همه و هر یک از

در جملات ممکن است که قصد داشته باشیم تا به بیش از یک نفر و یا یک چیز اشاره داشته باشیم و استفاده از اجزاء صحیح در عبارات دارای اهمیت میباشد تا از هر گونه نقل جمله و کاربرد اشتباه کلمات و اسامی پرهیز گردد تا مخاطب در متون نوشتاری و عبارات شنیداری نیز درک صحیحی داشته باشد. از اینرو بحث امروز را به عبارات و کلماتی میپردازیم که نوعی حالت کلی و همگانی را در جملات نشان میدهند مثلا هنگامیکه قصد داریم تا به یک کلیت و حالت همگانی در عبارات اشاره کنیم و از ضمائر نیز در کنار آنها استفاده میکنیم. کاربرد افعال کمکی و عادی نیز در این زمینه میتواند دقت جمله سازی را دو چندان کند و مانند بخشها و مقالات جلسات قبل به کاربردهای جملات و متون و حالات منفی و مثبت نیز اشاره خواهیم داشت.

What ranges of verbs and words or nouns are to be used when referring to a whole in paragraphs از چه نوع افعال و کلمات و اسامی میتوان استفاده کرد هنگامیکه در پاراگرافها به یک کل اشاره میگردد؟ All of us are already familiar with the determiner All which usually appears after the noun or pronoun it refers to همه ما قبلا با معرف اسم همه All آشنا هستیم که معمولا پس از اسم و یا ضمیری که به آن ارجاع دارد ظاهر میشود It is generally practical to put or omit Of after All in the statements در عبارات غالبا میتوان از Of پس از All استفاده کرده و یا آنرا حذف نمود My books all are placed in the library همه کتابهای من در کتابخانه قرار دارند All of my books are placed in the library این جمله هم دقیقا معنای عبارت قبلی را دارد We all believe the football match is going to be very exciting همه ما بر این عقیده هستیم که مسابقه فوتبال مهیج خواهد بود All of us believe the football match is going to be exciting مانند مثال بالا این جمله هم معنای عبارت قبل را دارد I want them all من همه آنها را میخواهم I want all of them has exactly the same meaning و جمله دوم نیز همانگونه که میتوانید حدس بزنید دقیقا همان معنا و مفهوم عبارت نخستین را دارد.

Note that it is usually advised to put All after the verb Be and after the first auxiliary verb in the sentences توجه کنید که عموما توصیه میشود تا All را پس از فعل بودن و فعل کمکی اول در جملات قرار داد We are all going to the stadium this afternoon to watch the live football match همه ما امروز بعد از ظهر قصد داریم تا به ورزشگاه رفته و بازی فوتبال را بطور مستقیم تماشا کنیم But there is a delicate point between spoken and written forms since in the former, we can place All before the modal auxiliary verb اما نکته کوچکی در اینجا وجود دارد و آن تفاوت بین حالت گفتاری و نوشتاری میباشد که در اولین مورد میتوان فعل کمکی حالتی را پس از All قرار داد You all should do your homework by tomorrow همه شما بایستی تا فردا تکالیف خود را به انجام برسانید However, making All Of negative needs a bit more explanation which are provided below اما چنانچه در ذیل به آن اشاره میشود, منفی کردن همه All Of نیازمند توضیحاتی است.

In order to make negative sentences, Not All Of is used a lot and is our first choice in both formal and informal statements به منظور ساختن جملات منفی, هم در ساختارهای رسمی و غیر رسمی, انتخاب اول ما Not All Of به معنی نه همه میباشد Not all of the tickets have been ordered or sold همه بلیط ها سفارش داده و یا فروخته نشده اند Of course in such cases we can omit Of with little to no tangible difference in meaning البته در چنین مواردی میتوانیم از استفاده از Of بدون تغییر آنچنان ملموسی در معنا منصرف شویم The rooms have not all been painted همه اتاقها رنگ آمیزی و نقاشی نشده اند Here you may immediately spring to action and ask the question whether or not we can use None Of but there is a slight difference in meaning در اینجا ممکن است شما ناگهان از جا برخواسته و این سوال را بپرسید که آیا میتوان از ساختار هیچ کدام از None Of استفاده کرد ولی نکته در اینجاست که تفاوت معنای مختصری وجود دارد Not all of the students have been awarded with grants به همه دانشجویان کمک مالی تعلق نگرفته است.

