حروف تعریف برخی و هیچ کدام

میتوان از تعدادی از حروف تعریف بهره برد تا در ساختار جملات و عبارات گفتاری و نوشتاری به قوانین صحیح گرامری توجه کافی و وافی را داشت و از اشتباهات رایج اجتناب نمود. در برخی موارد میتوان از حروف تعریف ترکیبی استفاده کرد که توصیف کننده اسامی در جملات هستند و با آنها که قابل شمارش و غیر قابل شمارش میباشند در کنار یکدیگر قرار میگیرند. در بحث جلسه قبل به تعدادی از حروف تعریف اشاره کردیم و در قسمت امروز هم میتوانیم به توضیحات تکمیلی در این باره اشاره کنیم. درواقع مبحث آشنای اسامی مفرد و جمع هم دوباره در این ارتباط از آنها سخن به میان می آید. همانگونه که در مثالها هم مشاهده خواهیم کرد, در برخی موارد حتی نیازی به استفاده از حروف تعریف نیست و به اصطلاح از حروف تعریف صفر بهره میبریم.

Some and Any are two articles which can be used in affirmative and negative statements از دو حرف تعریف چندین و هیچ یک Some و Any میتوان در عبارات مثبت و منفی استفاده کرد Zero article too may sometimes be used همچنین در برخی از جملات حروف تعریف اصلا وجود ندارند The delicate point is that before plural and uncountable nouns, we may sometimes use Some or Zero article in sentence making and the interesting thing is that the difference in meaning is very subtle نکته ظریفی در اینجا وجود دارد که بعضی اوقات میتوان قبل از اسامی غیر قابل شمارش از حرف تعریف چندین Some استفاده کرده و یا حتی بدون آن جمله سازی انجام داد و مساله جالب تغییر بسیار اندک در معنا و مفهوم میباشد Where did you go last week هفته قبل کجا رفتید؟ Well, in response to that question, I was visiting some public libraries خوب, در پاسخ به این سوال میتوان گفت که من به چندین کتابخانه عمومی سر زدم.

Before putting the pizza dough into the oven, put some cheese on top of that قبل از اینکه خمیر پیتزا را در فر بگذارید, مقداری پنیر بر روی آن قرار دهید Please compare the above sentences with the situation in which the articles are missing. As mentioned, zero-article statements in such cases are also grammatically accurate لطفا عباراتی را که در بالا به آنها اشاره شد با حالت بدون حرف تعریف مقایسه کنید که از نظر گرامری صحیح میباشند With both Some and Zero Article, we are in effect referring to particular people or things but in an indefinite style در ارتباط با هر دو حالت حرف تعریف تعدادی Some و بدون استفاده از حرف تعریف No Article ما در حقیقت اشاره داریم به افراد و اشیاء ویژه ولی به حالتی کلی On the other hand, when bringing up the subject of dealing with broad and general classes of people or things, it’s better not to use an article از آن طرف, در مواقع ارجاع به چیزها و مردم بطور کلی و عمومی, بهتر است تا از استفاده از حرف تعریف خودداری کرد.

Kitchen is an essential and integral part of every house worldwide در سطح جهان, وجود آشپزخانه در هر منزل به عنوان ضرورت و لازم تلقی میگردد Babies need at least ten hours of sleep a day اطفال در روز به حداقل ده ساعت استراحت نیاز دارند The article Some is also used to mean approximately in sentences در جملات, حرف تعریف Some میتواند در معنای تا حدودی مورد استفاده قرار گیرد Some twenty business companies have managed to obtain permission to remain open 24/7 به برخی از کسب و کارها مجوز داده شده است تا شبانه روزی فعالیت داشته باشند So the actual number of businesses here might be a bit lower or higher than the one mentioned since Some here means Approximately, and to be more precise, we can omit Some from the beginning of the statement درواقع تعداد واقعی مغازه ها در این خبر ممکن است کمی بیشتر و یا کمتر از مقدار بیان شده باشد و Some به معنای حدودا به کار برده شده است و جهت دقیقتر بیان کردن منظور در جمله میتوان از استفاده از Some صرفنظر کرد.

But it tends to be rather complex, trying to memorize where to put Some in sentences when talking about which person or thing since we do not know or cannot remember or it is not important to emphasize the point, so we can opt for Some instead of A / An in communications and general writings اما مقداری دشوار بنظر میرسد که سعی در حفظ کردن این نکات کنیم که در گفتار و نوشتار و در جمله سازی کی و چه وقت از تاکید استفاده کنیم و در هنگام اشاره به افراد و یا اشیاء از حرف تعریف استفاده کنیم. بنابراین در مواردی در گفتگوها و نوشتارهای عمومی میتوانیم تا بجای یک A / An از Some به معنای یکی استفاده کنیم Last night, as I was trying to go to sleep, all of a sudden I was interrupted by some noise out in the street دیشب هنگامیکه سعی داشتم تا به خواب بروم, ناگهان توجه و حواسم پرت شد توسط صدائی که از بیرون و از سمت خیابان شنیده میشد.

There are some pairs in which need to be put into sentence correctly and they are Anyone, Anything and Someone and Something عبارات جفتی و دوتائی وجود دارند که بایستی در جملات بصورت صحیح قرار داده شوند و آنها عبارتند از هیچ کس, خیچ چیز, و چند نفر, چند چیز The first two are being used in non-affirmative contexts which lack positive meaning and when we refer to general and broad things از دوتای اول در هبارات غیر مثبت استفاده میشود که در آنها خبری از مفاهیم مبت وجود ندارد و همچنین در مواقعی که اشاره ما در عبارات به چیزهای کلی و عمومی میباشد To find a clue, we should search for negative adverbs in sentences to make the right choice such as Barely, Hardly, Never, Seldom and negative verbs like Prevent, Deny, Refuse, and Prohibit میتوان به منظور انتخاب صحیح در جملات به دنبال یافتن قیدهای منفی مانند چندتائی که ذکر شدند به معنای به ندرت و همچنین افعال منفی که نوشته شدند به معنای خودداری و اجتناب کردن Please check out the following examples which shed light on this topic به منظور روشن ساختن این مبحث, لطفا به مثالهای زیر دقت کنید.

We have run out of sugar شکرمان تمام شده است، There is hardly any left in the container در ظرف تقریبا چیزی نمانده است When we get to the supermarket, we should get some وقتی به سوپرمارکت رسیدیم بایستی تا مقداری تهیه کنیم I have recently renovated my house to avoid any damage during the upcoming storm به منظور اجتناب از خسارت در جریان طوفانی که در راه میباشد, من اقدام به تعمیر خانه خود کرده ام Due to the snowstorm, it is almost impossible to take a walk outside به دلیل کولاک برف, قدم زدن در بیرون تقریبا غیر ممکن است Since I was well-prepared for the test, I managed to answer the entire questions without any difficulty چون من کاملا برای امتحان آماده بودم, توانستم تا به راحتی همه سوالات را پاسخ دهم You may wonder whether it is possible to use Some in negative contexts ممکن است شما این پرسش را مطرح کنید که آیا میتوان از Some در متون منفی استفاده کرد It is practical to use Some when it has the implication Not All in sentences میتوان اینکار را کرد هنگامیکه Some دارای مفهوم نه همه میباشد After repairing it, we managed to prevent some damage to the hut پس از تعمیر کردن کلبه ما توانستیم تا قدری از میزان خسارات وارده جلوگیری کنیم Please consult a doctor before taking some pills قبل از مصرف کردن چند قرص بهتر است تا با یک پزشک مشورت کنید.