هیچ یک و بسیار زیاد و تاکید

استفاده از کلمات و عباراتی که مربوط به اعداد و معدود میشوند در جملات روزمره بسیار مرسوم میباشد و همچنین در هنگام نوشتن مقالات و نامه ها مهم است تا به این نکات گرامری توجه شود. در برخی اوقات میتوان از الگوهای به ظاهر مثبت در عبارات استفاده کرد در کنار جفت کلماتی که معنا و مفهوم منفی را منتقل میکنند و یا کاملا برعکس و در این ارتباط نمیتوان از نقش پر رنگ قواعد انشاء غافل شد چون در نوشتن حتی قرار دادن و یا حذف کردن یک ویرگول و یا نقطه شاید تفاوت معنای زیادی را موجب شود. حروف اضافه و ربطی که در ابتدا, وسط و یا انتهای جملات قرار میگیرند هم میتوانند در انتقال مفاهیم دارای نقشی به سزا باشند. در کنار اینها, توجه به حالت رسمی و یا غیر رسمی بودن لحن کلمات نیز موثر است.

In negative contexts and statements, if we choose No and None (Of), the sentences become more emphatic and the following examples make this point clear همانگونه که در مثالهای زیر این مطلب کاملا توضیح داده شده است, با استفاده از کلمات هیچ یک  No و None (Of) در جملات و متون منفی میتوان تاکید بیشتری در عبارات قرار داد Due to the heavy storm, there is no flight until tomorrow noon به دلیل طوفان سنگین, تا ظهر فردا هیچ پروازی وجود ندارد I am looking for a new umbrella من به دنبال خرید یک چتر جدید هستم Sorry, there is none left ببخشید, موجودی تمام شده است The plan has none of the original specifications طرح و برنامه فاقد ویژگیهای اصلی و اولیه میباشد There are other pairs which can also be used to put emphasis in negative styles در لحنهای منفی, عبارات دوتائی دیگری هم وجود دارند که میتوانند مورد استفاده قرار گیرند There is nobody / no one in the building at this time of the day در این ساعت از روز هیچ فردی در ساختمان حضور ندارد.

In formal or literary contexts, Not A is used commonly at the beginning and initial position of the sentences to convey the requested meaning در حالات رسمی و همچنین ادبی, غالبا میتوان از الگوی Not A به مفهوم نه حتی یک در ابتدا و موقعیت آغازین جملات جهت ادای مفهوم مورد نظر استفاده کرد The library was perfectly silent کتابخانه کاملا ساکت بود Not a sound came from it هیچ صدائی از آن شنیده نمیشد You may wonder whether it is advised to use singular or plural nouns after No and in response, there is actually little difference in meaning, except in the former, the tone seems to be more formal ممکن است شما این پرسش را مطرح کنید که آیا توصیه میشود تا پس از کلمه No از اسامی مفرد استفاده شود یا جمع و در پاسخ بایستی گفت که تقریبا تفاوت چندانی در مفهوم وجود ندارد با این فرق که در حالت مفرد معنا و مفهوم کمی رسمی تر میباشد No keys / key could be found to open the box هیچ کلیدی جهت باز کردن جعبه یافت نشد No taxis / taxi were / was there to take at midnight در نیمه شب هیچ تاکسی وجود نداشت.

There are some expressions which can make sentences more emphatic and they are formed using No Amount Of as well as Not A Single continued by the rest of the statements elements as observed in the cases below با استفاده از عواملی در جملات همچون هیچ مقداری و نه حتی یک مورد میتوان در جملات حالتی تاکیدی ایجاد کرد و در مثالهای ذیل به این نکته اشاره میشود Fortunately, during the flood, no amount of damage has been done to the infrastructures خوشبختانه به زیرساختها هیچ آسیبی درخلال سیل وارد نشده است Not a single supermarket is open in tiny villages at this time of the year در دهکده های کوچک, در این فصل از سال هیچ سوپرمارکتی را نمیتوان یافت که باز باشد Some items in this connection can also be discussed whether or not the statements tone is formal or informal برخی از آیتمهائی که در این رابطه به آنها اشاره شد را میتوان در ارتباط با میزان رسمی و غیر رسمی بودن جملات ارزیابی کرد For example when someone says no wonder, it means it is not surprising مثلا هنگامیکه فردی بیان میکند که No wonder معنا و مفهوم آن این است که جای تعجبی وجود ندارد.