None of the students have been awarded with grants اما معنای این عبارت این است که به هیچ یک از دانشجویان کمک مالی تعلق نگرفته است So as you see, the meanings tend to be quite different بنابراین همانگونه که مشاهده میکنید, تفاوت معنا کاملا واضح میباشد Now we get to the applications of All and Whole which might seem rather tricky in speech and writing حالا به سراغ کاربردهای دو کلمه All و Whole که ظاهرا هر دو به مفهوم همه میباشند میرسیم در گفتار و نوشتار که برخی اوقات کمی گیج کننده میباشند Should we have a singular countable noun in our sentence, we’d better choose The Whole rather than All The and the following example sheds light on this matter همانگونه که مثال زیر کاملا روشن کننده این مطلب میباشد, چنانچه ما در جمله از یک اسم قابل شمارش مفرد استفاده میکنیم, بهتر است تا بجای All The از The Whole به مفهوم همه استفاده کنیم There were not enough seats for the whole flight برای همه پرواز تعداد صندلی به میزان کافی وجود نداشت So some passengers were bumped from the flight and were boarded on another flight بنابراین برخی از مسافران از پرواز جا مانده و به آنها در یک پرواز دیگر صندلی داده شد.

You more than probably have encountered situations in which The Whole / All / The Entire have been used in writing or speech and may wonder whether there is any major differences between them شما هم به احتمال زیاد به مواردی در متون برخورد داشته اید که در آنها از سه عبارت The Whole / All / The Entire که هر سه به معنی همه چیزی میباشند استفاده شده است و ممکن است بپرسید که آیا تفاوت بزرگی بین آنها وجود دارد I have spent the whole evening finishing the office report من همه بعد از ظهر را صرف اتمام گزارش اداره کرده ام You can replace The Whole with All here but it might seem a bit more informal میتوانید در اینجا بجای The Whole از All به معنی همه استفاده کنید اما ممکن است محتوای متن کمی غیر رسمی تر بنظر برسد The Entire is almost like The Whole as a synonym and it can appear before a noun تقریبا The Entire به معنای همه چیزی مترادف The Whole میباشد و تقریبا همیشه قبل از یک اسم مورد استفاده قرار میگیرد The entire construction project has been completed in only two years تمام پروژه ساختمانی در ظرف مدت تنها دو سال به انجام رسیده است.

But in plural nouns, we can skip using The Entire and instead choose All Of or Whole as illustrated in the following examples اما در مورد اسامی جمع میتوانیم از به کاربردن The Entire صرفنظر کرده و از All Of و Whole استفاده کنیم که در مثالهای زیر توضیح داده میشود All of the provinces have taken part in the national vaccination initiative کلیه استانها در طرح ابتکاری ملی واکسیناسیون شرکت داشته اند After the derby, whole fans rushed to take public transportation home پس از شهرآورد, همه طرفداران به سرعت به سمت وسائط حمل و نقل عمومی رفتند جهت بازگشت به منزل Last but not least, we get to the topic of choosing Every and Each در انتها به عنوان نکته ای مهم, به نحوه استفاده از Every و Each به معنی هر یک میپردازیم After adverbs like Almost, Nearly, Virtually, Literally, etc. we’d better choose Every instead of Each to emphasize the point a bit more پس از قیدهائی با معنای تقریبا, حدودا, به مفهوم واقعی کلمه و غیره بهتر است تا جهت تاکید بیشتر بر روی نکته از Every بجای Each استفاده کنیم Almost every citizen living in this neighborhood rides bicycle to work تقریبا هر فردی که در این محله زندگی میکند با دوچرخه به سر کار میرود.