم میباشد تا از عبارات دوتائی و موازی استفاده کرد از قبیل مواردی که در بالا به آنها اشاره شد و در گفتگوهای غیر رسمی و عامیانه از A Bit به مفهوم یه ذره Unfortunately, I haven’t had much luck to win this round of chess game متاسفانه من در این دوره از بازی شطرنج از شانس چندانی برای پیروزی برخوردار نبودم Please wait a minute. I’ve only got a few items to retrieve before we go swimming لطفا یک دقیقه صبر کنید. من فقط چند چیز را باید جمع و جور کنم تا با هم به شنا برویم Do you need a bit of help with this issue آیا درباره این مشکل به کمی کمک نیاز دارید؟ In order to make it even more informal for everyday, casual speech, we can even omit the initial auxiliary verb and change the structure to: Need a bit of help with this issue چنانچه قصد داشته باشیم تا این جمله را برای گفتگوهای روزمره باز هم عامیانه تر و غیر رسمی تر کنیم میتوانیم با حذف کردن فعل کمکی از ابتدای آن از این الگو که نوشته شده است استفاده کنیم.

In more formal contexts, such as academic writing or authoring an article for college, shifting from using A Bit Of towards Little makes more sense معقولانه تر است تا در موارد متون رسمی تر مثلا هنگام نوشتن مقاله برای دانشکده و کارهای علمی بجای استفاده از A Bit Of به سمت Little حرکت کنیم Despite comprehensive endeavors, there is still little knowledge about the new pandemic علیرغم تلاشهای جامع, هنوز درباره بیماری فراگیر جدید اطلاعات اندکی موجود است Now let’s get to the negative comparatives formed using pairs Less Than and Fewer Than and as you can guess, the first one refers to the uncountable nouns whereas the latter is used with plural countable ones حالا بیائید به سراغ عبارات مقایسه ای و صفت تفضیلی منفی برویم با استفاده از عبارات دوتائی شامل Less Than و Fewer Than که هر دو به مفهوم کمتر از میباشند و همانگونه که میتوانید حدس بزنید, عبارت اول برای اسامی غیر قابل شمارش و دومی جهت اسامی جمع قابل شمارش کاربرد دارند.

If you are determined to shed weight, you need to eat less and move more چنانچه شما مصمم به کاهش وزن میباشید بایستی تا کمتر غذا بخورید و بیشتر تحرک داشته باشید Due to the recent social distancing in cities, there are fewer cars and motorcycles on the roads these days به دلیل رعایت فاصله گذاری اجتماعی اخیر, این روزها تعداد خودروها و موتور سیکلتهای کمتری را در سطح جاده های شهرها شاهد هستیم If you pay attention to the conversations used by native speakers in movies and soap operas, you might come across usage of Less with plural countable nouns but please note that it is not correct grammatically چنانچه در سریالهای تلویزیونی و فیلمها به صحبتهای گویشوران بومی دقت کنید ممکن است با استفاده Less همراه با اسامی قابل شمارش برخورد کنید ولی دقت کنید که این کاربرد از نظر گرامری صحیح نمیباشد For example, someone might say: There are less cars in the capital these days به عنوان مثال ممکن است فردی بگوید: امروزه در پایتخت تعداد خودروهای کمتری دیده میشود.