Other phrases which are being widely used in speech include No Comment, No Idea and No Way عبارات دیگری نیز که پرکاربرد بوده و در گفتار از آنها استفاده میشود عبارتند از در این باره نکته و نظری ندارم, و امکان ندارد For instance, if you have been asked about something and you would like to express your denial and rejection about it you can easily emphatically mention No Way مثلا چنانچه از شما درباره چیزی پرسش شده است و شما قاطعانه قصد دارید تا مخالفت خود و مردود دانستن چیزی را با قطعیت بیان کنید میتوانید به آسانی بگوئید No Way یعنی غیر ممکن است No Problem is probably too familiar to you and you may have already used it a lot in your everyday conversations عبارت مشکلی نیست به احتمال زیاد بسیار برای شما آشنا بوده و آنرا بارها در محاورات روزمره استفاده کرده اید Now let’s deal with a few positive sentences and examine their structures حالا بیائید با هم به چندین مورد عبارات مثبت و بررسی ساختار آنان بپردازیم.

In formal contexts, like the academic writing, Much Of and Many Of are used a lot by writers در متون رسمی و علمی, نویسندگان غالبا از بسیاری از Much Of و Many Of استفاده میکنند Much discussions have been made about the new project درباره پروژه بحثهای زیادی انجام شده است There can be many explanations about the new drug for the disease درباره داروی جدید بیماری میتوان توضیحات زیادی ارائه داد Nowadays, a large number of people are living in big cities worldwide امروزه در سرتاسر جهان بسیاری از مردم در شهرهای بزرگ زندگی میکنند Did you know that in formal cases we can also make use of Much and Many as pronouns آیا میدانستید که در موارد رسمی همچنین میتوانیم از بسیاری Much و Many به عنوان ضمیر استفاده کنیم There is no guarantee about the outcome of the new computer program تضمینی درباره برنامه جدید رایانه ای وجود ندارد Much depends on how the software is installed on the system and how well it processes graphics مساله مهم این است که چگونه برنامه بر روی سیستم نصب شده و قادر خواهد بود تا به خوبی برنامه های گرافیکی را پردازش نماید.

Many have argued that living in villages equals having more peace in life بسیاری بر این عقیده اند که زندگی در روستاها برابر است با داشتن آرامش بیشتر در زندگی In order to emphasize what we are talking about referring to a fairly large number of something or people, A Good / Great Many with a plural noun is commonly seen in texts غالبا در متون هنگامیکه قصد تاکید و تکیه بر روی تعداد زیاد چیزها و افراد را داریم از عباراتی همچون A Good / Great Many به همراه یک اسم جمع استفاده میکنیم He has a good / great many friends at the hospital او همکاران زیادی در بیمارستان دارد On the other hand, if a singular or an uncountable noun is added to the texts, A Good / Great Deal Of is preferred از آنطرف, در مواقع استفاده از اسامی مفرد و یا غیر قابل شمارش در عبارات میتوانیم ترجیحا از عبارات به معنای خیلی زیاد A Good / Great Deal Of در جملات استفاده کنیم A good / great deal of thought has been dedicated to creating that artwork مقدار بسیار زیادی تفکر در خلق آن اثر هنری صرف شده است You also must have encountered the usage of Far Too Many + a plural countable noun in contexts شما به احتمال زیاد با کاربرد الگوی تعداد بسیاری از Far Too Many به همراه اسامی قابل شمارش در متون آشنا هستید Far too many scientists are currently working on finding a new medicine for the contagious illness تعداد بسیار زیادی از دانشمندان در آزمایشگاهها بر روی یافتن داروی جدیدی برای بیماری واگیردار مشغول کار هستند.