حروف تعریف نامعین و تکی

میتوان با استفاده از حروف تعریف یه یک یا تک چیز اشاره داشت که آنها عموما نامعین و به اصطلاح نکره میباشند. مثلا وقتی شما به یک میز اشاره دارید, خیلی اهمیت چندانی ندارد که دارای چه ویژگیهائی میباشد و صرفا در جملات و محاورات روزمره تمایل دارید تا یک جمله و عبارت را ساخته و از آن استفاده کنید. در ارتباط با استفاده از حروف تعریف تکی و نامعین میتوان به نقش مهم حروف با صدا و بی صدا اشاره کرد که در مقاله امروز به همه این موارد خواهیم پرداخت. بر اساس حرف اول کلماتی که پس از حروف تعریف با آنها شروع میشوند اقدام به انتخاب حروف تعریف نامعین میکنیم و البته این مبحث یکی از ساده ترینها در کتابهای گرامری میباشد و تقریبا همه ما با آن در دبیرستان آشنا هستیم و با تمرینهای جدید آن را مرور میکنیم.

When checking out most grammar books and tutorials, there is a section dedicated to the articles A and An which are used a lot in sentence making چنانچه به اکثر کتابها و منابع آموزشی گرامری دقت کنید, مطالبی را خواهید یافت که به ویژه میپردازند به مبحث حروف تعریف A و An که هر دو به معنی تکی و یک شی یا چیز میباشند If you are already familiar with vowels and consonants, you know that they are sounds or letters which define whether A or An are going to appear before nouns and noun phrases چنانچه شما با حروف با صدا و بی صدا آشنا هستید, مسلما میدانید که آنها حروف و اصوات تعیین کننده استفاده از A و یا An قبل از اسامی و عبارات اسمی میباشند Please check out the following examples لطفا به مثالهای زیر دقت کنید There is a university in this city در این شهر یک دانشگاه وجود دارد There is an orange car in the parking lot در محوطه پارکینگ یک خودرو به رنگ نارنجی قرار دارد.

On the other hand, there are words which begin with a silent letter H and in such cases, the letter H is considered as a vowel rather than a consonant از طرف دیگر, در برخی مواقع حرف H ساکت تلقی میشود و آنرا به عنوان یک حرف با صدا و نه بی صدا در نظر میگیریم The journalists are today having an important press conference with an MP امروز خبرنگاران جلسه خبری مهمی را با یکی از نمایندگان مجلس برگزار میکنند The same rule about using A and An with vowels and consonants occurs when dealing with abbreviations in the press news stories and in the media در رسانه ها و داستاهای خبری مطبوعات هم همین روال استفاده از A و An و حروف با صدا و بی صدا رعایت میگردد The oil ministers in the Persian Gulf area hold an important OPEC meeting today in Tehran وزرای نفت در منطقه خلیج فارس امروز جلسه مهمی را در تهران برگزار میکنند But do you know whether there is any difference between A and An with One in sentences ولی آیا میدانید که آیا تفاوتی بین A و An و One به معنی یک یا تک در جملات وجود دارد؟

Instead of using One, when referring to an unspecified person or thing or event, we would pick A or An in the statements در عباراتی که در آنها به فرد و یا چیز یا رویدادی که به طور دقیق معین نشده است اشاره میشود, بجای یک One از A یا An استفاده میکنیم I usually drink a cup of coffee in the afternoon and after lunch من عموما در بعد از ظهر و پس از ناهار یک فنجان قهوه میخورم There is a new employee down in the hotel lobby در لابی هتل یک کارمند جدید هست The same pattern happens when talking about numbers or expressing quantities in speech and writing همین الگو کاربرد دارد در گفتار و نوشتار به هنگام سخن درباره تعداد و کمیت I have been waiting here for half an hour من اینجا به مدت نیمساعت است که در انتظار هستم I go to gym three times a week من سه بار در هفته به باشگاه ورزشی میروم I have stayed at this hotel for a week or two من یکی دو هفته است که در این هتل اقامت دارم This sentence can also be restated using One or two weeks میتوان به بازگوئی این جمله اقدام کرد با استفاده از الگوی یک یا دو هفته.

A is often suggested to use in combination with possessives in speech توصیه میشود تا از یک A در ترکیب با ضمائر ملکی استفاده کرد He is a good colleague of mine او یکی از همکاران خوب من است Blue is a favorite color of his آبی رنگ مورد علاقه او است But there are other cases where choosing One instead of A / An makes perfect sense اما مواردی هم وجود دارند که در آنها استفاده از یک One بجای A یا An کاملا دارای مفهوم صحیح میباشد I will be in town for at least one / a week من حداقل در شهر به مدت یک هفته اقامت خواهم داشت Please wait here in the hotel lobby for one / a minute and I will call the manager لطفا در اینجا در لابی هتل یک دقیقه بمانید تا من مدیر را صدا بزنم When it comes to putting emphasis on a statement or fact or point in speech or narration, choosing One over A / An is recommended هنگامیکه سخن از تاکید کردن بر روی عبارت, نکته و یا واقعیتی در گفتار و نقل قول به میان می آید, استفاده از One بجای A یا An توصیه میشود Can you believe that? The company has generated around one million dollars in sales in only one year آیا باورتان میشود؟ شرکت فقط در مدت یکسال توانسته است تا حدودا یک میلیون دلار فروش داشته باشد.

Still, other cases in which an emphasis is put over a thing or person and not two, we use One instead of A or An در حالت دیگری هم که در آن تاکید فقط بر روی یک فرد و یا چیز میباشد بجای دو یا چندین, باز هم از One بجای A یا An استفاده میکنیم I am staying at this hotel for only one night من در این هتل فقط به مدت یک شب اقامت دارم When putting Other or Another in sentences and consider adding One to the statements, we’d better avoid using A or An and choose One which is more standard instead راه حل استاندارد تر در مواردی که در عبارات کلماتی همچون دیگر / دیگری Another / Other وجود دارند اجتناب از A / An و به جای آن استفاده از One میباشد Please close your left eye and then the other لطفا چشم چپ خود را بسته و سپس دیگری را ببندید I have been moving from one store to another in order to find the best new-year deals من برای خرید سال نو از یک فروشگاه به فروشگاه دیگر در حرکت بوده ام.

There are certain expressions which have become like standard in everyday speech like One Day … در گفتگوهای روزمره عباراتی مانند استاندارد شده اند از قبیل یک روز … For example, one evening as I was making dinner, a friend of mine called me مثلا یکشب که مشغول درست کردن شام بودم, یکی از دوستانم به من تلفن زد But when talking about things which are unique, like in geography, when referring to the Earth, the Sun, the Moon, the Climate and the Sea, instead of A / An / One we choose The اما در مواردی همچون جغرافیا و هنگام اشاره به موارد منحصر به فرد از قبیل زمین, خورشید, ماه و آب و هوا, و دریا به جای A / An / One از حرف تعریف The استفاده میکنیم Other areas where using The makes sense is about geographical locations مورد دیگری که در آن از حرف تعریف The استفاده میکنیم در ارتباط با نقاط جغرافیائی میباشد The countryside and the seaside have perfect views and landscapes مناطق ییلاقی و اطراف دریا از دید و چشم اندازی عالی برخوردار میباشند.